Uchwała w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

UCHWAŁA Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów

Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

wobec sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, odnosząc się do działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w ramach postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec dwojga sędziów naszego okręgu w związku z przebiegiem rozprawy z lutego 2017 r., jak również sposobu ich relacjonowania przez środki masowego przekazu:

  • nie przesądzając o winie lub niewinności naszych koleżanek wyraża stanowczy sprzeciw wobec traktowania ich w taki sposób jakby kwestia winy była już przesądzona,
  • przypomina, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia obowiązuje zasada domniemania niewinności, dotycząca również postępowań dyscyplinarnych sędziów,
  • oświadcza, że wszczynanie postępowania w oparciu jedynie o doniesienia medialne jest pozbawione cech profesjonalizmu i obiektywizmu,
  • podkreśla, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte bez wysłuchania samych zainteresowanych, które miałoby na celu ustalenia ich stanowiska co do opisanych zdarzeń podczas gdy wszystkie poprzednie podobne czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, prowadzone w ramach czynności wyjaśniających poprzedzających decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, zawierały element uprzedniego zwrócenia się do samych sędziów o nadesłanie stosownych wyjaśnień,
  • zwraca uwagę, że żaden z ówczesnych raportów Fundacji Court Watch Polska (za lata: 2016/2017 i 2017/2018) nie zawierał opisu podobnego zdarzenia co musi dziwić, biorąc pod uwagę wypowiedzi jej przedstawicieli, że nie spotkali się nigdy dotąd z przypadkiem tak drastycznego zachowania się sędziego na sali rozpraw,
  • apeluje o prowadzenie rzetelnej relacji z dalszych czynności podejmowanych w tej sprawie.

Wynik głosowania:

ZA- 40

PRZECIW – 1

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 3