Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 marca 2019 r.

Uchwała

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów

okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 20 marca 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi podzielając argumentację przedstawioną w uchwale Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej z dnia 3 grudnia 2018 r. odracza opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości dotyczących zdolności Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów w kontekście ustrojowego modelu ukształtowania Rady oraz dotychczasowej jej działalności, wyrażonych w pytaniach prejudycjalnych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nie uchylamy się od wykonania ustawowego obowiązku, jednak sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony nakazuje dochować pełnej staranności w zakresie prawidłowego przeprowadzenia procedury konkursowej na wolne stanowiska sędziowskie, ażeby w przyszłości uniknąć zarzutów co do nienależytego umocowania sędziów, nieważności wydanych przez nich orzeczeń i odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za niezapewnienie obywatelom prawa do niezależnego sądu.

Wstępna opinia rzecznika generalnego w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18 przewidziana jest już na 23 maja 2019 r. Powstrzymanie się od opiniowania do czasu przedstawienia tej opinii oraz ostatecznego orzeczenia Trybunału nie stanowi zatem nadmiernego opóźnienia w biegu konkursów. Z powyższych względów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do nieprzedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu łódzkich przed ich zaopiniowaniem przez Zgromadzenie. Jednocześnie oświadczamy, że ocena kandydatów wymagana przez art. 58 paragraf 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych dokonana zostanie niezwłocznie po zajęciu stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wynik głosowania:

ZA- 32

PRZECIW – 2

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi
Załączniki
Uchwała