Przykładowy wzór oświadczenia

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS” w pkt 4 uchwały z dnia 8 marca 2020 r. rekomenduje odmowę ujawnienia informacji wymaganych przez art. 88 a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ze względu na naruszenie prawa do prywatności i swobody zrzeszania się gwarantowanych w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego. Przykładowy wzór oświadczenia:

Oświadczenie

Jako sędzia Sądu ………………. oświadczam, że nie należę do partii politycznej, związku zawodowego i nie prowadzę działalności nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tym samym czynię zadość wymogom art. 178 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponad powyższe odmawiam złożenia oświadczenia wymaganego przez art. 88a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wskazując na prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyznania, gromadzenia się i stowarzyszania się, które to prawa gwarantowane są w Konstytucji RP (art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53 ust. 7, art. 58 ust. 1), w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 8, art. 9, art. 11) oraz w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7, art. 10, art. 12).