Uchwała w przedmiocie podtrzymania decyzji o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów

Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

w przedmiocie podtrzymania decyzji o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego

W związku z toczącymi się postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących wątpliwości co do legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa w świetle art. 187 Konstytucji RP i w związku z treścią opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18, w której wskazuje on, że „sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”, co w dalszej konsekwencji może mieć znaczenie w kwestii oceny prawidłowości i skuteczności procedury awansowej na wolne stanowiska sędziowskie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

podtrzymuje decyzję podjętą 20 marca 2019 r. o odroczeniu opiniowanie kandydatów na wszystkie wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego do czasu ostatecznego usunięcia wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym procedury nominacyjnej na te stanowiska i zobowiązaniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do nieprzedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu łódzkich przed ich zaopiniowaniem przez Zgromadzenie.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec niezastosowania się przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Michała Błońskiego do poprzedniej uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi w tym przedmiocie z dnia 20 marca 2019 r. i przeprowadzenia w miejsce opinii Zgromadzenia prywatnej opinii jednego jego członka, a następnie przekazanie tej opinii Krajowej Radzie Sądownictwa jako opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wynik głosowania:

ZA- 32

PRZECIW – 2

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4