Wyrok ETPC z dnia 23.11.2023r. w sprawie 50849/21

Naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do pewności prawa] sprawa WAŁĘSA przeciwko Polsce, wyrok 23 listopada 2023 r. (Skarga nr 50849/21) [2]

Sprawa dotyczy postępowania, w którym w następstwie nadzwyczajnego środka zaskarżenia wniesionego przez Prokuratora Generalnego w sprawie skarżącego o zniesławienie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła prawomocny wyrok sądu cywilnego, który został wydany na korzyść skarżącego ponad dziesięć lat wcześniej. W skardze zarzucił on naruszenie artykułów 6 § 1, 8 i 18 Konwencji.

Europejski Trybunał Praw Człowieka [Trybunał] stwierdził naruszenie przez Polskę prawa skarżącego do sądu w zakresie odnoszącym się m.in. do pewności prawa.

W pierwszej kolejności Trybunał przypomniał swoje dotychczasowe orzecznictwo odnoszące się do pewności prawa, jako podstawowej zasady praworządności i rzetelnego procesu, podkreślając jego wagę i doniosłość dla ochrony praw jednostki.

Jak wynika z ustaleń Trybunału dotyczących skorzystania z uprawnienia przez dwa podstawowe organy, to okresie od kwietnia 2018 r. do listopada 2022 r. urząd Rzecznika Praw Obywatelskich korzystał ze swoich prerogatyw raczej oszczędnie, ponieważ złożył 58 skarg na 429 rozpatrzonych przez IKNSP, zaś urząd Prokuratora Generalnego wykazywał w tym okresie znacznie większą aktywność; złożył 348, co stanowi 81% wszystkich rozpatrzonych odwołań. Pozostałe siedem uprawnionych organów złożyło 23 odwołania (zob. par. 48 powyżej).

Trybunał odnosząc się do konkretnych naruszeń i zarzutów dotyczących funkcjonowania instytucji skargi nadzwyczajnej zauważył jej naruszenie w obrębie niemal wszystkich aspektów, a najistotniejsze stwierdzenia Trybunału sprowadzają się do następujących wniosków:

Oceniając funkcjonowanie skargi nadzwyczajnej w polskim porządku prawnym w pierwszej kolejności Trybunał zauważył, że urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego mają znacznie silniejszą pozycję, jeśli chodzi o wszczęcie postępowania.

Zauważył brak równowagi między ewidentnie większą skalą, na jaką Prokurator Generalny zakwestionował prawomocne orzeczenia sądowe, a ograniczonym korzystaniem z kwestionowanego środka odwoławczego przez inne osoby. I choć sam ten fakt nie wskazuje na nadużycie jego prerogatyw lub wadliwą praktykę, to powierzenie Prokuratorowi Generalnemu - który jest jednocześnie częścią władzy wykonawczej i w tej roli sprawuje znaczną władzę nad sądami oraz wywiera silny wpływ na KRS - nieograniczonej kompetencji do kwestionowania praktycznie każdego prawomocnego orzeczenia sądowego stwarza więcej niż hipotetyczne ryzyko, że środek odwoławczy, który teoretycznie ma służyć ochronie podstawowych praw jednostki, może w praktyce stać się narzędziem politycznego nadzoru władzy wykonawczej nad wyrokami sądów (w tym kontekście przywołano uwagi Fundacji Helsińskiej i Iustitii), który teoretycznie ma na celu ochronę podstawowych praw jednostki, może w praktyce stać się narzędziem politycznego nadzoru władzy wykonawczej nad wyrokami sądów (w tym kontekście odniesienie do uwag Helsińskiej Fundacji i Iustitii w pkt 210-211 i 221).

Oceniając podstawy normatywne do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia Trybunał stwierdził, że:

 1. Termin “sprawiedliwość społeczna”, który stanowi przesłankę wniesienia skargi nadzwyczajnej, choć w oczywisty sposób ma odnosić się do art. 2 Konstytucji (par. 58), ma charakter ogólny i niejasny - ludzie w ogóle (i prawnicy) mogą zasadnie nie zgadzać się co do jego znaczenia. Jego interpretacja podlega zatem szerokiemu zakresowi uznaniowości.
 2. W związku z tym zaskarżony przepis nie spełnia wymogów Konwencji dotyczących jakości “prawa”, ponieważ prawo krajowe musi wskazywać z rozsądną jasnością zakres i sposób wykonywania odpowiedniej swobody decyzyjnej przyznanej władzom publicznym, tak aby zapewnić jednostkom minimalny stopień ochrony, do którego są one uprawnione w ramach rządów prawa w społeczeństwie demokratycznym.
 3. Fakt, że w sprawach cywilnych nawet po wielu latach od zdarzenia IKNSP może pełnić rolę sądu merytorycznego na trzecim lub czwartym szczeblu jurysdykcji, mimo że sądy niższej instancji ustaliły stan faktyczny na podstawie dowodów bezpośrednio przeprowadzonych lub przesłuchanych przed nimi, w rezultacie to podważa zarówno stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych, jak i uzasadnione oczekiwanie jednostki, aby być chronionym przez prawo przed ponownym postępowaniem sądowym w sprawie, która została już ostatecznie rozstrzygnięta, ujawniając w ten sposób nadzwyczajny środek odwoławczy jako zwykły środek odwoławczy w przebraniu, dzięki któremu można uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy, co jest sprzeczne z zasadą powagi rzeczy osądzonej (zob. par. 223, z odniesieniami do orzecznictwa Trybunału).
 4. Odnośnie do terminów wnoszenia skargi nadzwyczajnej Trybunał nie zaakceptował argumentu rządu, że ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 r. wprowadziła ścisłe terminy na wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, uznając jednocześnie, że wyjątki określone w przepisie przejściowym za niezgodne z wymogami praworządności, w szczególności z zasadami pewności prawa, powagi rzeczy osądzonej i przewidywalności prawa.
 5. Trybunał stwierdził dobitnie, że z punktu widzenia praworządności nie do pomyślenia jest wprowadzenie z mocą wsteczną drogi prawnej umożliwiającej wznowienie sprawy sądowej zakończonej przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. sprawy, która w dniu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie nie podlegała dalszej kontroli sądowej
 6. Odnosząc się do uprawnień kasacyjnych IKNSP, oraz w zakresie orzekania co do meritum co do szeroko zakreślonych podstaw nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jego funkcjonowania jako zwykłego środka zaskarżenia w przebraniu oraz terminów umożliwiających Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi zaskarżenie orzeczeń, które stały się prawomocne przed wejściem w życie ustawy, co praktycznie pozwala IKNSP na wygaszenie całości prawomocnie zakończonych postępowań - budzą poważne zastrzeżenia z punktu widzenia zasady pewności prawa.
 7. Co do samego organu, któremu powierzono badanie nadzwyczajnego środka odwoławczego: zostało powierzone organowi, którego nie można uznać za “sąd” w rozumieniu Konwencji, a sytuacja została utrwalona obecnie wyrokami Trybunału Konstytucyjnego.

Dlatego Trybunał doszedł do wniosku o istnieniu w polskim systemie sądownictwa ogólnego problemu systemowego.

Odnosząc się do samej skargi skarżącego w tej sprawie Trybunał stwierdził, że środek odwoławczy został wykorzystany przez Prokuratora Generalnego jako “zwykła apelacja w przebraniu”, której celem było ponowne zbadanie tych samych faktów i przedmiotu w nowym postępowaniu i danie pozwanemu w pierwotnym postępowaniu, w imieniu którego działał, kolejnej szansy na ponowne ustalenie jego odpowiedzialności cywilnej po przegraniu sprawy

Trybunał zauważył, że wg IKNSP było oczywiste, że uchylenie zaskarżonego wyroku było nie tylko proporcjonalne, ale i konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawa i urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej.

Odnośnie do sposobu rozpoznawania sprawy przez sądy krajowe, składanych środków zaskarżenia, czasu trwania, Trybunał stwierdził, że nie można powiedzieć, że sprawa nie została dokładnie zbadana z różnych punktów widzenia lub że, biorąc pod uwagę wielokrotne badanie sprawy i czas trwania postępowania, pozwany nie miał wystarczającego czasu lub możliwości skorzystania ze swoich praw procesowych, przedstawienia dowodów lub w inny sposób przedstawienia swoich racji.

Trybunał poruszył też bardzo ważną kwestię, a mianowicie tego, że rozpoznając sprawę skarżącego IKNSP miała mieć również na uwadze sprawę pana Wyszkowskiego przed Trybunałem, sugerując, że korzystny wynik był przewidywalny w świetle jej własnych ustaleń.

Rząd zaś, w swoich uwagach na podstawie art. 18 Konwencji (zob. paragraf 297), dodał, że konieczność ta wynikała z potrzeby przyjęcia indywidualnych środków w celu usunięcia skutków naruszenia art. 10 Konwencji, do którego przyznał się w sprawie Wyszkowski przeciwko Polsce.

Trybunał zakwestionował taki stan rzeczy stwierdził,że nie był świadomy rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym (zob. paragraf 46) i nie posiadał wiedzy na temat korzystnego wyniku postępowania skarżonego przez pana Wyszkowskiego oraz faktu, że nie poniósł on w konsekwencji żadnych sankcji finansowych lub innych, okoliczności istotnych dla oceny na podstawie art. 34 Konwencji, jak również proporcjonalności przedmiotowej ingerencji.

Dlatego też w konkluzji Trybunał doszedł do wniosku, że nie można stwierdzić, że nadzwyczajny środek zaskarżenia służył naprawieniu jakichkolwiek fundamentalnych wad postępowania przed sądami niższej instancji, takich jak nadużycie procedury, oczywiste błędy w stosowaniu prawa materialnego, poważne naruszenia procedury sądowej prowadzące do pomyłki sądowej.

Powyższe stwierdzenia mogą sugerować wprowadzenie Trybunału w błąd co do istotnych kwestii podlegających rozstrzygnięcia, które legły u podstaw decyzji Trybunału ws Wyszkowski przeciwko Polsce, która zakończyła się skreśleniem sprawy z listy, wobec jednostronnej deklaracji Rządu o przyznaniu się do naruszenia Artykułu 10 Konwencji w związku z ingerencją w wolność wyrażania opinii przez skarżącego Wyszkowskiego i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, co zostało zaakceptowane przez Trybunał.

Istotnym i wartym podkreślenia jest, że Trybunał odniósł się jeszcze do argumentów skarżącego w kontekście zarzucanego art. 18 Konwencji, stwierdzając, że odnotowuje stanowisko Rządu, że Prokurator Generalny, składając nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawie skarżącego, niewątpliwie działał jako organ władzy publicznej stojący na straży praworządności (zob. par. 199 powyżej i 298).

Niemniej okoliczności sprawy według Trybunału wskazują jednak na coś przeciwnego. W rzeczywistości, w świetle ustaleń Trybunału, wskazują one na nadużycie procedury prawnej przez organ państwowy w celu realizacji własnych poglądów politycznych i motywów.

Uznając przy tym za wystarczające zbadanie naruszenia art. 6 ustęp 1 Konwencji, odstąpił od badania naruszenia już art. 18 Konwencji.

Dlatego Trybunał doszedł do wniosku o istnieniu w polskim systemie sądownictwa ogólnego problemu systemowego.

Warto przy tym wskazać, że podobnie jak art. 14, art. 18 Konwencji nie ma samodzielnego bytu. Może być stosowany wyłącznie w związku z artykułem Konwencji lub jej Protokołów, który określa lub kwalifikuje prawa i wolności, które Wysokie Układające się Strony zobowiązały się zapewnić osobom podlegającym ich jurysdykcji. Zasada ta wynika zarówno z jej brzmienia, które uzupełnia brzmienie klauzul takich jak art. 5 § 1 zdanie drugie i art. 8-11 akapity drugie, które zezwalają na ograniczenia tych praw i wolności, jak i z jej miejsca w Konwencji na końcu Sekcji I, która zawiera artykuły określające i kwalifikujące te prawa i wolności.

Kwestia, czy art. 6 Konwencji zawiera jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane ograniczenia, które mogą stanowić przedmiot badania Trybunału na podstawie art. 18 Konwencji, pozostaje według Trybunału otwarta.

Trybunał uznał, że zbadał główne kwestie prawne podniesione w niniejszej skardze i że nie ma potrzeby wydawania odrębnego orzeczenia w sprawie dopuszczalności i zasadności skargi na podstawie art. 18 w związku z art. 6 § 1 Konwencji.

Stwierdzając problem systemowy w polskim systemie sądownictwa związany z powoływaniem sędziów przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po zmianach wprowadzonych w 2017 roku, odnośnie do funkcjonowania IKNSP SN oraz skargi nadzwyczajnej, Trybunał wskazał, że rozwiązanie kwestionowanej sytuacji systemowej wymaga szybkiego działania, które powinno przede wszystkim obejmować odpowiednie środki legislacyjne i inne, które zostaną podjęte w wykonaniu niniejszego wyroku oraz wyroków “grupy Reczkowicz”.

Mając na uwadze powyższe, Trybunał uznał, że podobne sprawy, o których jeszcze nie powiadomiono, powinny zostać odroczone na okres jednego roku od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku, do czasu przyjęcia przez Państwo Polskie środków o charakterze generalnym.

Decyzja co do dalszego postępowania w tych sprawach zostanie podjęta w świetle przyszłego rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym.

To do pozwanego Państwa należy jednak wyciągnięcie niezbędnych wniosków z niniejszego wyroku i podjęcie odpowiednich środków ogólnych, pod nadzorem Komitetu Ministrów i w uzgodnionych z nim ramach czasowych, w celu rozwiązania problemów systemowych leżących u podstaw naruszeń stwierdzonych przez Trybunał w niniejszej sprawie i zapobieżenia podobnym naruszeniom w przyszłości.

**********

[wyciąg z wyroku w części dotyczącej zarzucanego naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji odnośnie do pewności prawa z opracowaniem, zaznaczeniami i podkreśleniami własnymi]

Istota skargi nadzwyczajnej sprowadza się do możliwości wzruszenia każdego prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia przestrzegania zasady demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, a:

(1) decyzja narusza zasady lub wolności i prawa każdego człowieka i obywatela określone w Konstytucji, [i/lub]

(2) decyzja rażąco narusza prawo poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, [i/lub]

(3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego

- a decyzja nie może zostać uchylona ani zmieniona za pomocą innych nadzwyczajnych środków odwoławczych. //artykuł 89 uSN/. Przy czym uprawnionymi do wniesienia skargi są określone w ustawie podmioty, w tym m.in. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ustawa przewidywała możliwość wzruszenia każdego orzeczenie wydanego po 1997 roku, w terminie pięciu lat od uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od tego orzeczenia wniesiono skargę kasacyjną - w terminie roku od dnia jej rozpoznania. [W postępowaniu karnym] niedopuszczalne jest uwzględnienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia na niekorzyść oskarżonego, jeżeli wniesiono go po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli od tego orzeczenia wniesiono kasację lub skargę kasacyjną - po upływie 6 miesięcy od dnia jej rozpoznania.

 1. Jeżeli spełnione są przesłanki wskazane w ust. 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się tego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszałoby zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia, że zaskarżone orzeczenie zostało wydane z naruszeniem prawa, oraz wskazania okoliczności, ze względu na które orzekł, chyba że zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1.".

Odnośnie do zastrzeżeń i zarzutów podnoszonych co do skargi w tym zakresie przez Rząd, to sprowadzają się one głównie do tego, że w oparciu o orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego skutkiem tego wyroku było usunięcie z systemu prawnego wskazanych w nim przepisów, a w konsekwencji usunięcie wydanych na ich podstawie orzeczeń, tj. czterech wyroków Trybunału: wyroku z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Broda i Bojara przeciwko Polsce; wyroku z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce; wyroku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce oraz wyroku z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie Advance Pharma sp. z o.o. przeciwko Polsce, ponieważ “nie miały one dla Państwa Polskiego atrybutów przewidzianych w art. 46 Konwencji”. Nadto podnosili, że Polska poczyniła ustępstwa w zakresie swojej suwerenności i przyznała Trybunałowi konwencyjne uprawnienia o charakterze sądowym i interpretacyjnym. Zgoda ta nie miała jednak nieograniczonej treści. Jej ramy materialne (tj. treść norm) i proceduralne (tj. procedurę związania się aktem) wyznaczała Konstytucja RP, a na jej straży stał Trybunał Konstytucyjny. W konsekwencji Trybunał mógł wykonywać swoje uprawnienia tak długo, jak długo Polska nie sprzeciwiła się temu na gruncie Konstytucji, np. w drodze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

NARUSZENIE ART. 6 UST. 1 KONWENCJI W ODNIESIENIU DO ZASADY PEWNOŚCI PRAWA

Trybunał zauważył, w odniesieniu do instytucji skargi nadzwyczajnej, że do tej pory Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł 112 nadzwyczajnych środków zaskarżenia, z których większość dotyczyła spraw cywilnych i handlowych. Większość zaskarżonych orzeczeń pochodziła z lat 2010-2018, chociaż zdarzały się przypadki starszych orzeczeń, które zostały zakwestionowane (najstarsze zostało wydane w 1999 r.).

Przechodząc do rozważań, Trybunał przypomniał swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczące tego aspektu prawa do sądu z artykułu 6 ustęp 1 Konwencji odnoszącego się do pewności prawa.

[Pewność prawa w orzecznictwie Trybunału]

Jak podkreśla Trybunał, zasada pewności prawa jest domyślnie zawarta we wszystkich artykułach Konwencji (zob., wśród wielu innych autorytetów, Guðmundur Andri Ástráðsson, cytowany powyżej, § 238, oraz Nejdet Şahin i Perihan Şahin przeciwko Turcji [GC], nr 13279/05, § 56, 20 października 2011 r.).

Zgodnie z prawem konwencyjnym zasada pewności prawa przejawia się w różnych formach i kontekstach, a jednym z nich jest wymóg, aby w przypadku, gdy sądy ostatecznie rozstrzygnęły daną kwestię, ich orzeczenie nie było kwestionowane (zob. na przykład Brumărescu, § 61, cytowany powyżej).

Ten ostatni aspekt pewności prawnej zakłada, ogólnie rzecz biorąc, poszanowanie zasady powagi rzeczy osądzonej, która poprzez zabezpieczenie ostateczności wyroków i praw stron postępowania krajowego - w tym wszelkich osób zaangażowanych jako ofiary - służy zapewnieniu stabilności systemu sądownictwa i przyczynia się do zaufania publicznego do sądów (zob. Guðmundur Andri Ástráðsson, cytowany powyżej, § 238).[222]

Zasada powagi rzeczy osądzonej wymaga, aby żadna ze stron nie była uprawniona do ubiegania się o rewizję prawomocnego wyroku jedynie w celu uzyskania ponownego rozpatrzenia i ponownego rozstrzygnięcia sprawy. Rewizja nie powinna być traktowana jako zwykła apelacja w przebraniu [zawoalowana, pozorna apelacja], a sama możliwość istnienia dwóch poglądów na dany temat nie stanowi podstawy do ponownego rozpatrzenia sprawy (zob. Roşca przeciwko Mołdawii, nr 6267/02, § 25, 22 marca 2005 r.; Agrokompleks przeciwko. Ukraina , nr 23465/03, § 148, 6 października 2011 r.; Vardanyan i Nanushyan przeciwko Armenii , nr 8001/07, § 67, 27 października 2016 r.; Şamat przeciwko Turcji , nr 29115/07, § 53, 21 stycznia 2020 r.; oraz Tığrak przeciwko Turcji , nr 70306/10, § 48, 6 lipca 2021 r.).[223]

Trybunał zauważa, że chociaż wymogi zasady pewności prawa i powagi rzeczy osądzonej nie są bezwzględne (zob. przykład z dziedziny prawa karnego , Moreira Ferreira przeciwko Portugalii (nr 2) [GC], nr. 19867/12, § 62, 11 lipca 2017 r.), odejście od tej zasady jest uzasadnione tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na okoliczności o istotnym i istotnym charakterze, takie jak korekta podstawowych wad lub pomyłka sądowa (zob. na przykład Ryabykh, § 52, cytowany powyżej, oraz OOO Link Oil SPB przeciwko Rosji (dec.), nr. 42600/05, 25 czerwca 2009 r.). Pojęcia te nie nadają się jednak do precyzyjnego zdefiniowania; Trybunał musi zdecydować w każdej sprawie, w jakim stopniu odejście od zasady pewności prawa jest uzasadnione (zob. na przykład Sutyazhnik przeciwko Rosji, nr 8269/02, § 35, 23 lipca 2009 r.).[224]

Trybunał podkreślał, że samo uznanie, że decyzja w sprawie skarżącego była niepełna lub jednostronna lub że postępowanie doprowadziło do błędnego wyniku, nie może samo w sobie, przy braku błędów jurysdykcyjnych lub poważnych naruszeń procedury sądowej, nadużyć władzy, oczywistych błędów w stosowaniu prawa materialnego lub jakichkolwiek innych ważnych powodów wynikających z interesu wymiaru sprawiedliwości, wskazywać na obecność fundamentalnej wady w poprzednim postępowaniu (zob. Tığrak, cytowany powyżej, § 48). [225]

(i) wpływ wznowienia i wszelkich późniejszych postępowań na indywidualną sytuację skarżącego,

(ii) czy wznowienie wynikało z indywidualnej sytuacji skarżącego oraz czy wznowienie wynikało z jego własnego wniosku;

(iii) powody, dla których władze krajowe uchyliły wyrok w sprawie skarżącego;

(iv) zgodność przedmiotowej procedury z wymogami prawa krajowego;

(v) istnienie i działanie zabezpieczeń proceduralnych w krajowym systemie prawnym, które mogą zapobiec nadużyciu tej procedury przez władze krajowe; oraz inne istotne okoliczności sprawy (ibid.).) [225]

[Zastosowanie powyższych zasad do niniejszej sprawy]

Przed dokonaniem oceny, na podstawie Artykułu 6 § 1 Konwencji, indywidualnych konsekwencji uchylenia ostatecznego wyroku w sprawie skarżącego, Trybunał zbadał najpierw, w świetle swojego orzecznictwa, ogólne cechy nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jaki funkcjonuje w Polsce. [227]

W pierwszej kolejności Trybunał zauważył, że art. 89 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. wprowadza rozróżnienie między, z jednej strony, Prokuratorem Generalnym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich, którzy mogą wnieść nadzwyczajny środek zaskarżenia od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego, a z drugiej strony, innymi organami publicznymi, które mogą to uczynić jedynie “w zakresie swoich kompetencji” (zob. pkt. 69).

W konsekwencji dwa pierwsze urzędy mają znacznie silniejszą pozycję, jeśli chodzi o wszczęcie postępowania. Podczas gdy statystyki przedstawione przez rząd pokazują, że w okresie od kwietnia 2018 r. do listopada 2022 r. urząd Rzecznika korzystał ze swoich prerogatyw raczej oszczędnie, ponieważ złożył 58 odwołań na 429 rozpatrzonych przez IKNSP, urząd Prokuratora Generalnego wykazywał w tym okresie znacznie większą aktywność; złożył 348, co stanowi 81% wszystkich rozpatrzonych odwołań. Pozostałe siedem uprawnionych organów złożyło 23 odwołania (zob. par. 48 powyżej).

 1. Powyższe dane wskazują na brak równowagi między ewidentnie większą skalą, na jaką Prokurator Generalny zakwestionował prawomocne orzeczenia sądowe, a ograniczonym korzystaniem z kwestionowanego środka odwoławczego przez inne osoby wymienione w sekcji 89(2).

Trybunał podkreślił, że fakt, że upoważniony organ, w ramach swoich ustawowych kompetencji, korzysta z wyjątkowej procedury tego rodzaju częściej niż inni, nie może sam w sobie wskazywać na nadużycie jego prerogatyw lub wadliwą praktykę.

Odwołał się jednak to stanowiska przedstawionego przez skarżącego, Fundacją Helsińską i Iustitię, że Prokurator Generalny jest również aktywnym politykiem, który dodatkowo pełni funkcję Ministra Sprawiedliwości jako członek partii tworzącej koalicję rządzącą w latach 2015-2023. Nadto, że jest on głównym autorem daleko idącej reorganizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, która rozpoczęła się w 2017 r. i m.in. znacznie zwiększyła uprawnienia Ministra Sprawiedliwości w zakresie wewnętrznej organizacji sądów oraz powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Rozszerzono również jego uprawnienia w zakresie awansów i dyscypliny (zob. Grzęda, cytowany powyżej, §§ 17-18). Wiadomo ponadto, że wywierał on znaczący wpływ polityczny na skład KRS ustanowionej ustawą zmieniającą z 2017 r., organu, któremu powierzono rekomendowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie, w tym IKNSP (zob. Reczkowicz, cyt. powyżej, §§ 7779 , 100 i 272).

Dlatego też Trybunał stwierdził, że powierzenie Prokuratorowi Generalnemu - który jest jednocześnie częścią władzy wykonawczej i w tej roli sprawuje znaczną władzę nad sądami oraz wywiera silny wpływ na KRS - nieograniczonej kompetencji do kwestionowania praktycznie każdego prawomocnego orzeczenia sądowego stwarza więcej niż hipotetyczne ryzyko, że środek odwoławczy, który teoretycznie ma służyć ochronie podstawowych praw jednostki, może w praktyce stać się narzędziem politycznego nadzoru władzy wykonawczej nad wyrokami sądów (w tym kontekście zob. też uwagi Fundacji Helsińskiej i Iustitii), który teoretycznie ma na celu ochronę podstawowych praw jednostki, może w praktyce stać się narzędziem politycznego nadzoru władzy wykonawczej nad wyrokami sądów (w tym kontekście zob. również uwagi Helsińskiej Fundacji i Iustitii w pkt 210-211 i 221).

[Podstawy do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia]

Odnosząc się do podstaw prawnych wniesienia skargi nadzwyczajnej, trybunał zauważył, że:

Po pierwsze, jednym z warunków sine qua non wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest konieczność zapewnienia zgodności z zasadami sprawiedliwości społecznej. Termin “sprawiedliwość społeczna”, choć w oczywisty sposób ma odnosić się do art. 2 Konstytucji (zob. par. 58 powyżej), ma charakter ogólny i niejasny - ludzie w ogóle (i prawnicy) mogą zasadnie nie zgadzać się co do jego znaczenia. Jego interpretacja podlega zatem szerokiemu zakresowi uznaniowości. Rozumienie i interpretacja tego pojęcia mogą się znacznie różnić w zależności od punktów odniesienia wybranych przez organ interpretacyjny, co skutkuje brakiem jasności co do jego znaczenia dla celów postępowania sądowego. Tak duży zakres swobody przyznany organom publicznym uprawnionym do wniesienia nadzwyczajnego środka zaskarżenia oraz IKNSP otwiera drzwi do możliwej arbitralności, niewłaściwego wykorzystania środka prawnego i nadużycia procesu. W związku z tym zaskarżony przepis nie spełnia wymogów Konwencji dotyczących jakości “prawa”, ponieważ prawo krajowe musi wskazywać z rozsądną jasnością zakres i sposób wykonywania odpowiedniej swobody decyzyjnej przyznanej władzom publicznym, tak aby zapewnić jednostkom minimalny stopień ochrony, do którego są one uprawnione w ramach rządów prawa w społeczeństwie demokratycznym (zob. Piechowicz przeciwko Polsce, nr 20071/07, § 212, 17 kwietnia 2012 r., z dalszymi odniesieniami do orzecznictwa Trybunału).

Po drugie, od prawomocnego orzeczenia przysługuje apelacja z powodu “oczywistej sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego”. W praktyce oznacza to, że w sprawach cywilnych nawet po wielu latach od zdarzenia IKNSP może pełnić rolę sądu merytorycznego na trzecim lub czwartym szczeblu jurysdykcji, mimo że sądy niższej instancji ustaliły stan faktyczny na podstawie dowodów bezpośrednio przeprowadzonych lub przesłuchanych przed nimi. W rezultacie rozwiązanie to podważa zarówno stabilność prawomocnych orzeczeń sądowych, jak i uzasadnione oczekiwanie jednostki, aby być chronionym przez prawo przed ponownym postępowaniem sądowym w sprawie, która została już ostatecznie rozstrzygnięta, ujawniając w ten sposób nadzwyczajny środek odwoławczy jako zwykły środek odwoławczy w przebraniu, dzięki któremu można uzyskać ponowne rozpatrzenie sprawy, co jest sprzeczne z zasadą powagi rzeczy osądzonej (zob. par. 223 powyżej, z odniesieniami do orzecznictwa Trybunału).

[Terminy na wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia]

Jednakże zgodnie z przepisem przejściowym artykułu 115(1) ogólny termin pięciu lat, z wyjątkiem spraw karnych, w których nadal obowiązuje zakaz reformatio in peius, nie wiąże Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym zakresie przyznano im dodatkowe, wyjątkowe uprawnienia. Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 1a, w terminie trzech lat od dnia 3 kwietnia 2018 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z 2017 r. o Sądzie Najwyższym (a obecnie w terminie sześciu lat), mogli oni i nadal mogą wnieść nadzwyczajny środek zaskarżenia od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego, które stało się prawomocne przed wejściem w życie ustawy, począwszy od orzeczeń wydanych od dnia 17 października 1997 r. (zob. pkt. 69 70).

Trybunał nie zaakceptował z tego powodu argumentu rządu, że ustawa o Sądzie Najwyższym z 2017 r. wprowadziła ścisłe terminy na wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia (zob. par. 190-195).

Z drugiej strony Trybunał uznaje wyjątki określone w przepisie przejściowym za niezgodne z wymogami praworządności, w szczególności z zasadami pewności prawa, powagi rzeczy osądzonej i przewidywalności prawa. Z punktu widzenia praworządności nie do pomyślenia jest wprowadzenie z mocą wsteczną drogi prawnej umożliwiającej wznowienie sprawy sądowej zakończonej przed wejściem w życie nowych przepisów, tj. sprawy, która w dniu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie nie podlegała dalszej kontroli sądowej. Możliwość domagania się przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, przez znaczny okres, który nadal trwa, rewizji orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych zakończonych ponad dwadzieścia lat przed wejściem w życie przepisów jest szczególnie niepokojąca i nie może być uzasadniona żadną wiarygodną koniecznością, na którą powołuje się pozwany Rząd, w tym potrzebą zapewnienia “przestrzegania zasady demokratycznego państwa prawnego i urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej”.

[Uprawnienia organu orzekającego]

Trybunał uznał uprawnienia związane z uchyleniem skarżonego orzeczenia przez IKNSP za bardzo zbliżone do uprawnień sądu kasacyjnego, a w sprawach, w których zarzuca się sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią materiału dowodowego, może on również działać jako sąd stanu faktycznego (zob. również uwagi w paragrafie 235).

Mając na uwadze powyższe wnioski co do szeroko zakreślonych podstaw nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jego funkcjonowania jako zwykłego środka zaskarżenia w przebraniu oraz terminów umożliwiających Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi zaskarżenie orzeczeń, które stały się prawomocne przed wejściem w życie ustawy, uprawnienia IKNSP - które praktycznie pozwalają mu na wygaszenie całości prawomocnie zakończonych postępowań - budzą poważne zastrzeżenia z punktu widzenia zasady pewności prawa.

[Charakterystyka organu orzekającego]

Trybunał stwierdził, że badanie nadzwyczajnego środka odwoławczego zostało powierzone organowi, którego nie można uznać za “trybunał” w rozumieniu Konwencji.

Taka sytuacja została utrwalona obecnie wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. (nr K 6/21) i z dnia 10 marca 2022 r. (nr K 7/21) (zob. par. 100-102 i 106-108), co powoduje ogólny problem systemowy w polskim systemie sądownictwa, który wymaga od pozwanego państwa podjęcia szybkich i odpowiednich środków w celu przywrócenia zgodności z Konwencją (zob. par. 319-327).

[Nadzwyczajna skarga wniesiona w sprawie skarżącego i wyrok IKNSP]

Trybunał zauważył, że chociaż Prokurator Generalny odniósł się do naruszenia podstawowej wolności wyrażania opinii zagwarantowanej w Konstytucji i Konwencji jako nadrzędnej podstawy swojej skargi, w rzeczywistości argumenty na poparcie tego twierdzenia były w istocie kwestionowaniem ustalenia faktów i oceny dowodów przez Sąd Apelacyjny, które jego zdaniem powinny być diametralnie różne. Ponadto obstawał przy “prawdziwości” twierdzeń P. Wyszkowskiego przypisujących skarżącemu współpracę ze służbami specjalnymi i twierdził, że fakt ten udowodnił przed sądem.

Zdaniem Trybunału elementy te wskazują, że środek odwoławczy został wykorzystany przez Prokuratora Generalnego jako “zwykła apelacja w przebraniu”, której celem było ponowne zbadanie tych samych faktów i przedmiotu w nowym postępowaniu i danie pozwanemu w pierwotnym postępowaniu, w imieniu którego działał, kolejnej szansy na ponowne ustalenie jego odpowiedzialności cywilnej po przegraniu sprawy (por. Şamat przeciwko Turcji, nr 29115/07, § 61, 21 stycznia 2020 r.). [244]

IKSP odniósł się również do sprawy pana Wyszkowskiego, która toczyła się wówczas przed Trybunałem, stwierdzając, że jej wynik, w świetle własnych wyżej wspomnianych ustaleń, był “dość łatwy do przewidzenia”. Dla IKNSP było zatem oczywiste, że uchylenie zaskarżonego wyroku było nie tylko proporcjonalne, ale i konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawa i urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. [245]

Trybunał zauważył na wstępie, że kiedy Prokurator Generalny wniósł swój nadzwyczajny środek zaskarżenia, sprawa skarżącego została zakończona już ponad dziewięć lat wcześniej prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r., po rozpatrzeniu jej na sześciu szczeblach jurysdykcji (trzykrotnie w pierwszej instancji i trzykrotnie w postępowaniu odwoławczym) w ciągu około pięciu i pół roku oraz po wydaniu dwóch wyroków w pierwszej instancji na korzyść skarżącego, jednego na korzyść pana Wyszkowskiego, dwóch wyroków przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym oraz prawomocnego wyroku częściowo uwzględniającego roszczenie skarżącego (zob. par. 18-21powyżej). Nie można zatem powiedzieć, że sprawa nie została dokładnie zbadana z różnych punktów widzenia lub że, biorąc pod uwagę wielokrotne badanie sprawy i czas trwania postępowania, pozwany nie miał wystarczającego czasu lub możliwości skorzystania ze swoich praw procesowych, przedstawienia dowodów lub w inny sposób przedstawienia swoich racji.

Należy również zauważyć, że kolejne wielokrotne próby podważenia wyroku z dnia 24 marca 2011 r. nie powiodły się: Sąd Najwyższy odmówił uwzględnienia jego skargi kasacyjnej z powodu braku wystarczających podstaw w 2011 r., a jego wniosek o wznowienie postępowania na podstawie nowych dowodów nie powiódł się w 2017 r. (zob. par. 22 i 24 25 powyżej). [246]

 1. Jak wspomniano powyżej, IKNSP uznała, że wyrok nałożył na pana Wyszkowskiego surowe i, w rozumieniu Konstytucji i art. 10 Konwencji, nieproporcjonalne sankcje. Jednakże jedyną sankcją wynikającą z wyroku były przeprosiny, które pan Wyszkowski miał opublikować, ale odmówił ich opublikowania, a przeprosiny te zostały już opublikowane przez skarżącego w ramach wykonania zastępczego. Wydaje się również, że wszelkie roszczenia pieniężne, które skarżący mógł ewentualnie mieć wobec pana Wyszkowskiego w związku z publikacją przeprosin, zostały już zaspokojone, ponieważ zwrócono mu poniesione koszty (zob. par. 26 powyżej).
 2. W kontekście konieczności i pilnej potrzeby społecznej uchylenia wyroku Sądu Apelacyjnego, IKNSP miała również na uwadze sprawę pana Wyszkowskiego przed Trybunałem, sugerując, że korzystny wynik był przewidywalny w świetle jej własnych ustaleń. Rząd, w swoich uwagach na podstawie art. 18 Konwencji (zob. paragraf 297 poniżej), dodał, że konieczność ta wynikała z potrzeby przyjęcia indywidualnych środków w celu usunięcia skutków naruszenia art. 10 Konwencji, do którego przyznał się w sprawie Wyszkowski przeciwko Polsce.
 3. Trybunał odnotowuje następującą sekwencję zdarzeń. Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną w dniu 31 stycznia 2020 r. Rząd złożył jednostronną deklarację w sprawie Wyszkowski w dniu 15 stycznia 2021 r. IKNSP, najwyraźniej poinformowana przynajmniej w pewnym stopniu o charakterze sprawy Wyszkowski i procedurze przed Trybunałem, uwzględniła skargę nadzwyczajną w dniu 21 kwietnia 2021 roku. Wyrok Trybunału został wydany w dniu 1 lipca 2021 r. Wyrok w sprawie IKNSP został wydany ponad dwa miesiące przed decyzją Trybunału o skreśleniu (zob. paragrafy 28, 36 i 45 46 powyżej) i w związku z tym nie mogła być uznana, jak utrzymuje Rząd, za formę wykonania decyzji Trybunału, ponieważ ta ostatnia jeszcze się nie zmaterializowała. Nawet jeśli miało to na celu wyegzekwowanie przyznania się Rządu do naruszenia, jednostronna deklaracja nie została jeszcze w tym czasie zaakceptowana przez Trybunał. Ponadto Trybunał nie był świadomy rozwoju sytuacji na szczeblu krajowym (zob. paragraf 46 powyżej) i nie posiadał wiedzy na temat korzystnego wyniku postępowania skarżonego przez pana Wyszkowskiego oraz faktu, że nie poniósł on w konsekwencji żadnych sankcji finansowych lub innych, okoliczności istotnych dla oceny na podstawie art. 34 Konwencji, jak również proporcjonalności przedmiotowej ingerencji.
 4. W świetle powyższego Trybunał nie może dostrzec żadnych istotnych okoliczności przemawiających za zakwestionowaniem ostatecznego wyroku w sprawie skarżącego. W szczególności nie można stwierdzić, że nadzwyczajny środek zaskarżenia służył naprawieniu jakichkolwiek fundamentalnych wad postępowania przed sądami niższej instancji, takich jak nadużycie procedury, oczywiste błędy w stosowaniu prawa materialnego, poważne naruszenia procedury sądowej prowadzące do pomyłki sądowej.

W tym miejscu Trybunał pragnie powtórzyć, że zgodnie z art. 6 żadna strona nie jest uprawniona do ubiegania się o rewizję prawomocnego wyroku jedynie w celu uzyskania ponownego rozpatrzenia i ponownego rozstrzygnięcia sprawy, a sama możliwość istnienia dwóch poglądów na ten temat nie stanowi podstawy do ponownego zbadania i uchylenia prawomocnego wyroku (zob. par. 223 i 225, z odniesieniami do orzecznictwa Trybunału).

Sam Trybunał zaznaczył, że wniosek ten w normalnych okolicznościach zwalniałby z analizy innych dostrzeżonych wad postępowania przed IKNSP zarzucanych przez skarżącego, takich jak krótki czas przyznany mu na złożenie odpowiedzi na nadzwyczajny środek zaskarżenia (zob. pkt 188).

Niemniej dostrzegł potrzebę odniesienia się do argumentów skarżącego w kontekście art. 18, które jednocześnie odnoszą się do kwestii, czy w jego sprawie istniały istotne i ważne okoliczności uzasadniające wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia.

 1. Trybunał zauważa, że w istocie sprawy skarżącego nie można oddzielić od jej tła politycznego i kontekstu politycznego w Polsce w istotnym czasie oraz długotrwałego i publicznego konfliktu między skarżącym a kierownictwem partii PiS i rządem sojuszu Zjednoczonej Prawicy, który rozprzestrzenił się szeroko i stał się elementem walki politycznej. Jedną z głównych kwestii spornych jest domniemana współpraca skarżącego z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Wydaje się, że istnieje polaryzacja opinii na temat działalności skarżącego jako byłego działacza antykomunistycznego, przywódcy Solidarności i byłego Prezydenta Polski, ale najwyraźniej najcięższe oskarżenia o współpracę z komunistycznymi tajnymi służbami - które były w centrum postępowania w sprawie o zniesławienie skarżącego - pochodziły od partii PiS i jej zwolenników, a także od samego Prokuratora Generalnego (zob. par. 13 i 49-56).
 2. Jak wynika z materiałów przedstawionych Trybunałowi, od dłuższego czasu pan Wyszkowski odgrywa jedną z kluczowych ról w rozpowszechnianiu tych oskarżeń wśród opinii publicznej. Oczywiste jest również, że jest on blisko związany politycznie z kierownictwem PiS i rządem Zjednoczonej Prawicy (zob. par. 13-14, 16 i 54-55).

Prokurator Generalny, w swoim nadzwyczajnym środku zaskarżenia, jasno wyraził swoją zdecydowaną opinię, że w zaskarżonym postępowaniu pan Wyszkowski udowodnił prawdziwość swoich oświadczeń dotyczących rzekomej współpracy skarżącego z komunistyczną służbą bezpieczeństwa (zob. paragrafy 28-31 powyżej). Nawet jeśli opinia ta nie była w tamtym czasie z pewnością tajemnicą dla opinii publicznej, to czym innym jest posiadanie silnych i wrogich opinii na temat swoich przeciwników politycznych, a czym innym realizowanie tych opinii za pośrednictwem państwowego mechanizmu sądowego, wykorzystując swoje wyjątkowe ustawowe uprawnienia do kwestionowania prawomocności niekorzystnego wyroku w sprawie osoby blisko związanej politycznie.

Znamienne jest również to, że po wydaniu wyroku w sprawie IKNSP Prokurator Generalny publicznie wyraził swoje głębokie zadowolenie z rozstrzygnięcia, stwierdzając “czekaliśmy latami, ale prawda w końcu zatriumfowała”, pomimo faktu, że domniemana współpraca skarżącego z komunistyczną służbą bezpieczeństwa nie była przedmiotem orzeczenia IKNSP (zob. par. 55 powyżej).

 1. Trybunał odnotowuje stanowisko Rządu, że Prokurator Generalny, składając nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawie skarżącego, niewątpliwie działał jako organ władzy publicznej stojący na straży praworządności (zob. par. 199 powyżej i 298). Okoliczności niniejszej sprawy wskazują jednak na coś przeciwnego. W rzeczywistości, w świetle powyższych ustaleń, wskazują one na nadużycie procedury prawnej przez organ państwowy w celu realizacji własnych poglądów politycznych i motywów.

 2. W świetle wszystkich powyższych rozważań Trybunał nie znajduje żadnych okoliczności o istotnym i przekonującym charakterze, które uzasadniałyby odejście od zasady powagi rzeczy osądzonej w niniejszej sprawie.

 3. W związku z tym doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do zasady pewności prawa.

  Wyrok ETPC, omówienie całości ze wstępem i inne informacje - na stronie

Agnieszka Niklas - Bibik
Agnieszka Niklas - Bibik
sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku, Zastępca Przewodniczącego Stałego Prezydium FWS