Uchwała Zarządu Oddziału SSP IUSTITIA w Łodzi z dnia 13.05.2019 r.

Jako Zarząd Oddziału SSP „Iustitia” w Łodzi, wyrażamy ogromne zaniepokojenie informacją, że 18 kwietnia 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik, opierając się na treści żądania Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko Rafałowi Maciejewskiemu, sędziemu Sądu Okręgowego w Łodzi, członkowi naszego Oddziału Stowarzyszenia.

Sprzeciw budzi postawienie zarzutu, który w istocie zmierza do ograniczenia konstytucyjnego prawa wolności wyrażania swoich poglądów, przynależnego – zgodnie z Konstytucją RP – każdemu obywatelowi, którym niewątpliwie jest także sędzia. Trudno jest znaleźć w publikacji Pana Sędziego Rafała Maciejewskiego, zamieszczonej na portalu internetowym sedziowielodzcy.pl, pod tytułem „Przypadek Wydziału Iks”, znamion naruszenia treści art. 89 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, stanowiącego, że żądania, wystąpienia i zażalenia w sprawach związanych z pełnionym urzędem sędzia może wnosić tylko w drodze służbowej. Przywołaną publikację traktujemy jako zasadny głos jednego z nas, zaniepokojonego sytuacją w sądzie, w którym staramy się na co dzień rzetelnie rozwiązywać problemy Obywateli RP poprzez niezawisłe wymierzanie sprawiedliwości.

W naszej ocenie zasadne jest raczej postawienie pytania, dlaczego długoletni przewodniczący wydziału, zdecydował się na zabranie głosu w taki sposób i czy rzeczywiście wcześniej pominął drogę służbową?

Wyrażamy nadzieję, że inicjator wszczęcia tego postępowania, rozważy swoje zachowanie w aspekcie wszystkich zasad etyki zawodowej, określonej w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zbioru zasad etyki zawodowej sędziów. Gorąco o to apelujemy.