Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zgierzu

UCHWAŁA

ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W ZGIERZU

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

W związku z ujawnieniem przez portal Onet.pl i inne media bulwersujących działań podejmowanych wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości w celu dyskredytowania sędziów krytykujących tzw. reformę wymiaru sprawiedliwości, z wykorzystaniem plotek, poufnych informacji i wrażliwych danych osobowych, a także przy użyciu wulgarnego języka i mowy nienawiści

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zgierzu

wyraża swoje głębokie zaniepokojenie oraz apeluje o jak najszybsze, bezstronne i wszechstronne wyjaśnienie sprawy, a także o natychmiastowe odsunięcie sędziów uczestniczących w tym procederze nie tylko od stanowisk urzędniczych w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także od orzekania oraz od funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa i w strukturach nowego sądownictwa dyscyplinarnego.

Jako samorząd zawodowy przyłączamy się nadto do postulatów stowarzyszeń sędziowskich o:

  1. powołanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej niezależnej komisji śledczej, mającej na celu przeanalizowanie wskazanych powyżej zjawisk;
  2. przekazanie postępowań wyjaśniających wobec sędziów zaangażowanych w sprawę właściwym rzeczowo i miejscowo rzecznikom dyscyplinarnym;
  3. dymisję Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i ponowne rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od stanowiska Prokuratora Generalnego;
  4. zatrzymanie wszystkich procedur konkursowych przed obecną Krajową Radą Sądownictwa oraz powołanie Krajowej Rady Sądownictwa w sposób zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. wprowadzenie zasady zakazu łączenia funkcji urzędnika państwowego z funkcją sędziego, a w konsekwencji rezygnację przez urzędników państwowych z funkcji sędziego albo, w razie braku takiej rezygnacji, ich niezwłoczny powrót do orzekania na dotychczas zajmowanych stanowiskach w sądach;
  6. rezygnację ze stanowisk i funkcji w wymiarze sprawiedliwości otrzymanych ze względów pozamerytorycznych w wyniku reformy dokonanej przy użyciu metod sprzecznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem międzynarodowym i zasadami państwa prawa.

W głosowaniu wzięło udział 16 z 21 uprawnionych sędziów.

Wyniki głosowania: 14 głosów ZA, 1 PRZECIW, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ