#Stop niszczeniu sądów

My sędziowie, działając w imię obrony zasad państwa prawa i konstytucyjnie gwarantowanych praw obywatelskich, żądamy od władzy politycznej zaprzestania działań rujnujących niezależność sądownictwa.
12 lipca 2018 roku zaprezentowano projekt ustawy nowelizującej szereg ustaw dotyczących władzy sądowniczej (druk sejmowy nr 2731). Do publicznej debaty przebił się wyłącznie problem ingerowania w proces wyboru sędziów Sądu Najwyższego. Proponowane w tym zakresie rozwiązania niewątpliwie w sposób niegodny cywilizowanego państwa obniżają standardy naboru i bezprecedensowo zmieniają zasady konkursu publicznego po jego rozpoczęciu. Próbuje się w ten sposób wymusić pożądany przez władzę polityczną wynik tego konkursu, który został rozpoczęty ze złamaniem Konstytucji. Niestety opinii publicznej umyka fakt, że w omawianym projekcie ustawy zawarto także rozwiązania, które ostatecznie niszczą niezależność sądów powszechnych przez daleko idące zmiany w ustawie z 21 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 23).
Bez jakiejkolwiek debaty, bez głębszej refleksji planuje się zniszczyć istotę systemu sądownictwa powszechnego przez zburzenie wzajemnych relacji pomiędzy sądami różnych szczebli, wzmocnienie władzy prezesów sądów i ograniczenie kompetencji kolegiów. Sędziów pozbawia się możliwości realnego odwołania się od decyzji kadrowych prezesa sądu, znosząc odwołanie w niektórych przypadkach lub stwarzając pozór możliwości odwołania się do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Twórcy projektu niszczą samorządność sędziowską przez eliminację wymogu zachowania kworum na zgromadzeniach i zebraniach sędziów. W projekcie znajduje się zapowiedź podważenia dokonanych już wyborów kandydatów środowiska sędziowskiego na zastępców rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Nie można zgodzić się na dewastację niezależności sądów, która musi odbić się na niezawisłości sędziów. Oczekujemy odstąpienia od tej haniebnej procedury ustawodawczej. W przeciwnym razie środowisko sędziów nie będzie uczestniczyło w fasadowych działaniach kolegiów i procedurach opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Sędziowie nie będą podejmowali jakichkolwiek czynności, które przekraczają zakres zwykłej działalności orzeczniczej. Na chaos generowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który już dziś dotyka sądy, nałożą nowe problemy, które mogą doprowadzić do całkowitego załamania się sądów. Za stan ten pełną odpowiedzialność ponoszą osoby, które odpowiadają za Państwo Polskie po wygranych wyborach parlamentarnych.