Komunikat o sprawach I NO 59/18, I NO 3/19, I NO 5/19, I NO 7/19, I NO 8/19, I NO 9/19, I NO 10/19

W dniach 26–27 marca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał sześć odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 października 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na cztery z siedmiu stanowisk sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, ogłoszonych w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 323 (sygn. akt I NO 3/19, I NO 5/19, I NO 7/19, I NO 8/19, I NO 9/19, I NO 10/19).

Sąd Najwyższy uwzględnił wszystkie odwołania, uchylił uchwałę w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpatrzenia.

Nadto Sąd Najwyższy w dniu 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt I NO 59/18 uwzględnił odwołanie od uchwały KRS z dnia 18 września 2018 r. w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mławie, ogłoszone w Monitorze Polskim z 2018 r., poz. 256.

Sąd Najwyższy uchylił uchwałę w zaskarżonej części i przekazał sprawę w tym zakresie KRS do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienia, po sporządzeniu, zostaną opublikowane w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego.

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi