NOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Kolejnym elementem nowej struktury postępowania dyscyplinarnego są nowe sądy dyscyplinarne.

W I instancji są to: sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów, a w sprawach umyślnych przestępstw oraz sprawach wskazanych przez SN z wytknięciem uchybienia - Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego.

W II instancji, zawsze Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego.

Do rozpoznania konkretnej sprawy w I Instancji, sąd dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym jest wyznaczany przez Prezesa Izby Dyscyplinarnej SN, z wyłączeniem sądu, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym. Sąd może orzekać na posiedzeniu wyjazdowym w sądzie okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego, chyba że sprzeciwia się temu dobro wymiaru sprawiedliwości.

Sędziów do sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym wyznacza na 6 lat, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii KRS spośród sędziów sądów powszechnych z 10‑letnim stażem. W apelacji łódzkiej ma to być 12 sędziów (rozp. MS z 16.04.18). Zgodnie z ustawą, wykonywanie obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych związanych z zajmowanym przez sędziego miejscem służbowym.

Kandydaci na sędziów sądów dyscyplinarnych byli opiniowani przez KRS na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. (kandydaci z apelacji łódzkiej od 32:45 minuty: Jarosław Papis, Grzegorz Wasiński , Piotr Cięciwa, Paweł Urbaniak, Krzysztof Eichstaedt, Sławomir Wlazło, Mariusz Królikowski, Katarzyna Sztandar, Przemysław Tworek, Małgorzata Frąckowiak-Kalinowska, Wiktor Matysiak i (?) Szarek). Dyskusja nad oceną kandydatów została utajniona. Wszyscy kandydaci z apelacji łódzkiej uzyskali opinię pozytywną. Zgoda sędziego nie jest wymagana, przeciwko czemu protestuje FWS (vide: stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów z dnia 13.05.2018).

Niektórzy kandydaci skarżą się, że nawet nie zostali powiadomieni o wskazaniu KRS do zaopiniowania i dowiedzieli się dopiero z transmisji internetowej posiedzenia KRS w dniu 9 maja 2018 r. Mamy też informację o, co najmniej jednej prośbie, do Ministra Sprawiedliwości „o rozważenie jeszcze raz decyzji i niepowoływanie do pełnienia funkcji sędziego sądu dyscyplinarnego”.

Ewa Maciejewska
Ewa Maciejewska
sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi