Oświadczenie Krystiana Markiewicza – prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Jako sędzia i profesor mam obowiązek dbać́ o przestrzeganie prawa i sam dochowywać́ najwyższych standardów zarówno etycznych, jak i konstytucyjnych. W związku z wielokrotnym łamaniem prawa przez rzeczników dyscyplinarnych, powołanych przez polityka - Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę̨, oraz ujawnioną aferą „hejtowania sędziów”, zostałem postawiony przed jedną z najtrudniejszych decyzji w mojej zawodowej karierze.

Jako niezawisły sędzia zdecydowałem nie stawiać́ się̨ dzisiaj na wezwanie rzeczników dyscyplinarnych Schaba, Lasoty i Radzika jako osób, które zostały wybrane w politycznej procedurze i – jak wynika z doniesień́ medialnych – uczestniczyły w grupie, która nękała mnie i moich najbliższych. Rzecznicy dyscyplinarni Schab, Lasota i Radzik nie podjęli żadnych istotnych czynności dyscyplinarnych, zmierzających do wyjaśnienia tzw. „afery hejtowania sędziów” w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie złożyli przekonujących wyjaśnień́ w sprawie afery, w którą̨ mieli być́ zaangażowani. Ponadto łamią̨ oni prawo, wszczynając postepowania w sprawie zachowań́ sędziów sądów rejonowych i okręgowych, do czego nie są̨ właściwi, a nadto przesłuchując świadków przed wszczęciem postepowania – na co wskazywały opinie prawne sporządzone dla SSP „Iustitia”. Ich osobiste zaangażowanie w nękanie sędziów walczących o praworządność́ nie gwarantuje bezstronności takich postepowań́.

Jednocześnie pragnę̨ wyrazić́ poparcie i solidarność́ z zachowaniem sędzi Anny Bator- Ciesielskiej, która wziąwszy pod uwagę̨ wskazane okoliczności, odmówiła orzekania z jednym z zastępców rzecznika dyscyplinarnego. Spotkało się̨ to z odwetem rzeczników, wszczynających natychmiast postepowanie dyscyplinarne przeciwko niej.

Do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE zarzutów, dotyczących represyjnego i politycznego systemu dyscyplinarnego sędziów, będę̨ stawiał się̨ wyłącznie przed sądem, a nie osobami, które pełnią funkcje z politycznego nadania i nękają̨ niezależnych sędziów.

Powyższe poddaję pod rozwagę̨ wszystkim osobom wezwanym przez ww. rzeczników.

Katowice, 12 września 2019 r.