Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi

UCHWAŁA

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 06 lutego 2019r.

stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi

w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu pracowników łódzkiego wymiaru sprawiedliwości

oraz poparcia łódzkiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Na podstawie § 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi, stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2009r. nr 347, poz. 2860, z 2014r. poz. 3718 oraz z 2018r. poz. 6904), Rada Miejska w Łodzi,

uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Łodzi wyraża poparcie dla prowadzonej akcji protestacyjnej przez pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności pracowników sądów okręgu łódzkiego, mającej na celu uzyskanie poprawy warunków płacowych.

Rada Miejska w Łodzi wyraża również poparcie dla systematycznych działań podejmowanych przez łódzkie środowisko sędziowskie, mających na celu ochronę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów, gwarantowanych Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i sprzeciwia się wszelkim działaniom ze strony innych władz, które miałyby na celu szykanowanie sędziów.

W związku z powyższym Rada Miejska w Łodzi apeluje do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego i Prezesa Rady Ministrów o pilne spotkanie z przedstawicielami obu środowisk.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi do przekazania niniejszej uchwały Ministrowi Sprawiedliwości-Prokuratorowi Generalnemu oraz Prezesowi Rady Ministrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawca:

Sebastian Bohuszewicz

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Łodzi przedmiotową uchwałą wyraża poparcie dla zgłaszanych postulatów, formułowanych przez pracowników sądów, wykonujących odpowiedzialną pracę, istotną także z punktu widzenia mieszkańców miasta Łodzi oraz łódzkiego samorządu.

Duża rotacja pracowników i narastająca liczba wakatów, z powodu niewystarczających wynagrodzeń dla osób, które muszą odznaczać się stosunkowo wysokimi kwalifikacjami, w sytuacji rosnącego wpływu spraw do sądów, muszą prowadzić zarówno do pogarszającej się efektywności pracy sądów, jak i przeciążenia osób, które tę pracę wykonują.

Brak systemowych rozwiązań w tym zakresie zagraża zatem w długoterminowej perspektywie prawidłowemu funkcjonowaniu sądów, co bezpośrednio przełoży się na sytuację obywateli występujących przed sądami a także samego łódzkiego samorządu, prowadzącego liczne spory sądowe.

W związku z powyższym, Rada Miejska w Łodzi, mając na uwadze dobro mieszkańców, apeluje do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Rady Ministrów o podjęcie rozmów i natychmiastowych działań, mających na celu uregulowanie sytuacji płacowej pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie Rada Miejska w Łodzi odnotowuje i popiera systematyczne działania, podejmowane przez łódzkie środowisko sędziowskie, mające na celu obronę niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów, przed działaniami innych władz, które mogłyby naruszyć konstytucyjną zasadę trójpodziału władz. W szczególności Rada Miejska w Łodzi sprzeciwia się wszelkim działaniom, podejmowanym przez inne władze, które miałyby na celu szykanowanie sędziów za podjęte działania czy niezawisłe wykonywanie zawodu sędziego.

W tym celu Rada Miejska w Łodzi zwraca się z apelem do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie rozmów z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim i przyjęcie formułowanych przez to środowisko postulatów.

Sędziowie łódzcy
Sędziowie łódzcy
Sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi