Doręczenia dla osób osadzonych w Wielkiej Brytanii

Aby doręczyć pisma sądowe w sprawie cywilnej dla osoby osadzonej w Wielkiej Brytanii (pocztą, czy poprzez jednostkę przyjmującą) należy ustalić zakład karny/areszt śledczy, jego adres oraz numer więźnia. Bez numeru więźnia nie ma możliwości wykonania doręczenia, ani pocztowego, ani przez jednostkę przyjmującą.

Istnieje możliwość ustalenia tego adresu i numeru przez sąd, jak i przez stronę procesu/uczestnika. W tym celu należy elektronicznie złożyć wniosek o wskazanie miejsca osadzenia i numeru więźnia. Opis procedury i wymagania wniosku dostępne są na stronie:

https://www.gov.uk/find-prisoner

Wnioski z sądów należy kierować mailowo na adres prisoner.location.service@noms.gsi.gov.uk.

Uwaga - w przypadku doręczenia pocztowego - nie otrzymamy z Wielkiej Brytanii zwrotnego poświadczenia odbioru. Lecz na stronie poczty brytyjskiej

https://www3.royalmail.com/track-your-item#/

możemy po numerze nadawczym (RR ….cyfry ….PL - ustala go sekretariat na naszą prośbę) śledzić losy przesyłki, a jak mamy szczęście, otrzymać nawet cyfrowy podpis odbiorcy, jego dane i datę doręczenia.

Skuteczność takiego doręczenia możemy ocenić uwzględniając orzeczenie TSUE

orzeczenie TSUE C-354/15 Niemniej jednak, jak wynika z samego brzmienia art. 14 rozporządzenia nr 1393/2007, doręczenie za pośrednictwem poczty nie musi koniecznie być dokonywane w formie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Wskazany przepis stanowi bowiem, że można także przeprowadzić doręczenie za pomocą przesyłki ‘równoważnej’ listowi poleconemu za potwierdzeniem odbioru. W celu określenia znaczenia i zakresu wyrażenia ‘przesyłka równoważna’ w rozumieniu tegoż art. 14 należy zaznaczyć, że z celu omawianego przepisu wynika - jak wskazano w pkt 75-77 niniejszego wyroku - że za ‘przesyłkę równoważną’ można uznać wszelkie środki doręczania dokumentów sądowych wraz z dowodami tego doręczenia, które zapewniają podobną gwarancję do gwarancji udzielanej przez wysłany pocztą list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Marta Knotz
Marta Knotz
sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie