Wspólne stanowisko SP FWS i Zarządów Stowarzyszeń Sędziowskich w sprawie "dodatkowych świadczeń przedwyborczych"

Wspólne stanowisko Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów i Zarządów Stowarzyszeń Sędziowskich „Themis”, “Iustitia” „Pro Familia”, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

z dnia 12 czerwca 2023 r.

W związku z opublikowaniem informacji na stronach rządowych o zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku porozumieniem pomiędzy NSZZ „Solidarność” reprezentowanym przez Piotra Dudę a stroną rządową, a której przedmiotem ma być między innymi przyznanie sędziom wszystkich rodzajów sądów dodatkowego świadczenia za okres od stycznia do sierpnia 2023 roku w wysokości 3,2% z 5/8 sumy wynagrodzenia za ten okres,

👉Sprzeciwiamy się, by wynagrodzenie sędziów było przedmiotem jakichkolwiek negocjacji czy uzgodnień pomiędzy podmiotami, które nie są uprawnione w żaden sposób do reprezentowania sędziów, działają z nieznanych powodów i nie wiadomo jakimi kierują się przesłankami;

👉Wyrażamy głębokie oburzenie, że o tak istotnym elemencie statusu sędziów jakim jest wynagrodzenie, które gwarantować ma stronom niezależność sądów i niezawisłość sędziów negocjują organizacje związkowe, nie informując o tym nie tylko samych zainteresowanych, ale też nie podając faktu prowadzenia takich negocjacji do publicznej wiadomości; sędziowie nie są pracownikami sfery budżetowej, nie mogą przynależeć do związków zawodowych, tymczasem na ich niekorzyść, bez ich wiedzy, organizacja skupiająca związki zawodowe pracowników zawiera porozumienie ze stroną rządową w zakresie, który dotyczy władzy sądowniczej w Polsce i gwarancji jej niezależności;

👉Przypominamy, że wynagrodzenie sędziów Rzeczypospolitej Polskiej regulowane jest w art.  178 ust. 2 Konstytucji RP, a także w art. 91 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, z których to przepisów wynika, że nie tylko ma ono odpowiadać godności urzędu, ale zostało ono ściśle określone i zależne jest wyłącznie od wskaźnika procentowego stawki wynagrodzenia sędziego i przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drugim kwartale roku poprzedzającego naliczanie wynagrodzenia;

👉Tymczasem z pominięciem gwarancji ustawowych i konstytucyjnych wynagrodzenie sędziów faktycznie od kilku lat stale ulega obniżeniu. Bezprawne zaniżanie przez rząd wynagrodzeń sędziów od 2021 r. spowodowało obniżenie tych wynagrodzeń w stosunku do należnych ustawowo o ponad 14 % i to w okresie szalejącej inflacji;

 👉Uznajemy, iż zamrożenie wynagrodzeń sędziom na mocy kolejnych ustaw  budżetowych, z pominięciem zapisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, narusza postanowienia Konstytucji i stanowi nieuprawnioną ingerencję władzy ustawodawczej i wykonawczej w niezależność sądów Rzeczypospolitej Polskiej,

👉Domagamy się tego, by zamiast przyznawania sędziom nieznajdujących uzasadnienia ustawowego i konstytucyjnego „dodatkowych świadczeń” przywrócić godne tego urzędu zasady wynagradzania sędziów wynikające z ustawy o ustroju sądów powszechnych, (bez konieczności kierowania przez sędziów pozwów o zapłatę);

👉Domagamy się waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami;

👉Sprzeciwiamy się wikłaniu sędziów przez władze państwa i organizację związkową NSZZ „Solidarność” w kampanię wyborczą, a tak może być postrzegane przez opinię publiczną przyznanie dodatkowego świadczenia sędziom, zwłaszcza na poziomie niespełniającym konstytucyjnego wymogu „godnego wynagrodzenia”, w oderwaniu od jakichkolwiek realiów i uzasadnienia gospodarczego (waloryzacja, inflacja) tuż przed wyborami parlamentarnymi;

👉Domagamy się wypłaty należnym sędziom wynagrodzeń w wysokości wynikającej z  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów “Themis”

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych “Pro Familia”

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

załącznik - stanowisko w pdf do pobrania

Załączniki
stanowisko