Przebieg ponownego opiniowania w KRS po uchyleniu uchwały Rady z 11 października 2018 r.

Źródło: transmisja online posiedzenia KRS z 23 lipca 2019 r.

(UWAGA: zapis skrócony, niedosłowny (!) – czas nagrania od 01:12, osoby zainteresowane proszone są o osobiste odsłuchanie nagrania)

Referat sędzi Ewy Łąpińskiej:

Barbara Maria Bojakowska (SO w Sieradzu)

czas nagrania od 01:14

Doświadczenie zawodowe: 14 lat pracy w sądzie rejonowym i 17 lat pracy w sądzie okręgowym. Szereg szkoleń, certyfikaty. Pełniła funkcje: przewodniczącej wydziału, wizytatora, wiceprezesa, prezesa. Od 2010 wielokrotnie delegowana na sesje do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej wydziału cywilnego i koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych.

W podziale czynności głównie sprawy 2-instancyjne. Opinia wizytatora bardzo dobra. Stabilność orzecznictwa dobra, choć trudna do porównania z innymi sędziami bo Pani Sędzia orzeka w II instancji i rozpoznaje sprawy z repertorium Ns.

Opinia uzupełniająca podobna do wcześniejszej, nie było postępowań dyscyplinarnych ani przewlekłości.

Pozytywna opinia Kolegium, ocena Zgromadzenia: 49 głosów za, 17 przeciw, 18 wstrzymujących się.

„Zespół 3 głosami wstrzymującymi nie rekomenduje”

Paweł Wojciech Hochman (SO w Piotrkowie Trybunalskim)

czas nagrania od 01:22

Doświadczenie zawodowe: 8 lat pracy w sądzie rejonowym, 14 lat pracy w sądzie okręgowym, pełnił funkcję prezesa i wizytatora. Wielokrotnie delegowany do Sądu Apelacyjnego. Obecnie orzeka w wydziale cywilnym odwoławczym.

Sprawność postepowania bez zarzutów, stabilność orzecznictwa bardzo dobra, były uzasadnienia po terminie nieusprawiedliwione (przyp.: nie podano liczby).

Według oceny kwalifikacyjnej wizytatora: uchybienia nieliczne nie rzutują na ocenę, uzasadnienia po terminie - okresowe, uzasadnienia obszerne, pogłębione ,wyczerpujące.

Opinia uzupełniająca – podtrzymuje opinię wcześniejszą, wysokie umiejętności.

Ocena Zgromadzenia: 54 głosy za, 14 przeciw, 16 wstrzymujących się.

„Zespół nie rekomenduje przy 3 głosach wstrzymujących”

Jolanta Agnieszka Jachowicz (SO w Łodzi)

czas nagrania od 01:27

Doświadczenie zawodowe: orzeka od 98 roku, w tym 13 lat w sądzie okręgowym, pełniła funkcję przewodniczącej wydziału i prezesa Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Obecnie orzeka w XIII Wydziale Gospodarczym odwoławczym, ale wcześniej przez wiele lat orzekała w I Instancji.

Sprawność postępowania bez zarzutów wizytatora, wskaźnik odroczeń niski w porównaniu z innymi sędziami, uzasadnienia w terminie lub po terminie usprawiedliwione, dobre przygotowane rozprawy, bez opóźnień czynności. Duża stabilność orzecznictwa w I instancji. Sprawy o dużym stopniu trudności. Uzasadnienia staranne, wysoki poziom merytoryczny i językowy. Bardzo dobra opinia. Stabilność za okres opinii wyższy niż średnia.

Opinia uzupełniająca: brak postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających, brak skarg na przewlekłość, poziom pracy na takim samym poziomie jak wcześniej.

Opinia Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzania: 52 głosy za, 18 przeciw, 14 wstrzymujących się.

„Sędzia orzekała w I instancji, co zdaniem Zespołu jest cennym doświadczeniem dla sędziego apelacyjnego. Niemniej jednak Zespół 3 głosami wstrzymał się od głosu i nie rekomenduje tej kandydatki”

Marek Kruszewski (SO w Łodzi)

czas nagrania od 01:33

Doświadczenie zawodowe: 12 lat pracy w sadzie rejonowym i 15 w sądzie okręgowym, pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego wydziału cywilnego, wielokrotnie delegowany do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Od 3.04.2018 wiceprezes Sadu Okręgowego w Łodzi na okres 6 lat oraz przewodniczący XI wydziału wizytacyjnego, a także orzeka z obciążeniem 25% wpływu w II Wydziale Cywilnym .

Postępowań wyjaśniających ani dyscyplinarnych nie było. Była okoliczność skargi na przewlekłość.

Opinia uzupełniająca: 30 spraw o przewlekłość złożonych przez 1 osobę - 27 odrzucono, 3 nie rozpoznane.

Według oceny wizytatora: sprawnie orzeka, ilość załatwionych spraw wyższa niż u innych sędziów w wydziale. Trochę gorzej przedstawia się sprawa stabilności orzecznictwa i uzasadnień. Stabilność orzecznictwa – wskaźnik na poziomie gorszym niż średnia w wydziale. Więcej niż u przeciętnego sędziego spraw zmienionych i uchylonych. Zastrzeżenia wizytatora do jakości uzasadnień, które charakteryzują się dużą lakonicznością. Zdarzały się uzasadnienia po terminie, część nie była usprawiedliwiona. Generalnie, według wizytatora, sędzia ma dobrą znajomość prawa cywilnego i dobrą sprawność postępowania, jednak niską stabilność orzecznictwa.

W opinii uzupełniającej nic się nie zmieniło. Jakość orzekania i stabilność jest na poziomie jak w okresie wcześniejszym. Jednak wizytator stwierdza, że pan sędzia spełnia wymogi ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Opinia Kolegium negatywna, ocena Zgromadzenia: 8 głosów za, 69 przeciw i 7 wstrzymujących się. Jednak to głosowanie nie wymaga komentarza, bo Pan sędzia jest wiceprezesem sądu!

Zespół: 3 głosy za rekomendowaniem. „Zespół ma na uwadze okoliczności zauważone przez wizytatora, ale w ocenie zespołu Pan sędzia dysponuje na tyle dużym doświadczeniem orzeczniczym w I instancji sądu okręgowego, że to doświadczenie predestynuje, aby go rekomendować na sędziego sadu apelacyjnego”.

Referat sędziego Macieja Styrny:

Monika Michalska-Marciniak (prof. UŁ)

czas nagrania od 01:40

Kandydatka jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskała tytuł doktora habilitowanego po obronie pracy na temat „Zasada instancyjności w procesie cywilnym”.

Obecnie pracuje w katedrze postępowania cywilnego oraz prowadzi kancelarię radcy prawnego. Ma ukończoną aplikację sadową, liczne publikacje, glosy do orzeczeń, zajęcia dydaktyczne, także za granicą. Odbywała staż we Włoszech. Była członkiem komisji egzaminacyjnej dla komorników.

Ocena wizytatora pierwotna i uzupełniająca pozytywna. Spełnia wymogi formalne i materialne do objęcia urzędu sędziego apelacyjnego. Nowe publikację np. obniżenie opłaty egzekucyjnej – zagadnienia wybrane, pobieranie i rozliczanie zaliczki na pokrycie wydatków uczestniczyła w pracach nad komentarzem do kodeksu postępowania cywilnego.

W poprzednim konkursie rekomendowana przez Radę i obecnie rekomendowana przez Zespól 3 głosami za.

Kolegium Sadu Apelacyjnego w Łodzi: opinia negatywna. 0cena Zgromadzenia: 12 głosów za, 62 przeciw, 10 wstrzymujących się

Joanna Składowska (SO w Sieradzu)

czas nagrania od 01:45

Doświadczenie zawodowe: od 1997 r. praca w sądzie rejonowym, a od 2008 w sądzie okręgowym. Pełniła funkcje: przewodniczącej wydziału, wizytatora, wiceprezesa sądu.

Opinia wizytatora pozytywna. Bardzo dobra znajomość przepisów i metodologia pracy, wyniki statystyczne bardzo dobre, równe lub wyższe niż średnie, terminowość uzasadnień bez zarzutu.

Opinia uzupełniająca potwierdziła wcześniejsze ustalenia i wnioski. Dalsze dane statystyczne nie odbiegają od wcześniejszych.

W poprzednim konkursie nie została rekomendowana przez KRS. Również w tym przypadku nie uzyskała rekomendacji Zespołu – 0 głosów za , 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

Opinia Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia: 37 głosów za, 20 przeciw, 27 wstrzymujących się.

Zespół analizował wnioski wskazane w odwołaniu. Jeden z zarzutów dotyczył naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez okoliczność, że Rada była nienależycie obsadzona w części sędziowskiej.

Robert Świecki (SO w Łodzi)

czas nagrania od 01:52

Doświadczenie zawodowe: praca w wydziałach karnych: od 99 do 2010 w sądzie rejonowym, a następnie w sądzie okręgowym, od 2018 r. delegowany na stałe do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Pełnił funkcję prezesa sądu rejonowego.

Opinia wizytatora wskazuje na wysoki poziom kwalifikacji zawodowych, dużą wiedzę i doświadczenie, należyte uzasadnienia, terminowość bez zarzutu, nie było istotnych uchybień. Dane statystyczne porównywalne lub wyższe od średniej wydziałowej. Nieliczne opóźnienia w pisaniu uzasadnień usprawiedliwione.

Opinia uzupełniająca podtrzymuje wnioski poprzedniej, dobry poziom orzecznictwa, wysoka stabilność orzecznictwa i terminowość uzasadnień.

Zespół rekomenduje kandydaturę: 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Opinia kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia: 79 głosów za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Poprzednio nie był rekomendowany przez Radę.

Jacek Świerczyński (SO w Łodzi)

czas nagrania od 01:59

Doświadczenie zawodowe: od 1995 r. pracował w sądzie rejonowym, a od 2008 w sądzie okręgowym w wydziałach cywilnych. Pełnił funkcję przewodniczącego wydziału, wiceprezesa sadu, kierownika sekcji zażaleniowej, wizytatora.

Obecnie jest zastępcą przewodniczącego wydziału.

Prowadził wiele szkoleń z aplikantami adwokackimi i komorniczymi. W 2018 r. został powołany na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Izbie komorniczej w Łodzi i Lublinie

Ocena kwalifikacyjna pozytywna. Według wizytatora sędzia spełnia warunki formalne i merytoryczne do wykonywania obowiązków sędziego sądu apelacyjnego. Wyniki statystyczne w zakresie stabilności bardzo dobre, przekraczające lub równe z wynikami wydziałowymi. Terminowość uzasadnień bez zarzutu.

Opinia uzupełniająca podtrzymała pozytywne wioski końcowe poprzedniej opinii, wyniki również nie odbiegają od poprzednich.

W poprzednim konkursie kandydat był rekomendowany przez KRS

Obecnie zespół podtrzymuje rekomendację: 3 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Opinia Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia: 50 głosów za, 17 przeciw, 17 wstrzymujących się.

Referat posłanki Krystyny Pawłowicz

Paweł Urbaniak (SO w Łodzi)

czas nagrania od 02:04

Doświadczenie zawodowe: od 1995 sąd rejonowy, od 1997 sąd okręgowy, 20 szkoleń zawodowych, wizytator, rzecznik prasowy ds. karnych, od stycznia 2018 do czerwca 2019 delegowany do Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Opinia wizytatora - wysoki poziom sędziowania, wysokie kwalifikacje merytoryczne, dobry kandydat na sędziego.

Ocena Zgromadzenia: 57 głosów za, 16 przeciw, 1 wstrzymujący się (przyp. powinno być 10).

Pozytywna rekomendacja Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Był poprzednio rekomendowany i ta rekomendacja jest utrzymana przez Zespół.

Izabela Wawrzynkiewicz (SO w Łodzi)

czas nagrania od 02:06

Doświadczenie zawodowe: liczne szkolenia, studia podyplomowe, od 1987 sędzia rejonowy, a od 1992 sędzia okręgowy. Pełnione funkcje: kierownik sekcji należności cywilnych, wizytator. Ma publikacje, prowadziła zajęcia dydaktyczne, szkolenia.

Opinia Kolegium pozytywna, ocena Zgromadzenia: 49 głosów za, 19 przeciw, 16 wstrzymujących się.

Od pierwszej uchwały KRS odwołała się do Sądu Najwyższego, bo nie była rekomendowana.

Zarzuciła, że KRS i Zespół nie były należycie obsadzana wobec nieskutecznego powołania, sprzecznie z konstytucją, sędziowskiej części Rady, wobec czego nie była uprawniona do opiniowania, rekomendowania, głosowania i w efekcie podejmowania uchwały. Jestem zdumiona że Sąd Najwyższy nie zareagował. Uważam to za rzecz skandaliczną. Sąd Najwyższy się do tego nie odniósł.

Oczywiście ta Pani nie jest rekomendowana! Osobiście wyrażam swoje oburzenie, że osoba która nie uznaje Krajowej Rady bierze udział w konkursie. To jest skrajna bezczelność! Pozostałe odwołania maja takie same uzasadnienia. Wszędzie piszą przez kalkę, że część sędziowska jest nielegalnie wybrana. To po co Ci państwo składają, a najgorsze że Sąd Najwyższy się nie odniósł, że uznał że jest wszystko w porządku.

czas nagrania: 02:10:50 – tonujące wyjaśnienie sędzi Łąpińskiej – Sąd Najwyższy odniósł się w 2 sprawach, że kontrola konstytucyjności należy do Trybunału Konstytucyjnego, a w 5, że zarzut jest nieuzasadniony, choć to uzasadnienie było lakoniczne. Spośród wszystkich sędziów, którzy składali odwołania tylko jeden sędzia tego zarzutu nie podniósł, a pozostali powielali te same zarzuty.

Marta Witoszyńska (SO w Łodzi)

czas nagrania od 02:13

Doświadczenie zawodowe: studia podyplomowe z prawa cywilnego, liczne szkolenia: od aplikacji związana z sądem, od 1998 r. orzekała w sądzie okręgowym. Pełniła funkcje: przewodniczącego wydziału, wiceprezesa, wizytatora. Od 2006 miała delegacje jednodniowe do sądu apelacyjnego, a od stycznia 2017 do czerwca 2018 delegację stałą.

W pierwszym konkursie nie rekomendowana. Złożyła odwołanie o podobnej treści.

Opinia wizytatora bez zarzutu, dobra znajomość prawa cywilnego, wysoki poziom uzasadnień itd., ale z powodów, o których powiedziałam, jestem stanowczo przeciwko osobie, która nie uznaje porządku prawnego Rzeczpospolitej i samodzielnie decyduje co jest zgodne, a co nie jest zgodne z konstytucją Polską.

Elżbieta Zalewska-Statuch (SO w Sieradzu)

czas nagrania od 02:15

Doświadczenie zawodowe: pracuje w sądzie od 1995 r., w tym od 2006 w sądzie okręgowym. Liczne szkolenia. Pełniła funkcje: przewodniczącej wydziału i prezesa sądu.

Poparcie na Zgromadzeniu: 42 głosy za, 20 przeciw, 22 wstrzymujące się.Opinia Kolegium pozytywna.

Wizytator podkreśla bardzo dobrą pracę, uzasadnienia na wysokim poziomie, wyniki, wiedzę, przygotowanie itd. Jednak w pierwszym podejściu nie była rekomendowana, a w drugim napisała odwołanie podważające legalność KRS. Może ma dobrą znajomość prawa cywilnego, ale nie konstytucyjnego i ustrojowego! Dlatego z powodu bezczelności, obrażania organu konstytucyjnego, sędziów i Zespołu, który tutaj działa, jestem stanowczo przeciwko. Zresztą, ta Pani jak pamiętam nie była rekomendowana.

Czas nagrania: 02:17 podsumowanie rekomendacji: te same osoby co poprzednio (M. Kruszewski, M. Michalska-Marciniak, J. Świerczyński i P. Urbaniak) plus sędzia Robert Świecki – 3 głosy za (poprzednio też był rekomendowany przez Zespół, ale tylko dwa głosy za).

Czas nagrania 02:19 wskazanie sędziów, który powołali się w odwołaniach na nielegalność KRS: Elżbieta Zalewska-Statuch, Barbara Bojakowska Paweł Hochman, Jolanta Jachowicz, Joanna Składowska, Izabela Wawrzynkiewicz, Marta Witoszyńska

Dyskusja od 02:20:10

s. Jaskulski: Sąd Najwyższy nie podzielił zarzutu braku konstytucyjności KRS jako podstawy uchylenia. Każdy ma prawo do swojego zdania, ale brak konsekwencji miedzy uzasadnieniem a tym co robi kandydat, może skutkować brakiem rekomendacji. Jeżeli ktoś uważa, że Rada jest niekonstytucyjna, nie powinien startować, a nie czynić parodię z konkursu.

s. Kondek: Nie może przemawiać na niekorzyść strony, to co poruszono w odwołaniu. Problemem jest, że niektóre strony przypisują sobie wyłączną właściwość do rozstrzygania co jest zgodne z konstytucją. Jednak prawo to zbiór możliwych interpretacji i nie może przeważać, że nasza interpretacja jest inna.

s. Kurcyusz-Furmanik: Proszę nie brać pod uwagę argumentów z odwołania, bo one były oceniane przez Sąd Najwyższy.

s. Pawełczyk – Woicka: Chcę pogodzić oba stanowiska. Brak konsekwencji, bo zarzut braku legalności był demonstracją, ale treść odwołania co do zasady nie powinna się odbijać negatywnie. Nie wiem czy było to przed czy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, co może być istotne. Jednak po co startowali w konkursie, który uważają za nielegalny. To ich w moich oczach dyskwalifikuje.

s. Nawacki: Prawo jest sztuką argumentacji, a my mamy ocenić ponadprzeciętną biegłość w tej sztuce osób, które ubiegają się o awans do sądu apelacyjnego. Brak biegłości w sztuce argumentacji jest dyskwalifikująca. Można to było ująć w inny sposób.

s. Styrna: Polemicznie do s. Kądka. To nie jest to proces karny, gdzie oskarżony może mówić wszystko. My badamy o wiele szerszy kontekst postępowania stron, które występują w konkursie. Strona nie może napisać w odwołaniu co jej ślina na język przyniesie o konstytucyjnym organie. My nie uczestniczymy w demonstracji. To jest postępowanie o charakterze administracyjnym, gdzie strony mają uprawnienia i obowiązki, tym bardziej że chodzi o wysoko wykwalifikowanych prawników – sędziów sądu okręgowego, którzy mają obowiązek odpowiedniego formułowania myśli. Jeżeli tego nie realizują lub nadużywają, to podlega to naszej ocenie pozytywnej lub negatywnej. Jak ktoś twierdzi, że legalny organ państwa działa nielegalnie zasługuje na negatywną ocenę. Jeżeli ktoś kwestionuje legalność wybrania KRS, to mamy poważną lukę prawną. Jeżeli się na to godzimy, możemy wziąć teczki i wyjść z tej sali. Uważam, że jednak pewne granice zostały przekroczone. Obywatele mają prawo krytykować, wyrażać opinie, nie zgadzać się z poglądami i decyzjami politycznymi, ale nie w ramach takiej procedury w jakiej my uczestniczymy.

s. Łupina: w kierunku wzmocnienia argumentacji sędziego Styrny. Jest zniesławienie mające charakter oszczerstwa nas wszystkich, bo jeżeli jesteśmy nielegalni, to popełniamy czyn z art. 231 k.k. czyli przekroczenie uprawnień.

s Łąpińska: odwołania były w aktach, ale nie były jedyną przyczyną rekomendacji Zespołu. Było mniej miejsc niż chętnych. Dlatego trzeba było dokonać wyboru.

p. Pawłowicz: Te osoby były odrzucone w pierwszym podejściu.

s. Styrna: Były też brane pod uwagę opinie uzupełniające.

Czas nagrania 2:32 :45 - wniosek s. Dudzicza o głosowanie niejawne. S. Styrna apeluje o jego wycofanie, ale s. Dudzicz odmawia. Odbywa się głosowanie niejawne.

Po przerwie, wznowienie obrad ogłoszenie wyników głosowania - czas nagrania od 03:14:40

obecnych 19, wymagana większość 10

Barbara Bojakowska:

za 0 przeciw 10 wstrzymujących 9 nieważnych 0

Paweł Hochman:

za 0 przeciw 10 wstrzymujących 9 nieważnych 0

Jolanta Jachowicz:

za 2 przeciw 10 wstrzymujących 7 nieważnych 0

Marek Kruszewski:

za 17 przeciw 1 wstrzymujących 1 nieważnych 0

Monika Michalska-Marciniak:

za 17 przeciw 0 wstrzymujących 2 nieważnych 0

Joanna Składowska:

za 0 przeciw 10 wstrzymujących 9 nieważnych 0

Robert Świecki:

za 17 przeciw 0 wstrzymujących 2 nieważnych 0

Jacek Świerczyński:

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0 nieważnych 0

Paweł Urbaniak:

za 19 przeciw 0 wstrzymujących 0 nieważnych 0

Izabela Wawrzynkiewicz:

za 1 przeciw 10 wstrzymujących 8 nieważnych 0

Marta Witoszyńska:

za 2 przeciw 10 wstrzymujących 7 nieważnych 0

Elżbieta Zalewska-Statuch:

za 0 przeciw 10 wstrzymujących 9 nieważnych 0

Wymaganą większość uzyskali: Marek Kruszewski, Monika Michalska-Marciniak, Robert Świecki, Jacek Świerczyński, Paweł Urbaniak.