Uchwała Zgromadzenia Apelacji Łódzkiej

Z inicjatywy sędziów okręgu łódzkiego, na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, reprezentującym sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sędziów okręgowych i rejonowych okręgów: kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego w dniu 26 czerwca 2018 r. przyjęło uchwałę krytycznie oceniająca aktualną sytuację wymiaru sprawiedliwości. Uchwała powtórzyła z niewielkimi modyfikacjami główne tezy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2018 roku.

Za uchwalą głosowało 60 sędziów, 1 głosował przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej

z dnia 26 czerwca 2018 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, reprezentujące sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sędziów okręgowych i rejonowych okręgów kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego:

  1. apeluje o nieusuwanie z Sądu Najwyższego sędziów, którzy „gotowi są zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70. roku życia, zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP" oraz o nieprzerywanie kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed określonym w art. 183 ust 3 Konstytucji RP terminem, który upływa w dniu 30 kwietnia 2020 roku , w tym przyłącza się do apeli wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy;
  2. uznaje poprawki wprowadzone do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustawami z dnia 12 kwietnia 2018 r. i 10 maja 2018 r. za iluzoryczne ustępstwa na rzecz praworządności, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia niezależności sądów i przywrócenia stanu równowagi między władzami ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą;
  3. sprzeciwia się działaniom Krajowej Rady Sądownictwa, powołanej niezgodnie z art. 187 Konstytucji RP, która zamiast stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, podejmuje działania skierowane na represjonowanie sędziów i stowarzyszeń sędziowskich, czemu ma służyć przygotowywany projekt uchwały “w sprawie pozasądowej, politycznej działalności sędziów”;
  4. wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, co narusza art. 180 ust 2 Konstytucji RP , a także wobec braku transparentności działań Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie opiniowania kandydatów do tych sądów;
  5. wyraża solidarność z sędziami krakowskimi, którzy domagają się natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie - Dagmary Pawełczyk-Woickiej z przyczyn wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
  6. oczekuje od wszystkich organów państwa i ich przedstawicieli poszanowania dla władzy sądowniczej i sprawujących ją sędziów, czemu nie służą niedopuszczalne insynuacje zawarte w wypowiedzi szefa Gabinetu Prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego, na antenie TVP Info w dniu 10 czerwca 2018 r., że „w lipcu, kiedy ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie, skończy się w Polsce bezkarność”, a także wypowiedź Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”, jakoby wśród sędziów bliżej nieokreślonych sądów krakowskich „działała zorganizowana grupa przestępcza”;
  7. wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom i próbom zastraszenia, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
  8. zobowiązuje prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów apelacji łódzkiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.