Uchwała Zgromadzenia

Uchwała z dnia 11 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi:

 1. przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;
 2. uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów;
 3. wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały “w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów”;
 4. ocenia nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej, skutkujące brakiem bezpośrednich podstaw do wiążącego ustalenia, czy i w jaki sposób zmiana składu oraz zasad wyłaniania członków kolegium sądu okręgowego wpływa na status kolegiów, które zostały ukonstytuowane pod rządem wcześniej obowiązujących przepisów;
 5. wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP;
 6. wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk-Woickiej, z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r. takich jak: brak wystarczających kwalifikacji i doświadczenia w kierowaniu sądem, stosowanie niedopuszczalnych metod zastraszania sędziów i ograniczania ich prawa wyrażania poglądów, a także brak umiejętności współpracy z sędziami i z pozostałymi organami sądu;
 7. wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
 8. zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

Wyniki głosowania:

61 za, 4 przeciw, 10 wstrzymujących się

Resolution of 11 June 2018

Assembly of Representatives of Judges of the Regional Court in Łódź:

 1. joins the appeals calling on the European Commission to send the Act on the Supreme Court to the Court of Justice of the European Union together with the motion to suspend the implementation of the Act;
 2. acknowledges amendments introduced to the Act on the System of Common Courts, the Act on the National Council of the Judiciary, the Act on the Supreme Court and the Act on the Constitutional Tribunal by acts of 12 April 2018 and 10 May 2018 as illusory concessions to the rule of law and order, which does not contribute to the independence of the courts;
 3. expresses strong objection against activities of the National Council of the Judiciary, that was set up contrary to article 187 of the Constitution of the Republic of Poland. The National Council of the Judiciary, instead of upholding the independence of courts and independence of judges, undertakes actions aimed at repression of judges and associations of judges, which can by supported by the prepared resolution “on the out-of-court political activity of judges”;
 4. assesses that the amendment of article 30 of the Act on the System of Common Courts, which is specifying a new composition of the college of district court, was implemented with flagrant transgress of fair legislation, due to the omission of the transitional provisions. This results in a lack of clear grounds for a binding settlement which aims at deciding whether and how the change of the composition and change of the rules for appointing members of the college of district court affects the status of colleges which had been composed before the new rules entered into force.
 5. expresses an objection against the appointment of judges to disciplinary courts functioning within the courts of appeal without their consent, which infringes article 180 section 2 of the Constitution of the Republic of Poland;
 6. expresses solidarity with judges from Kraków, who have demanded an immediate resignation from office of the President of the District Court in Krakow - Dagmara Pawełczyk-Woicka, because of reasons specified in the Resolution of the Meeting of Judges of the District Court in Krakow of 24 May 2018 such as: lack of sufficient qualifications and experience in court management, using of unacceptable methods of intimidation of judges and limitation of their right to express opinions, as well as the lack of ability to cooperate with judges and other court organs;
 7. calls on all judges in Poland not to surrender to the pressure and attempts of intimidation, and on the judges’ self-government to express an unequivocal and firm position that opposes all actions aimed at subordinating the courts to the political authority;
 8. obliges the President of the District Court in Łódź to publish this Resolution on the Court’s website, since it is in the public interest to familiarize the public with the opinion of the self-government of the judges in Łódź Districtand it serves the needs of citizens who, pursuant to article 45 of the Constitution of the Republic of Poland, have the right to an impartial and independent court.