Ocena informacji rocznej oraz pozostałe uchwały Zgromadzenia

Zgodnie z art. 37h § 1a Prawa o ustroju sądów powszechnych Prezes sądu okręgowego sporządza informację roczną o działalności sądów, działających na obszarze okręgu, w zakresie powierzonych mu zadań, którą po zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu przedkłada prezesowi sądu apelacyjnego, nie później niż do końca lutego każdego roku.

Opinia Zgromadzenia Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przedstawionej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi informacji rocznej za rok 2018 o działalności sądów, działających na obszarze okręgu, w zakresie powierzonych mu zadań:

OPINIA POZYTYWNA - 17;

OPINIA NEGATYWNA - 38,

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ – 10

Uchwała nr 2

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi wyraża najwyższe zaniepokojenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców podejmowanymi wobec sędziów, których orzeczenia lub działalność publiczna, a także aktywny udział w pracy samorządu zawodowego jest oceniana przez Ministra Sprawiedliwości jako niezgodna z linią ideologiczną partii rządzącej. Za niedopuszczalne uznajemy dokonywanie kontroli referatów wybranych sędziów, tylko i wyłącznie w poszukiwaniu uchybień, które potem są wykorzystywane do stawiania zarzutów dyscyplinarnych, co miało miejsce wobec sędziego Moniki Frąckowiak z Sądu Rejonowego dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz sędziego Olimpii Małuszek-Barańskiej z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Bezwzględnie sprzeczne z zasadą niezawisłości sędziów jest też stawianie zarzutów dyscyplinarnych sędziemu w związku z treścią wydanego orzeczenia i jego uzasadnienia, jak to ma miejsce w przypadku sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu lub też wzywanie do złożenia wyjaśnień co do bezstronności przy wydawaniu wyroku (braku wyłączenia się), co dotknęło sędziego Dorotę Lutostańską z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wreszcie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do ograniczania uprawnień samorządu sędziowskiego w zakresie treści przyjmowanych uchwał, co dzieje się w stosunku do sędziów apelacji krakowskiej i poznańskiej. Jako samorząd zawodowy jesteśmy zobowiązani zgodnie z artykułem 17. Konstytucji RP do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Mamy zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierania głosu oraz podejmowania wszelkich dopuszczalnych prawem działań w każdym przypadku, który uznajemy za godzący w zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

WYNIK GŁOSOWANIA:

ZA - 59;

PRZECIW - 2,

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 1

Uchwała nr 3

z dnia 27 lutego 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z artykułem 45. Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

WYNIK GŁOSOWANIA:

ZA - 54;

PRZECIW - 3,

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi