Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5.12.2015 r. (prawidłowy wybór 3 sędziów TK)

Trybunał Konstytucyjny uznał, że podstawa prawna wyboru trzech sędziów, którzy mieli zastąpić sędziów, których mandat wygasał przed zakończeniem kadencji poprzedniego Sejmu jest ważna i Prezydent miał obowiązek odebrać od nich ślubowanie. Podstawę prawną wyboru dwóch pozostałych sędziów uznano za niezgodną z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że o statusie sędziego Trybunału należy mówić już w momencie zakończenia procedury wyboru kandydata na sędziego przez Sejm, co w tym przypadku nastąpiło 8 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny podkreślił również, że uchwała Sejmu w tej sprawie jest definitywna i nie podlega wzruszeniu. W rezultacie Sejm nie może odwołać swojego wyboru, unieważnić go, stwierdzić jego bezprzedmiotowości bądź post factum go konwalidować.

Także z treści kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonych 5 czerwca 2018 r. – ponad 2 lata po wydaniu - wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. sygn. akt K 47/15 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1077) oraz z 11 sierpnia 2016 r. sygn. akt K 39/16 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1078) wynika, że wybór przez Sejm VII kadencji trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wymienionych w uchwałach z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego (M. P. poz. 1038-1040), rozpoczynających kadencję 7 listopada 2015 r., był prawidłowy.

czytaj też:

Tutaj - przegląd orzecznictwa sądów polskich w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Tutaj - przegląd orzecznictwa TSUE i ETPC w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów