Nowości - 7 lipca 2019 r.

3 lipca 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, którego celem miała być ocena 3 kandydatów na dwa wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi (MP z 2019 r. poz. 46). Na początku zgłoszony został jednak wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 1 głosowania uchwał oraz wykreślenia z porządku obrad oceny kandydatów. Zgromadzenie poparło wniosek o zmianę porządku obrad: co do uchwał 39 głosami za, przy 3 przeciw i 1 wstrzymującym się, zaś co do wykreślenia oceny kandydatów: 35 za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się. Przed dopuszczeniem do głosowania Prezes Sądu powołując się na obowiązek z art. 57ah par. 5 u.s.p. przedstawił kandydatów do zaopiniowania Zgromadzeniu. Opiniowanie jednak nie miało miejsca wobec zmiany w porządku obrad, w którym pozostała jedynie pozycja uchwały. Zaproponowaliśmy 3 uchwały, które zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Tekst uchwał i wyniki głosowania opublikowaliśmy na stronie już w środę.

Było to już prawdopodobnie ostatnie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Łódzkiego w tym składzie. Wybór nowych 60 przedstawicieli zaplanowano w Sądzie Okręgowym w Łodzi na 12 września 2019 r. godz.14.00. Już dzisiaj wpiszcie tą datę do kalendarza! Wyboru tej samej liczby 60 przedstawicieli będą dokonywały też sądy rejonowe naszego okręgu. Pamiętajcie, że Zgromadzenie tej kadencji było bardzo aktywne i zdecydowane w bronieniu niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podjęliśmy 17 mocnych uchwał zabierając głos zawsze, gdy uważaliśmy, że wyrażenie stanowiska samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu. Mamy nadzieję, że był to głos, z którym identyfikuje się zdecydowana większość sędziów naszego okręgu i że ten kierunek w kolejnej kadencji zostanie utrzymany.

Prosimy też, aby nowi przedstawiciele byli czynnie zaangażowani w pracę Zgromadzenia. Niestety w ostatnim roku, po wyeliminowaniu wymogu kworum, frekwencja na obradach dramatycznie spadła do niewiele ponad jednej trzeciej wszystkich uprawnionych. Oczywiście Zgromadzenie nie ma żadnych uprawnień stanowiących, ale obecne czasy wymagają, aby nasz głos - głos samorządu sędziowskiego - był zdecydowany i słyszalny. Dlatego apelujemy o wysoką frekwencję we wrześniowych wyborach oraz przemyślany wybór mądrych i zaangażowanych przedstawicieli.

A dzisiaj na naszej stronie:

o problemach do rozstrzygnięcia w sprawie wniosku Ministra Sprawiedliwości o wznowienie sprawy słynnego łódzkiego drukarza

o szkoleniu w Smardzewicach (szczegółowy program oraz ostateczna cena i numer konta do wpłat)

o zmianie na wakacyjny tryb pracy naszej Redakcji, jednak z bieżącymi relacjami o akcji edukacyjnej - “Twój oSĄD”,

a na “Blog-polecamy!” smutna refleksja czym kończy się majstrowanie przy niezależności sądów.

Zapraszamy do lektury!