Opierając się na treści żądania Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

KOMUNIKAT

Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

w sprawie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Rafałowi M.

Informuję, że 18 kwietnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik, opierając się na treści żądania Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi oraz na wynikach podjętych czynności wyjaśniających, wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Rafałowi M., sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi, i przedstawił mu zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (usp), polegających na tym, że:

  1. w dniu 17 marca 2019 roku nie zachował drogi służbowej w sprawach dotyczących funkcjonowania i obsady kadrowej jednego w wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi i upublicznił je na portalu internetowym sedziowielodzcy.pl w artykule „Przypadek Wydziału Iks”, przez co rażąco naruszył art. 89 § 1 usp oraz zasady etyki zawodowej określone w § 4 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów,

  2. w dniu 1 kwietnia 2019 r. jako sędzia wyznaczony pisemnym Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do wykonywania zadań przewodniczącego jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi w dniach 1-7 kwietnia 2019 r., odmówił wykonania tego polecenia, czym rażąco naruszył art. 79 § 1 usp oraz zasady etyki zawodowej określone w § 14 ust 1 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów.

Wskazując na powyższe informuję, że stosownie do treści art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. W tego rodzaju sprawach sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej. Z kolei, zgodnie z art. 79 § 1 zdanie pierwsze Prawa o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może, powołując się na zasadę niezawisłości sędziowskiej, uchylić się od wykonywania poleceń w zakresie czynności administracyjnych, jeżeli z mocy przepisów ustawy należą do obowiązków sędziowskich, Równocześnie z wydaniem wskazanego postanowienia, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zwrócił się do Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej o wyznaczenie sądu dyscyplinarnego do rozpoznania sprawy w I instancji.

(-) SSO Piotr Schab

RZECZNIK DYSCYPLINARNY SĘDZIÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH