Obrót prawny z Ukrainą w sprawach cywilnych

Przedstawiamy biuletyn informacyjny koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie SSO Grzegorza Chmiela dotyczący obrotu prawnego z Ukrainą, zgodnie z Umową między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, Kijów 24 maja 1993 r. oraz problematyki obrotu prawnego z Krymem i obwodami donieckim i ługańskim.

Załączamy także pomocne formularze - wniosków o doręczenie, dokonanie czynności, poświadczenia doręczenia, treść porozumienia z wykazem właściwych organów, informację MSu.

AKTUALIZACJA związana z wojną w Ukrainie:

Na części terytorium Ukrainy doręczanie korespondencji oraz wykonywanie niektórych czynności z zakresu obrotu prawnego nie jest możliwe.

Zaleca się też sprawdzanie w bazie PESEL czy adresat z Ukrainy nie przebywa obecnie w Polsce - przed podjęciem próby doręczenia mu czegokolwiek w Ukrainie.

Obecnie MS Ukrainy ponownie przyjmuje wnioski o pomoc prawną, lecz zaleca się każdorazowo kontakt z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości w celu sprawdzenia aktualnej sytuacji danego terytorium, działalności sądów. W tym celu sądy polskie powinny kierować bezpośrednio do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty mailowej: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl zawiadomienie o zamiarze wystąpienia o pomoc prawną do strony ukraińskiej. W zawiadomieniu sąd powinien określić: przedmiot wniosku (tj. charakter wnioskowanej czynności prawnej lub wnioskowanej informacji), tryb jego wykonania (np. doręczenie do rak własnych, przesłuchanie w formie videokonferencji), dane personalne osoby lub dane podmiotu, których wniosek dotyczy ze wskazaniem miejsca ich aktualnego lub ostatnio znanego pobytu lub siedziby, jak również wszelkie inne informacje, jakie mogą być pomocne stronie ukraińskiej dla ustalenia organu właściwego dla realizacji takiego wniosku. W przypadku posiadania przez sąd kopii dokumentów tożsamości lub innych istotnych dokumentów pozwalających na identyfikację danej osoby lub podmiotu – powinny być one dołączone do zawiadomienia