Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

źródło: oświadczenie

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Przemysław W. Radzik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakomunikował dwóm sędziom tego Sądu - SSA Ewie Gregajtis i SSA Ewie Leszczyńskiej-Furtak, że odwołuje tym sędziom przydział spraw w Wydziale Karnym i kieruje ich do wykonywania czynności w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu.

Treść komunikatu oraz informacje o dalszym przebiegu wydarzeń oraz reakcje na powyższą decyzję znajdziecie Państwo na stronie

Karne przenoszenie sędziów Sądu Apelacyjnego | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

Wobec bezprecedensowej decyzji o faktycznym przeniesieniu sędziów Sądu Apelacyjnego, wybitnych karnistów, którzy swoim doświadczeniem przy rozpoznawaniu spraw karnych gwarantują wysoki poziom orzecznictwa w tych sprawach, do Wydziału o zupełnie odmiennym profilu, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wystosowali oświadczenie, do którego przyłączyli się sędziowie innych sądów.

Treść oświadczenia, wraz z podpisami publikujemy poniżej (pdf do pobrania w załączniku): (*)

-—–

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Oświadczenie

sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

W nawiązaniu do pism wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany przydziału i przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tej bezprecedensowej decyzji, w tym okoliczności i motywów jej podjęcia. Działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów.

Jest faktem powszechnie znanym, że orzekanie w wydziale karnym sądu apelacyjnego wymaga, ze względu na wagę i ciężar gatunkowy rozpoznawanych tam spraw, najwyższych kompetencji, których nabycie poprzedza wiele lat ciężkiej pracy. Dobra praktyka realizowana dotychczas w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie polegała na tym, że status sędziego tego Sądu uzyskiwały osoby cieszące się dobrą opinią środowiska, wyróżniające się wynikami w zakresie stabilności orzecznictwa, a także mające duże doświadczenie orzecznicze, zdobyte w pierwszej kolejności na poziomie sądów rejonowych, a następnie sądów okręgowych. Pozwalało to na zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego kadry sędziowskiej i nie rodziło wątpliwości co do kwalifikacji tworzących ją osób. Rezygnacja z tak doświadczonych orzeczników, jak SSA Ewa Leszczyńska-Furtak oraz SSA Ewa Gregajtys, poprzez przeniesienie ich do innego wydziału, nie tylko godzi w interes sądu, lecz przede wszystkim w interesy uczestników postępowań karnych, którym służy prawo do sprawnego i rzetelnego procesu. Gwarantami tego prawa są SSA Ewa Leszczyńska-Furtak oraz SSA Ewa Gregajtys. Jest także oczywiste, że sędzia od wielu lat wyspecjalizowany w rozpoznawaniu spraw karnych, nie posiada niezbędnego doświadczenia do tego, aby orzekać w innym pionie, przy zachowaniu tych samych, najwyższych standardów orzeczniczych. Strony uczestniczące w postępowaniach sądowych przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych oczekują od sędziów wysokich kwalifikacji merytorycznych w tej dziedzinie prawa, zwłaszcza na poziomie apelacyjnym.

Zwracamy przy tym uwagę na treść art. 22a § 1 pkt 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którym pierwszym kryterium przydziału sędziów do poszczególnych wydziałów jest ich specjalizacja, co wprost potwierdza intencję ustawodawcy, aby wykorzystana została unikalna wiedza każdego sędziego, w tym wynikająca z wieloletniej pracy orzeczniczej w konkretnym pionie.

W naszej ocenie całkowicie niezrozumiałe jest postępowanie zmierzające do przeniesienia doświadczonych sędziów z wydziału karnego, skoro ów wydział, z racji znacznego obciążenia, wymaga wsparcia kadrowego. Potrzeby w tym zakresie określane są na 8-10 etatów sędziowskich. Pozornie zdaje się to dostrzegać wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, kierując do różnych jednostek w kraju pismo z dnia 27 lipca 2022 r. (Kd-128-5/22) informujące o możliwości delegowania sędziów do orzekania m.in. w II Wydziale Karnym naszego Sądu. Co przy tym istotne, w piśmie tym podkreślono wagę sprawy, a więc potrzebę pilnego zwiększenia liczby orzeczników, toteż zalecono, aby zostało ono przedstawione także sędziom korzystającym z urlopów wypoczynkowych czy zwolnień lekarskich. Nie sposób nie zauważyć zbieżności pomiędzy liczbą sędziów, którzy wedle treści pisma wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2022 r. (Kd-123-102/22) mieliby zostać przeniesieni z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a liczbą sędziów, którzy powinni zasilić II Wydział Karny przechodząc z innych sądów. W obydwu przypadkach dotyczy to trzech sędziów. Skoro więc w wyniku opisanych zmian ogólny stan kadrowy II Wydziału miałby pozostać na dotychczasowym poziomie, a faktyczne zwiększenie obsady dotyczyłoby wyłącznie III Wydziału, nasuwa się dość oczywiste pytanie, na które trudno znaleźć logiczną odpowiedź, dlaczego nie sięgnięto po nowych sędziów wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu spraw pracowniczych oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że przeniesienie SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys nie stanowi elementu racjonalnej polityki kadrowej, lecz przejaw represji za działalność orzeczniczą opartą na Konstytucji, orzeczeniach Trybunałów Europejskich i Sądu Najwyższego. To zaś powinno spotkać się z właściwą reakcją środowiska sędziowskiego.

Sposób, w jaki potraktowano nasze Koleżanki, budzi głęboki sprzeciw i jest przez nas odbierany także jako brak szacunku dla ich wieloletniej, ciężkiej pracy oraz jako próba wywołania „efektu mrożącego”. Trudno w zakresie działań podjętych przez wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie nie odnaleźć analogii do metod stosowanych wobec sędziów warszawskich w latach 1981-1988 r., kiedy to miało miejsce nasilenie łamania praworządności, a szczególnie podczas stanu wojennego (vide: „Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988”, monografia Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, autorstwa Marii Stanowskiej i Adama Strzembosza, Warszawa 2005 r.). Wobec sędziów wskazujących na bezprawność decyzji prezesów sądów, czy też wydających orzeczenia niezgodnie z oczekiwaniami politycznymi, stosowano represje w postaci karnego przenoszenia ich w ramach „przeglądu kadrowego” na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 58 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do innych wydziałów. W szczególności, w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie m.in. sędzia Grażyna Ruiz została przeniesiona z wydziału karnego rewizyjnego do wydziału ubezpieczeń społecznych, sędzia Wojciech Welman – z wydziału penitencjarnego do wydziału ubezpieczeń społecznych, zaś sędzia Barbara Sierpińska – z Wydziału VII Karnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy została przeniesiona do wydziału rodzinnego i nieletnich. Nagminnie wszczynane były też postępowania dyscyplinarne wobec niepokornych sędziów.

Wzywamy zatem do zmiany decyzji, pozbawionej merytorycznych podstaw, motywowanej niechęcią do sędziów, którzy nie poddają się presji i mają odwagę bronić swojej niezależności orzeczniczej i postępować zgodnie z rotą ślubowania sędziowskiego.

podpisy sędziów:

Do wiadomości:

 1. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
 2. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 3. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego;
 4. Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego;
 5. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
 6. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”;
 7. Prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

-———-

**(*)** W dniu 5 września 2022 r. - w dzień powrotu z urlopu - taki sam akt represji dotknął kolejnego sędziego Wydziału Karnego SA w Warszawie -Sędziego Marzannę Piekarską - Drążek. Wobec tej decyzji sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydali kolejne oświadczenie, które prezentujemy wraz z oświadczeniem sędziów sądów warszawskich popierających powyższe oświadczenie - w załącznikach pod podpisami, a także na stronie Karne przenoszenie sędziów Sądu Apelacyjnego | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

-———-

Oświadczenie popierają także sędziowie:

 1. Prezes SN prof. Adam Strzembosz, sędzia SN w stanie spoczynku
 2. Prezes TK prof. Andrzej Rzepliński, sędzia TK w stanie spoczynku
 3. Wiceprezes TK prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie spoczynku
 4. Prezes Izby Karnej SN, Stanisław Zabłocki, sędzia SN w stanie spoczynku
 5. Sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński
 6. Agnieszka Niklas-Bibik, SO Słupsk
 7. Włodzimierz Brazewicz, SA Gdańsk
 8. Marek Nawrocki, SO Elbląg
 9. Bogdan Kostyk, SR Miastko
 10. Jolanta Jeżewska, SR Gdynia
 11. Beata Morawiec, SO Kraków
 12. Maciej Czajka, SO Kraków
 13. Marek Szymanowski, SA Białystok
 14. Barbara Augustyniak, SA Łódź
 15. Tamara Kulczewska-Miszczak, SO Słupsk
 16. Aleksandra Janas, SA Katowice
 17. Jacek Niedzielski, WSA Gorzów Wlkp
 18. Jarosław Konopka, SR we Włocławku
 19. Jędrzej Czerwiński, SR TORUŃ
 20. Grzegorz Kasicki, SO Szczecin
 21. Małgorzata Frąckowiak-Mitura SR Lębork
 22. Dominik Czeszkiewicz, SR Suwałki
 23. Marcin Świerk, SO Rzeszów
 24. Marta Krajewska-Drozd, SO Rzeszów
 25. Andrzej Borek, SO Rzeszów
 26. Marzena Ossolińska-Plęs, SO Rzeszów
 27. Anna Romańska, SO Rzeszów
 28. Tomasz Wojciechowski, SO Rzeszów
 29. Michał Olszewski SR Kościan
 30. Agnieszka Olszewska SR Kościan
 31. Patrycja Wojewódka, SR Elbląg
 32. Agnieszka Sadecka, SO Tarnów
 33. Mariusz Sadecki, SO Tarnów
 34. Piotr Wicherek, SO Tarnów
 35. Małgorzata Banaś SO Słupsk
 36. Katarzyna Wesołowska Zbudniewek SO Łódź
 37. Maciej Ferek SO Kraków
 38. Justyna Małłek-Napierała, SR Leszno
 39. Jerzy Nawrocki, SA Lublin
 40. Marcin Hebda, SR Bochnia
 41. Wanda Dumanowska SO Słupsk w st. spocz.
 42. Dariusz Dumanowski SO Słupsk w st. spocz.
 43. Dorota Machura-Chrzanowska SR Myślenice
 44. Małgorzata Wiśniewska SO w Poznaniu
 45. Marek Jankowski, SR Gdańsk-Południe w Gdańsku
 46. Monika Frąckowiak, SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 47. Arkadiusz Rybarczyk SR Szamotuły
 48. Andrzej Smyczyński, SR Piła
 49. Barbara Kołodziejczak-Osetek, WSA Warszawa
 50. Aleksandra Szumińska, SO Słupsk
 51. Marcin Garcia Fernandez, SO w Poznaniu
 52. Anna Kulczewska-Garcia, SO w Poznaniu
 53. Ryszard Małecki, SO w Poznaniu
 54. Małgorzata Małecka, SO w Poznaniu
 55. Mariusz Sygrela, SO w Poznaniu
 56. Weronika Klawonn, SO Gdańsk
 57. Urszula Jabłońska-Maciaszczyk, SO w Poznaniu
 58. Bartłomiej Starosta, SR Sulęcin
 59. Jacek Musielak, SO w Poznaniu
 60. Małgorzata Winkler-Galicka, SO w Poznaniu
 61. Beata Woźniak, SO w Poznaniu
 62. Jarosław Grobelny, SO w Poznaniu
 63. Krzysztof Godlewski, SO w Poznaniu
 64. Joanna Ciesielska-Borowiec, SO w Poznaniu
 65. Małgorzata Ferek SO w Krakowie, w st. spocz.,
 66. Agnieszka Matuszewska, SSR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 67. Jacek Satko, SO Tarnów
 68. Leszek Matuszewski, SO w Poznaniu
 69. Przemysław Okowicki, SO w Poznaniu
 70. Maciej Świergosz, SA w Poznaniu
 71. Maciej Agaciński, SO w Poznaniu
 72. Piotr Marciniak, SO w Poznaniu
 73. Magdalena Ławrynowicz, SO w Poznaniu
 74. Przemysław Wita, SSR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 75. Piotr Gerke, SO w Poznaniu
 76. Joanna Rucińska, SO w Poznaniu
 77. Aleksandra Sołtysińska, SO Kraków
 78. Jakub Lęcznar, SR Tarnów
 79. Joanna Makarska, SO w Krakowie
 80. Edyta Barańska, SO w Krakowie
 81. Marzena Stoces, SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
 82. Dariusz Mazur, SO w Krakowie
 83. Wojciech Maczuga, SO w Krakowie
 84. Jarosław Łuczaj, WSA w Warszawie
 85. Katarzyna Baryła, SR w Rzeszowie
 86. Anna Korwin-Piotrowska, SO Opole
 87. Zbigniew Harupa, SO Opole
 88. Agata Wasilewska Kawałek, SO w Krakowie
 89. Hanna Ratajczak, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 90. Edyta Żyła, SO w Krakowie
 91. Marcin Miczke, SO w Poznaniu
 92. Jarosław Ochocki, SO w Poznaniu
 93. Elżbieta Fijałkowska, SA w Poznaniu
 94. Beata Donhöffner Grodzicka SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 95. Ewa Ługowska, SR w Wieliczce
 96. Jarosław Walentynowicz, SR Kętrzyn
 97. Bożena Gawrońska, SO Kielce
 98. Joanna Hetnarowicz-Sikora, SR Słupsk
 99. Hanna Mincer SR Toruń
 100. Ewa Gaczyńska SR Radom.
 101. Adam Kawczyński SO Radom
 102. Joanna Krzyżanowska, SR Słupsk
 103. Sylwester Miziołek WSA Kielce
 104. Katarzyna Trzosińska, SR Gròjec
 105. Robert Kirejew, SA Katowice
 106. Bożenna Blitek, WSA Kraków w st. spocz.
 107. Sandra Kraszewska SR Kościan
 108. Tomasz Mucha, SO w Rzeszowie.
 109. Dorota Lutostańska, SO Olsztyn
 110. Dominik Ciężki, SR Sławno,
 111. Katarzyna Wierzbicka, SO Kraków
 112. Joanna Kasicka SR Szczecin-Centrum w Szczecinie
 113. Anna Głowacka, SO w Krakowie
 114. Rafał Wagnerowski, SO Tarnów
 115. Piotr Głowacki WSA w Krakowie
 116. Zofia Lehmann, SO w Poznaniu, w st. spoczynku
 117. Katarzyna Obst, SO w Poznaniu
 118. Dorota Maciejewska-Papież, SO w Poznaniu
 119. Jacek Targoński, SR w Świnoujściu
 120. Alicja Targońska, SR w Świnoujściu
 121. Małgorzata Goldbeck-Malesińska, SA w Poznaniu
 122. Marta Knotz, SR w Koszalinie
 123. Anna Kaźmierczak, SR w Białogardzie
 124. Magda Inerowicz, SO w Poznaniu
 125. Wioletta Łepecka, SR w Radomiu
 126. Agnieszka Chaciej, SO w Radomiu
 127. Agnieszka Kędzierska, SO w Poznaniu
 128. Katarzyna Gawecka, SO w Poznaniu
 129. Danuta Kasprzyk, SO w Poznaniu
 130. Waldemar Bąk, SO w Poznaniu w st. spoczynku
 131. Katarzyna Orłowska Mikołajczak SR Koszalin
 132. Agnieszka Staszak, SO w Poznaniu
 133. Marzena Łukaszewska-Niewrzęda, SO w Poznaniu
 134. Piotr Czerczak, SR w Koszalinie
 135. Andrzej Niewrzęda, SR w Gostyniu
 136. Barbara Rymaszewska, WSA Łódź w st. spoczynku
 137. Krzysztof Pietkowski, SR Koszalin
 138. Maria Stelska SO w Lublinie
 139. Renata Kościjańska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 140. Anna Górnik SO Szczecin
 141. Małgorzata Gulczyńska, SA w Poznaniu
 142. Ewa Wieczór, SO Gorzów Wielkopolski
 143. Agnieszka Straub-Cegiełłko SR Lublin - Zachód
 144. Marek Wieczór SO Gorzów Wielkopolski
 145. Ewa Michna, WSA Kraków
 146. Grażyna Firek sędzia w stanie spoczynku WSA w Krakowie
 147. Marek Gralec, SO Radom
 148. Alicja Mazurkiewicz, SR w Wałczu
 149. Agnieszka Froehlich, SR w Szczecinku
 150. Waldemar Nawrocki SO Tarnów
 151. Konrad Kujawa SR Szczecin-Centrum
 152. Magdalena Klafetka Bielińska SR Koszalin
 153. Piotr Czerkawski SO Płock
 154. Maria Zawadzka, WSA Kraków
 155. Krzysztof Duchnik, SSR w st. spoczynku.
 156. Magdalena Horbacz, SO w Poznaniu
 157. Jacek Bytner, SR w Wągrowcu
 158. Dorota Goss-Kokot, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 159. Izabella Czerkawska SR w Płocku
 160. Marcin Radwan, SO w Poznaniu
 161. Jerzy Paliwoda SR w Pile
 162. Agnieszka Bajor, SR w Białogardzie
 163. Arleta Wawrzynkiewicz SO Gorzów Wielkopolski.
 164. Piotr Błaszak, SO w Poznaniu
 165. Bogdan Wysocki, SA w Poznaniu
 166. Andrzej Adamczuk, SO w Poznaniu
 167. Katarzyna Boruń-Bamburak, SR w Koszalinie
 168. Jakub Kościerzyński SR Bydgoszcz
 169. Ewa Palmowska SO Kielce
 170. Bartłomiej Kozieł SR Drawsko Pomorskie
 171. Zbigniew Małysa SR Brzesko
 172. Ewa Kurasz SR Bartoszyce
 173. Paweł Rygiel SA Kraków
 174. Paulina Kuźma SO Łódź
 175. Karolina Grams SR Drawsko Pomorskie
 176. Jaromierz Sobusiak SO Tarnów
 177. Monika Rogowska-Wałęga SR Tarnów,
 178. Katarzyna Kozicka-Kania SR Tarnów,
 179. Małgorzata Adamczyk SR Tarnów,
 180. Aneta Słowik, SR Tarnów
 181. Anita Ciećwierz SR Płock
 182. Justyna Piś-Barganowska SO Toruń
 183. Ewa Pijańska SO Poznań
 184. Jan Filipczyk SO Słupsk w st. spocz.
 185. Joanna Mrozińska SR Bydgoszcz
 186. Małgorzata Kudyk SR Kraków Śródmieście
 187. Mariola Watemborska SO Słupsk
 188. Kamil Jarocki SO Gorzów Wielkopolski
 189. Ewa Gut, SO Tarnów
 190. Katarzyna Gołaszewska-Dopierała SR w Śremie
 191. Iwona Kubińska SR Kościan
 192. Monika Pawłowska-Radzimierska SO w Łodzi
 193. Rafał Hevler, SR w Nowym Sączu
 194. Piotr Ciecierski, SR w Choszcznie
 195. Przemysław Wielgusz SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 196. Katarzyna Pietrulewicz, SR Koszalin
 197. Wanda Wieczorek, SR Koszalin
 198. Joanna Wolniakowska, SR Szczecin- Centrum w Szczecinie
 199. Beata Bukowska, SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 200. Jacek Grudziński, SO w Poznaniu
 201. Małgorzata Moskwa SA w Rzeszowie
 202. Monika Szeleźniak SSR Gdynia
 203. Piotr Moskwa sędzia w stanie spoczynku SA w Rzeszowie
 204. Jolanta Sikorska, Sąd Rejonowy w Toruniu
 205. Dorota Podskalna - Baum, SR w Nowym Sączu,
 206. Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel SR Tarnów
 207. Marek Syrek, SO Tarnów
 208. Małgorzata Sadowska, SO w Poznaniu
 209. Marzena Gregorczyk, SR w Bielska-Białej
 210. Zbigniew Zabawa SO Tarnów
 211. Anna Taraszkiewicz SR w Nakle nad Notecią
 212. Adam Sygit SO w Bydgoszczy
 213. Roman Andrzejewski, SO w Gorzowie Wlkp
 214. Michał Bober, SA Gdańsk
 215. Joanna Nyczka SR w Kościanie
 216. Rafał Maciejewski SO w Łodzi
 217. Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie
 218. Grażyna Kicińska SR w PŁOCKU
 219. Tomasz Białka SO Nowy Sącz
 220. Joanna Szoska, SR w Nowym Sączu
 221. Agnieszka Mroczek, SR Koszalin
 222. Marek Szcześniak SR Toruń
 223. Marlena Czapnik, SO Koszalin, w st. spocz.
 224. Aleksander Kierczak SR Bielsko-Biała
 225. Ewa Kosiec, SO Koszalin, w st. spocz.
 226. Marcin Loranc SR Żywiec
 227. Andrzej Franczyk, SR Dąbrowa Tarnowska
 228. Renata Henich SR Tarnów,
 229. Piotr Henich SR Tarnów
 230. Barbara Wójcik SO Tarnów
 231. Katarzyna Mazurek SO we Włocławku
 232. Jerzy Strzygocki SO Bielsko-Biała
 233. Krzysztof Swadźba SR BIELSKO-BIAŁA
 234. Ewa Bońkowska-Końca, SO w st. spoczynku
 235. Jacek Gacek, SO w Nowym Sączu, w st. spocz.
 236. Karol Ratajczak, SA w Poznaniu
 237. Zofia Klisiewicz, SO w Nowym Sączu w st. spoczynku.
 238. Agnieszka Buraczewska SR Słupsk
 239. Michał Ziemniewski, SO w Poznaniu
 240. Wojciech Langer, SR Nowy Sącz
 241. Ewa Małek SR Tarnów
 242. Sławomir Solnica SR Kołobrzeg
 243. Zygmunt Lewandowski, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 244. Beata Brachmańska, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 245. Wojciech Modrzyński sąd Okręgowy w Toruniu
 246. Katarzyna Kwilosz-Babiś SO Nowy Sącz
 247. Magdalena Kocój, SO w Rzeszowie
 248. Anna Borowiec, SO w Rzeszowie
 249. Adam Borowiec, SR w Rzeszowie
 250. Renata Kawecka SO Bielsko-Biała
 251. Stanisława Strauchmann, SR Koszalin, w st. spocz.
 252. Bożena Piech, SR Koszalin
 253. Małgorzata Drgas-Dziemianko, SO w Poznaniu w st.spoczynku
 254. Ewa Blumczyńska, SO w Poznaniu
 255. Magdalena Grzywaczewska SR Grójec
 256. Wiesława Batorowicz, WSA w Poznaniu
 257. Anna Szczepaniak SR Płock
 258. Monika Rutkowska Żebryk SR Koszalin
 259. Anna Nitkowska-Sajdak SR Bielsko-Biała
 260. Tomasz Klimczak SR w Choszcznie
 261. Kamila Klimczak SR w Stargardzie
 262. Aleksandra Marek-Ossowska, SR Toruń
 263. Małgorzata Redmerska-Górna SR Brodnica
 264. Tomasz Marczyński SR w Bełchatowie
 265. Ilona Kolarz SO w Bielsku-Białej
 266. Jacek Szoski, SO w Nowym Sączu, w st. spocz.
 267. Hanna Bieganowska - Korolko SO w Toruniu
 268. Dominik Bogacz SO Częstochowie
 269. Agnieszka Gocek SO w Łodzi
 270. Jarosław Poch SO w Częstochowie
 271. Beata Łapińska SO w Piotrkowie Trybunalskim
 272. Agnieszka Gałkowska SO w Częstochowie
 273. Piotr Sikora SO w Częstochowie
 274. Dorota Ociepa-Biel SO w Częstochowie
 275. Marek Przysucha SO w Częstochowie
 276. Dorota Suchecka-Jasińska SR w Radomiu
 277. Aneta Rowińska - Zawada SR w Radomiu
 278. Sławomir Forenc SR w Bełchatowie
 279. Aneta Świtalska-Forenc SR w Bełchatowie
 280. Sławomir Więckowski SR TORUŃ
 281. Tomasz Borowczak, SO w Poznaniu
 282. Łukasz Sajdak,SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
 283. Małgorzata Woźniak-Zendran, SA w Poznaniu
 284. Ludmiła Dulka-Twarogowska SR Wąbrzeźno
 285. Bartosz Danielski, SR w Nowym Sączu
 286. Grzegorz Wójtowicz SO Radom
 287. Marcin Kobylski,SO Radom
 288. Władysława Motak SO Szczecin, stan spoczynku
 289. Przemysław Horak, SA w Poznaniu
 290. Krzysztof Twarogowski SR Wąbrzeźno
 291. Anna Kierończyk SSO Radom
 292. Zbigniew Kierończyk SSO Radom w st. spoczynku
 293. Anna Czerwińska SR TORUŃ
 294. Beata Kasprzyk SR Toruń
 295. Renata Pohl SA w Poznaniu
 296. Tomasz Zawiślak, SR dla Wrocławia-Śródmieścia
 297. Ewa Mroczek, SR Działdowo - w stanie spoczynku
 298. Andrzej Bosak SO Tarnów
 299. Klara Łukaszewska, SO Jelenia Góra
 300. Jolanta Tomala SO we Włocławku (sędzia w stanie spoczynku)
 301. Paulina Walter - Fabiszewska SR we Włocławku
 302. Małgorzata Nowaczewska-Małek SO Radom
 303. Katarzyna Zawiślak, SO we Wrocławiu
 304. Andrzej Znak SO w Częstochowie
 305. Dariusz Podyma SO w Częstochowie
 306. Adam Synakiewicz SO w Częstochowie
 307. Katarzyna Motylska Kucharczyk SO Łódź
 308. Urszula Adamik SO w Częstochowie
 309. Michał Nawrocki SR w Częstochowie
 310. Sławomir Jęksa, SO w Poznaniu
 311. Małgorzata Paździerska SSO Włocławek
 312. Dorota Zabłudowska SR Gdańsk-Południe
 313. Katarzyna Sidyk SO w Częstochowie
 314. Lidia Wojak SR Kraków Nowa Huta
 315. Małgorzata Goździejewska SR w Radomiu
 316. Sławomir Pałka SR Oława
 317. Ryszard Lebioda SO w Łodzi
 318. Katarzyna Mieszkowice SR Płock
 319. Ewa Piotrowska SO Płock w st. spoczynku
 320. Eliza Skotnicka SR w Kłodzku
 321. Grzegorz Wesołowski SR w Kłodzku
 322. Magdalena Marczyńska SO w Piotrkowie Trybunalskim
 323. Bogdan Kijak SO w Nowym Sączu
 324. Hanna Życka-Kawęcka SR w Koszalinie
 325. Aneta Sudomir-Koc SO Włocławek
 326. Radosław Ślęzak SR w Środzie Śląskiej
 327. Justyna Szurgacz-Ślęzak SR dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
 328. Anna Zaniewska-Malik SO Tarnów -stan spoczynku
 329. Aneta Andel SR w Kłodzku
 330. Urszula Wicińska SR dla ìWrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 331. Maciej Szulc SO Gorzów Wielkopolski
 332. Filip Wesołowski, SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 333. Jan Futro, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 334. Anna Knapczyńska SO Włocławek
 335. Grzegorz Kurdziel, SR dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu
 336. Anna Bojanowska-Wysmołek SR w Częstochowie
 337. Aleksander Brzozowski, SO w Poznaniu
 338. Waldemar Żurek, SO Kraków
 339. Anna Migdał SR Bochnia
 340. Jarosław Turczyn SO Słupsk
 341. Magdalena Modrzyńska SR Elbląg
 342. Katarzyna Pawlicka SR Płock
 343. Anna Gruszczyńska SR Kołobrzeg
 344. Daniel Żegunia SR Słupsk
 345. Alina Jabłonowska SR Brodnica
 346. Sylwia Piasecka SR Człuchów
 347. Marzena Gancarz, SO Gdańsk
 348. Dorota Lenarczyk SR Żywiec
 349. Aleksander Przysiężniak SR Kraków Podgórze
 350. Ewa Kulawik-Rudzińska, SR Starogard Gdański
 351. Anna Rybicka-Hałabis, SR Lublin-Zachód w Lublinie
 352. Marek Miłosz, SR w Radomiu
 353. Anna Miłosz, SR w Kozienicach
 354. Lucyna Samolińska SO Włocławek
 355. Hanna Rucińska SA Gdańsk
 356. Małgorzata Gerszewska SSA Gdańsk w stanie spoczynku
 357. Walentyny Łukomskiej - Drzymała SA Lublin
 358. Ewa Maciejewska SO Łódź
 359. Paweł Barański SO Łódź
 360. Aneta Sobolewska-Żukiel SR Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 361. Maciej Kawałko SO Szczecin
 362. Anna Juszczyk-Wiśniewska WSA Gorzów Wielkopolski
 363. Adam Mainka-Pawłowski SR Siemianowice Śląskie
 364. Małgorzata Chwal-Iskierska SR w Bytowie w st.spoczynku
 365. Jan Iskierski SR w Bytowie w st.spoczynku
 366. Barbara Rennert WSA Poznań
 367. Dariusz Kocierz SR Żywiec
 368. Rafał Leszczyński SR Zamość
 369. Aleksandra Panicz SR Choszczno
 370. Violetta Dodot SR Kościan
 371. Katarzyna Kuleta-Balcerek SR Płock
 372. Renata Wardzińska-Kołb, SO w Poznaniu
 373. Michał Kuczkowski, SO w Poznaniu
 374. Marzena Kluba SSO Łódź
 375. Krzysztof Krygielski SR Olsztyn
 376. Michał Kacprzak SR Olsztyn
 377. Mirosław Wieczorkiewicz SO Olsztyn w stanie spoczynku
 378. Rafał Jerka SO Olsztyn
 379. Magdalena Luśtyk-Barańska SR Kozienice
 380. Joanna Bieńkowska-Kolarz SR Olsztyn
 381. Hanna Wujkowska SO Włocławek
 382. Jacek Łata SO Radom
 383. Karol IKE Duninowski SSO Łódź
 384. Piotr Górecki, SA w Poznaniu w st.spoczynku
 385. Tomasz Tokarski SR Kraków Nowa Huta w Krakowie
 386. Małgorzata Kaźmierczak, SA w Poznaniu
 387. Ewa Dietkow SO w Warszawie
 388. Wiesław Zachara SO Tarnów
 389. Janusz Bociąga WSA Kraków w stanie spoczynku
 390. Elżbieta Cel SR Szczytno w stanie spoczynku
 391. Aleksandra Wesołowska, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 392. Renata Masły-Macioszek, SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
 393. Izabela Korpik, SO w Poznaniu
 394. Iwona Jamróz Zdziubany SSO Łódź
 395. Teresa Suchcicka SA
 396. Karolina Gonet- Szwarga SR Tarnów
 397. Jerzy Andrzejewski, SO w Poznaniu
 398. Maja Jabłońska SR Olsztyn
 399. Edward Panek SO Tarnów
 400. Jacek Bania SO Tarnów
 401. Andrzej Żuk SO Jelenia Góra
 402. Tomasz Skowron SO Jelenia Góra
 403. Dominika Gotthardt SR Zgorzelec
 404. Maciej Rozpędowski, SA w Poznaniu
 405. Jakub Pisarek, SR Bielsko- Biała
 406. Agnieszka Maziarek-Bielecka SR Lipsko
 407. Bogdan Radomski SA Lublin w stanie spoczynku
 408. Maria Jaworska, SO Toruń
 409. Bożena Grubba, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 410. Aleksandra Jamróz, SR Łódź Śródmieście
 411. Magdalena Kuczyńska SA w Lublinie
 412. Tomasz Krawczyk SO Łódź
 413. Katarzyna Kazaniecka-Kapała, SO Gdańsk
 414. Maria Sałańska-Szumakowicz, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 415. Bartosz Kosielski SR Łódź Śródmieście
 416. Ewa Kaźmierczak, SO w Poznaniu
 417. Paweł Lasoń SO w Piotrkowie Trybunalskim
 418. Jacek Szerer SO Świdnica
 419. Urszula Sipińska-Sęk SO w Piotrkowie Trybunalskim
 420. Iwona Krzeczowska -Lasoń SA Gdańsk
 421. Lucyna Ramlo, SA Gdańsk,
 422. Adam Bojko SO w Piotrkowie Trybunalskim
 423. Piotr Fal SR w Bełchatowie
 424. Joanna Buczkowska-Prajs SR Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
 425. Krzysztof Kozłowski, SR Wysokie Mazowieckie
 426. Sławomir Cilulko, SO Białystok
 427. Wiesław Żywolewski, SO Białystok
 428. Mariusz Kurowski, SO Białystok
 429. Aleksandra Urban, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 430. Paweł Baliński SR w Radomsku
 431. Anna Wołujewicz SR Człuchów
 432. Ewa Gwiazdowska SR w Radomiu
 433. Karolina Sosińska SR Kraków Podgórze
 434. Tomasz B. Bac SR Kraków Podgórze
 435. Antoni Łuczak, SO w Poznaniu
 436. Ewa Łabno-Smoleń, SR Tarnów w stanie spoczynku
 437. Konrad Mosakowski, SR w Lipnie
 438. Czesław Szymanówka, SR Człuchów
 439. Daniel Strzelecki, SO Jelenia Góra
 440. Paweł Wewiórski, SR Elbląg
 441. Magdalena Budzyńska-Górecka SSA w Gdańsku w stanie spoczynku
 442. Jerzy Andrzejewski SSA w Gdańsku w stanie spoczynku
 443. Beata Zielińska z SR w Radomiu
 444. Iwona Wiraszka z SR w Radomiu
 445. Jolanta Sudoł, SO Słupsk, w st. spoczynku
 446. Barbara du Chateau SSA w Lublinie
 447. Alina Czubieniak SO Gorzów Wlkp.
 448. Jarosław Rutkowski SO Gorzów Wlkp.
 449. Adriana Orzechowska SO Radom
 450. Karolina Głazińska-Izdebska, SR Golub-Dobrzyń
 451. Grażyna Szymańska-Pasek, SO Ostrołęka w st. spoczynku
 452. Andrzej Piersa, SR Ostrołęka,
 453. Dorota Wilczek SR dla Wrocławia-Krzyków
 454. Tomasz Klimko, SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 455. Mariola Skierś, SO w Poznaniu
 456. Jacek Barczewski, SO Olsztyn,
 457. Aleksandra Zygmund-Bogacz, SR Gorzów Wlkp.
 458. Olimpia Barańska-Małuszek, SR Gorzów Wlkp.
 459. Robert Słabuszewski, SR Strzelce Krajeńskie
 460. Beata Wolska, SR Gorzów Wlkp.
 461. Paweł Gnutek SO Nowy Sącz
 462. Tomasz Błaszkiewicz, SR Sulęcin
 463. Renata Nowosadzka, SO Gorzów Wlkp.
 464. Marek Osowicki, SR Człuchów
 465. Dorota Zarzecka, SSA Białystok
 466. Joanna Górczak, SR Sulęcin
 467. Monika Ciemięga SR Opole
 468. Monika Krzysztofik SR Opole
 469. Sławomir Steinborn, SA Gdańsk
 470. Bożena Makowczenko SR Giżycko,
 471. Marek Makowczenko SR Giżycko,
 472. Katarzyna Garbarczyk, SR Giżycko,
 473. Alina Kowalewska, SR Giżycko,
 474. Jolanta Dzitowska, SR Giżycko,
 475. Grażyna Słonczyńska-Tokarz, SR Dąbrowa Tarnowska
 476. Anna Zimowska-Legutko SR Dąbrowa Tarnowska,
 477. Rafał Serafin SR Tarnów
 478. Aleksandra Mitros, SO w Szczecinie
 479. Sybilla Bernatowicz, SR Strzelce Krajeńskie
 480. Zbigniew Pietrynko, SO Bielsko -Biała
 481. Lech WIŚNIEWSKI SR Kozienice
 482. Renata Tarnowska, SO w Szczecinie
 483. Anna Pater SO w Nowym Sączu
 484. Ewa Bem-Kozioł SR Tarnów
 485. Jacek Szerer SO Świdnica
 486. Halina Czaban SA Białystok
 487. Olga Kurowska SR Słupsk
 488. Grażyna Szyburska-Walczak SA Wrocław w st. spoczynku
 489. Ewa Piróg, SR dla Krakowa LO pl że- Śródmieścia
 490. Kamil Mazur-Czerniecki, SR Międzyrzecz
 491. Sławomir Soroka, SR Gorzów Wlkp.
 492. Paweł Halada, SR Ropczyce
 493. Ewa Bem-Kozioł SR Tarnów
 494. Wiesław Grajdura SO Tarnów
 495. Katarzyna Grodź - Mużyło SR PiZ Szczecin
 496. Anna Lewita-Horyd SR Szczecinek
 497. Kazimierz Kmak SO w Nowym Sączu
 498. Hanna Miłkowska SSR w st.spoczynku w Szczecinie
 499. Katarzyna Mazurkiewicz SR w Szczecinku
 500. Joanna Chmara SR w Szczecinku
 501. Ireneusz Góra SR w Szczecinku
 502. Michał Pieńkowski SO Ostrołęka
 503. Leszek Osiński, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 504. Emilia Błażewicz, SR w Sławnie
 505. Krzysztof Rogalewicz, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 506. Izabela Cieślińska SO Wrocław
 507. Irena Piotrowska SA Katowice
 508. Barbara Paszkowska SR w Białymstoku
 509. Marek Rymarski SR w Białymstoku
 510. Beata Barylak-Pietrzkowska SA Kraków w st. spocz.
 511. Renata Czeluśniak WSA Kraków
 512. Marta Kiszowara SR w Białymstoku
 513. Agnieszka Zięba SR Brzesko
 514. Wanda Zaleśna-Dziedzic SR Brzesko
 515. Marzena Famielec-Roch SR Bochnia
 516. Jagoda Kurowska SR Żywiec
 517. Jerzy Pałka, SO Ostrołęka
 518. Elżbieta Piotrowska, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 519. Beata Głuszak, SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 520. Robert Figurski, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 521. Anna Bury, SO w Legnicy
 522. Krzysztof Urbaniak, SR w Pleszewie,
 523. Katarzyna Mituta -Nawrocka, SR w Kaliszu,
 524. Mariusz Drygas, SR w Kaliszu
 525. Marek Jałowiecki-Paruch SR Brzesko
 526. Jakub Boryczko SR Tarnów
 527. Irena Różańska -Dorosz SA we Wrocławiu w st. spoczynku
 528. Wioletta Łopatowska-Bąkiewicz, SR w Golubiu-Dobrzyniu
 529. Katarzyna Kalwak, SR Oleśno
 530. Krystian Markiewicz, SO Katowice
 531. Aleksandra Litwin-Górzyńska Sąd Rejonowy w Płocku
 532. Jolanta Wodzińska-Flakiewicz Sąd Rejonowy w Płocku
 533. Aleksandra Wrzesińska-Nowacka NSA
 534. Iwona Bogucka NSA
 535. Anna Szymczak, SO w Radomiu
 536. Leszek Rzeźnik SO w stanie spoczynku w Radomiu
 537. Ewa Zawacka SR TORUŃ
 538. Anna Pilarz SR Częstochowa
 539. Katarzyna Goliniewska SR Częstochowa
 540. Teresa Rak SA w Krakowie w stanie spoczynku
 541. Wiesław Oryl, SO Ostrołęka
 542. Ryszard Warda SO Ostrołęka
 543. Artur Bobiński, SO Ostrołęka
 544. Grażyna Baran SO Kraków
 545. Anna Sterkowicz, SR Tarnów
 546. Agnieszka Bednarz SR Częstochowa
 547. Barbara Kokoryn, SR Olsztyn,
 548. Marzena Pok SO Częstochowa
 549. Joanna Knapińska SR Częstochowa
 550. Jacek Włodarczyk SO Częstochowa
 551. Izabela Wawrzynkiewicz SO Łódź
 552. Anna Zyskowska Jadczak SSO Łódź
 553. Katarzyna Gulbinowicz SR Częstochowa
 554. Paweł Betlejewski SR Częstochowa
 555. Cezary Dziurkowski SR Częstochowa
 556. Bartłomiej Mikosz SR dla Krakowa- Krowodrzy w st. spocz.
 557. Mariusz Musiał SO Tarnów
 558. Rafał Rosiek SR Bochnia
 559. Natasza Czarny, SR Wieliczka
 560. Izabela Fountoukidis, SO w Krakowie
 561. Małgorzata Siwiec-Niemczuk, SR dla Krakowa-Nowej Huty
 562. Monika Czajka, SR dla Krakowa - Krowodrzy
 563. Michał Wójcik, SR dla Krakowa- Nowej Huty
 564. Anna Zgud, SR dla Krakowa - Krowodrzy
 565. Zbigniew Zgud, SO w Krakowie
 566. Justyna Dresler-Sewerska SR dla Krakowa - Nowej Huty
 567. Renata Siry, SR Tarnów
 568. Hanna Piekarska, SR w Jarocinie, sędzia w st. spoczynku,
 569. Małgorzata Kurjata SR w Krotoszynie
 570. Maria Zgiet-Zawadzka SO Warszawa
 571. Małgorzata Grabowska SR Częstochowa
 572. Ireneusz Grodek SO w Piotrkowie Trybunalskim
 573. Beata Jarosz SO Częstochowa
 574. Karolina Braszczyńska SR Częstochowa
 575. Michał Lewoc SR Legnica
 576. Marek Ruciński SR
 577. Marek Tyciński SR TORUŃ
 578. Izabela Katzig, SR Koszalin
 579. Maria Mikołajczak-Strembicka, SO w Legnicy w stanie spoczynku
 580. Elżbieta Hallada, SO w Legnicy
 581. Anna Sękowska, WSA w Warszawie
 582. Beata Maciejewicz-Gawron SO Kraków
 583. Anna Bosak-Ziomek SO Kraków
 584. Mikołaj Tomaszewski, SA w Poznaniu
 585. Robert Kuczyński SA we Wrocławiu
 586. Marek Omelan SO w Elblągu
 587. Barbara Sikora, SR dla Krakowa - Śródmieścia
 588. Paweł Juszczyszyn, SR w Olsztynie
 589. Katarzyna Szeligowska, SR Gorzów Wlkp.
 590. Agata Masłowska, SR Wrocław-Śródmieście
 591. Piotr Kawecki, SR w Toruniu
 592. Ewa Tomczyk SO w Piotrkowie Trybunalskim
 593. Barbara Chłędowska, SO w Rzeszowie
 594. Artur Broś, SR w Lubaczowie
 595. Dominika Wszołek-Lech SR Kraków Nowa Huta
 596. Robert Bednarczyk, SO Jelenia Góra
 597. Monika Grubba SO Toruń
 598. Marek Adamczyk, SR Torun
 599. Kinga Miotk-Załuska, SR Toruń
 600. Ewelina Stecko-Slopek, SR Kraków-Podgórze
 601. Ewa Stępień SR Toruń
 602. Ewa Lisowiec SR Toruń
 603. Ewa Kuś-Wasilewska, SR w Sulęcinie
 604. Joanna Sawicz SA we Wrocławiu
 605. Elżbieta Kunecka SA we Wrocławiu w stanie spoczynku
 606. Włodzimierz Baran, SA w Krakowie, w stanie spoczynku
 607. Małgorzata Iwaszuk SR Wrocław-Fabryczna, w stanie spoczynku
 608. Magdalena Łopuszko SO w Szczecinie
 609. Justyna Derda-Fogel SR w Prudniku
 610. Bogusław Dobrowolski SA w Białymstoku
 611. Magdalena Opalińska SR w Zgorzelcu
 612. Janusz Wyszyński SSO Łomża
 613. Małgorzata Czerwińska, SO w Szczecinie, w stanie spoczynku
 614. Joanna Grzanka-Michór SR w Środzie Śląskiej
 615. Natalia Bonowicz SR w Toruniu
 616. Bartłomiej Przymusiński SR Poznań Stare Miasto
 617. Karolina Rokita SR w Przemyślu
 618. Katarzyna Sobieska SR w Legnicy
 619. Anna Urbańska SR w Lubinie
 620. Agata Regulska SA we Wrocławiu
 621. Agnieszka Zwęglińska-Wójcik SR dla Krakowa Podgórza
 622. Edward Stelmasik, SSA we Wrocławiu w stanie spoczynku
 623. Bogumiła Kraska, SSO w Legnicy w stanie spoczynku
 624. Wanda Bincza, SSO w Legnicy w stanie spoczynku
 625. Sławomira Hańczewska, SO w Poznaniu
 626. Iwona Godlewska, SO w Poznaniu
 627. Rafał Rudnicki SSR Gdańsk Północ w Gdańsku
 628. Izabela Bogusz SO Opole
 629. Krzysztof Bogusz WSA Opole
 630. Jaroslaw Benedyk SO Opole w stanie spoczynku
 631. Piotr Mgłosiek, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 632. SSR Jakub Idziorek Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 633. Aleksandra Kiersnowska -Tylewicz WSA Poznań,
 634. Maciej Busz - WSA Poznań,
 635. Jacek Tylewicz - SR Poznań w st. spoczynku
 636. Łucja Oleksy - Miszczyk, SO w Gliwicach
 637. Magdalena Hupa - Dębska, SO w Gliwicach
 638. Paweł Strumiński - SR Gliwice
 639. Jolanta Mac-Śnieżek - SSR w Strzyżowie
 640. Maria Dąbek-Djakon, SR Pułtusk, w st spoczynku
 641. Agnieszka Wieczorek, SO w Poznaniu
 642. Beata Brysiewicz SO w Białymstoku
 643. Dariusz Kawula, SO w Poznaniu
 644. Waldemar Inerowicz, WSA w Poznaniu
 645. Krzysztof Stępień, SO w Przemyślu
 646. Dariusz Ziniewicz SO w Słupsku
 647. Piotr Guzy SO w Przemyślu
 648. Barbara Przybylska SO w Gliwicach
 649. Beata Majewska-Czajkowska SO w Gliwicach
 650. Radosław Kędzierski, SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
 651. Ewa Krekora SR Słupsk
 652. Krzysztof Obst SR w Słupsku
 653. Robert Kłosowski SR Lidzbark Warmiński
 654. Agnieszka Kubis SR w Zabrzu
 655. Katarzyna Kaspera-Kierpieć SR Żywiec
 656. Katarzyna Mirek -Kwaśnicka SO w Płocku
 657. Joanna Świerczakowska, SO w Płocku
 658. Małgorzata Szeromska SO w Płocku w stanie spoczynku
 659. Anna Drabik, SR w Jarosławiu
 660. Agnieszka Bilkiewicz SSO w Płocku
 661. Katarzyna Żywczyńska - Rakowska SR w Płocku
 662. Marian Woźny SR w Legnicy
 663. Jakub Szczepański SR w Sierpcu
 664. Wiesława Szumlas SR Żywiec
 665. Renata Wanecka SO w Płocku
 666. Joanna Słomkowska SR w Sierpcu
 667. Grażyna Tokarczyk SO w Gliwicach
 668. Katarzyna Zabuska SR Olsztyn,
 669. Marcin Perliński, SR Nowe Miasto Lubawskie
 670. Andrzej Borowski SR Nowe Miasto Lubawskie
 671. Jadwiga Danuta Mróz - sędzia w stanie spoczynku, WSA Wrocław;
 672. Barbara Ciołek - sędzia WSA we Wrocławiu;
 673. Aneta Makowska - Hrycyk - sędzia WSA we Wrocławiu,
 674. Piotr Wójtowicz, SSA w Katowicach w stanie spoczynku
 675. Justyna Andrzejczak, SO w Poznaniu
 676. Maja Markizańska SR Koszalin
 677. Katarzyna Sznajder SO w Gliwicach
 678. Piotr Mika SO w Gliwicach
 679. Agata Dybek-Zdyn SO w Gliwicach
 680. Wojciech Samsonowski SO w Gliwicach
 681. Radosław Buko SO w Słupsku
 682. Sławomir Lach SO w Gliwicach
 683. Bernadeta Zwolińska SR w Głubczycach
 684. Ewa Toczydlowska SR Gdańsk Południe
 685. Andrzej Gierłachowski, SR Działdowo
 686. Tadeusz Witkowski, SR Działdowo
 687. Ewa Nowaczyńska, SO w Elblągu w stanie spocznyku
 688. Krzysztof Nowaczyński, SO w Elblągu
 689. Barbara Przybyła, SO w Gliwicach
 690. Jarosław Klon, SO w Gliwicach
 691. Anna Frączkiewicz, SO w Lublinie
 692. Dorota Dobrzańska, SO w Lublinie
 693. Aneta Marciniak, SO w Bydgoszczy
 694. Joanna Przetocka, SO w Lublinie w stanie spoczynku
 695. Tadeusz Kowalczyk - SR w Jaworze
 696. Izabela Ciechomska - Mosakowska, SR w Płocku
 697. Anna Begier, SR we Wrześni
 698. Patrycja Kubicka, SR Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 699. Łukasz Lubbe, SR w Obornikach
 700. Magdalena Lewandowska, SR w Obornikach
 701. Halina Mieszkowicz, SO w Płocku, w stanie spoczynku
 702. Anna Łosik, SO w Poznaniu
 703. Monika Maćkowiak, SR w Bydgoszczy
 704. Olga Łasecka-Korkuć, SR dla Warszawy-Żoliborza
 705. Ewa Olszewska, SO w Krakowie
 706. Anna Olszewska, SR dla Krakowa-Nowej Huty
 707. Małgorzata Rutkiewicz-Rząsa, SR dla Warszawy-Woli
 708. Magdalena Pytel, SR dla Warszawy-Żoliborza
 709. Paweł Legawiec, SR w Szamotułach
 710. Przemysław Strzelecki, SR dla Krakowa Krowodrzy
 711. Iwona Łuka-Kliszcz, SA w Krakowie, w stanie spoczynku
 712. Adam Mika, SO w Legnicy
 713. Katarzyna Żmuda, SR w Lubinie
 714. Marzena Drozdowska, SR w Opolu
 715. Taraszkiewicz, SR w Suwałkach
 716. Adrianna Magdalena Janowska-Ziajka, SR w Suwałkach
 717. Krystyna Wiśniewska - Drobny, SO w Gliwicach, w stanie spoczynku
 718. Andrzej Borucki, SSO w Rzeszowie
 719. Magdalena Hupa-Dębska, SO w Gliwicach
 720. Joanna Smycz, SO w Rybniku
 721. Marcin Rak, SO w Gliwicach
 722. Arkadiusz Trojanowski, SO w Krośnie
 723. Marta Kucharczyk-Gemza, SO w Gliwicach
 724. Małgorzata Komorkowska,SR w Płocku
 725. Anna Goździewicz, SO w Poznaniu
 726. Małgorzata Sabat SR w Opolu
 727. Wojciech Sabat SO w Opolu
 728. Aleksandra Kożuch SR Żywiec
 729. Anna Hajda, SO Gliwice
 730. Kamila Legowicz SR Słupsk
 731. Ewa Szarmach, SO Gdańsk
 732. Joanna Toczydłowska, SO Białystok w stanie spoczynku
 733. Zbigniew Lewczyk SO Toruń
 734. Izabella Gabriel, SR dl Wrocławia - Śródmieścia
 735. Marek Bielecki, SR dla Wrocławia - Krzyków
 736. Grażyna Łazowska, SO w Gliwicach
 737. Magdalena Żak SR dla Krakowa - Nowej Huty
 738. Igor Szwedkowicz SR w Kędzierzynie-Koźlu
 739. Małgorzata Szwedkowicz SR w Kluczborku
 740. Katarzyna Wolff, SO w Poznaniu
 741. Magdalena Machorowska SR w Zabrzu
 742. Katarzyna Popławska SR w Zabrzu
 743. Agnieszka Banach SR w Złototoryi
 744. Izabela Dehmel, SO w Poznaniu
 745. Marta Bukaczewska, SR dla Wrocławia-Krzyków
 746. Dorota Idczak SR w Kluczborku
 747. Łukasz Lipowicz SR Poznań - Stare Miasto
 748. Prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, b. Prezes TK, sędzia TK w st. spoczynku
 749. Alicja Romanowska, SO w Elblągu
 750. Alicja Podlewska, SA w Gdańsku
 751. Monika Kromp SR w Kluczborku
 752. Łukasz Staszczyk SR w Kluczborku
 753. Andrzej Jastrzębski SO w Słupsku w stanie spoczynku
 754. Wojciech Juszkiewicz SR w Bytowie
 755. Dorota Hildebrand-Mrowiec SR w Zamościu
 756. Arkadiusz Mrowiec SO w Zamościu
 757. Małgorzata Ziółkowska SO Słupsk
 758. Sewer Skumiał SO w Gliwicach
 759. Ewa Grudzień SR Lublin Zachód w Lublinie
 760. Jan Bewicz SR Ostróda
 761. Agnieszka Bojanowska SO Legnica
 762. Aleksandra Rembiasz SR Kłodzko
 763. Renata Pawłów SR Kłodzko
 764. Daria Ratymirska SR Kłodzko
 765. Ewa Litowińska, SO Wrocław,sędzia w stanie spoczynku,
 766. Joanna Hajduk SR Kłodzko
 767. Renata Salwach SR Kłodzko
 768. Joanna Popiel-Lipska SR w Kluczborku
 769. Maciej Wasilewski, SO Olsztyn w stanie spoczynku,
 770. Monika Lewoc, SR Złotoryja
 771. Adam Chodkiewicz, SO w Gliwicach
 772. Paweł Hempel SR Białystok
 773. Beata Suchecka-Rosińska SO Poznań
 774. Mirosław Szyłkajtis SR Lublin-Zachód w Lublinie
 775. Przemysław Grajzer, SA w Poznaniu
 776. Piotr Michalski, SA w Poznaniu
 777. Jolanta Petkowska-Piątek, SR w Elblągu
 778. Włodzimierz Hilla, SO w Bydgoszczy
 779. Anna Garbera, SR w Wołowie
 780. Jadwiga Dobaczewska, SR w Iławie, w stanie spoczynku
 781. Bogdan Udzik, SR w Jarocinie, w stanie spoczynku
 782. Anna Piłat-Świś, SR w Chełmie
 783. Ewa Grudzień, SR Lublin Zachód w Lublinie
 784. Barbara Frankowska, SA w Rzeszowie
 785. Barbara Rączka-Sekścinska, SA w Gdańsku
 786. Anna Berk SR Kłodzko
 787. Sylwia Krajewska, SR dla Wrocławia Śródmieścia
 788. Monika Płoska-Pecio, SR Lublin Zachód w Lublinie
 789. Barbara Kokoryn, SR w Olsztynie
 790. Lucyna Guderska, SA w Łodzi
 791. Katarzyna Wilczyńska, SO Warszawa-Praga
 792. Wiktor Gromiec, SA w Gdańsku, stan spoczynku
 793. Leszek Pietraszko, SA w Lublinie
 794. Maria Minkiewicz, SA w Warszawie, stan spoczynku
 795. Joanna Kończyk, SR w Słupsku
 796. Rafał Romatowski, SR we Włocławku
 797. Tomasz Piechowiak, SO w Elblągu
 798. Beata Piórek SR Gdańsk-Południe
 799. Kazimierz Mazur SO Radom
 800. Daria Stanek, SA w Gdańsku
 801. Beata Piwko, SO w Kielcach
 802. Anna Maria Kowalik Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 803. Robert Truczka SR Kłodzko
 804. Jacek Antoszewski, SR w Zielonej Górze
 805. Magdalena Grzybek, SO w Poznaniu
 806. Rafał Cebula, SR Siemianowice Śląskie
 807. Cezariusz Baćkowski, SA Wrocław
 808. Aldona Chruściel- Struska SO w Słupsku
 809. Mariusz Struski SO w Słupsku
 810. Krystyna Gradowska, SO w Olsztynie stan spoczynku
 811. Renata Galińska, SR w Łomży
 812. Anna Rodak, SA w Łodzi
 813. Maria Dulanowska, SR Ząbkowice Śląskie, stan spoczynku
 814. Paweł Augustowski SR Wałbrzych
 815. Marta Sługocka SR Kłodzko, stan spoczynku
 816. Ewa Niezabitowska, SR w Zielonej Górze
 817. Renata Szatkowska SO w Płocku
 818. Jarosław Pejta SO w Płocku
 819. Michał Sokół SR w Grodzisku Mazowieckim
 820. Hanna Dumanowska- Łosin, SR w Gdyni
 821. Renata Kopacz, SO Warszawa Praga
 822. Wiesława Śmich, SO w Warszawie
 823. Małgorzata Boguszewicz, SO w Zielonej Górze
 824. Dorota Wojtyło , SO w Legnicy
 825. Ewa Krukowska, SSO w Gliwicach w stanie spoczynku
 826. Maciej Babiarz SR w Puławach
 827. Izabela Kosińska-Szota SR w Kłodzku
 828. Małgorzata Anna Dziemianowicz WSA Białystok
 829. Robert Hałabis WSA Lublin
 830. Magdalena Mijał SR Oława
 831. Piotr Zaguła SR Oława
 832. Witold Wojtyło SO Legnica
 833. Janusz Blicharski SO Słupsk w st. spoczynku
 834. Urszula Kapustka SO w Nowym Sączu
 835. Agata Adamczewska SO w Poznaniu
 836. Aneta Korwin-Białka SR w Nowym Sączu
 837. Mariola Wojtkiewicz SO w Szczecinie
 838. Piotr Jakubiec SO w Lublinie
 839. Katarzyna Sieczka SR w Piotrkowie Trybunalskim
 840. Wiesław Pędziwiatr SSA Wrocław
 841. Anna Lewandowska SR Poznań- Stare Miasto
 842. Monika Gliniecka-Kaczmarek SR w Legnicy
 843. Izabella Knych, SO w Katowicach
 844. Krzysztof Zaremba, SO w Szczecinie
 845. Maciej Żelazowski, SA w Szczecinie
 846. Marek Baranowicz, SR w Stargardzie
 847. Anna Małecka, SR dla Wrocławia-Fabrycznej
 848. Monika Malasiak, SR Poznań Nowe Miasto i Wilda
 849. Małgorzata Przykucka, SO w Koszalinie
 850. Sławomir Przykucki, SO w Koszalinie
 851. Joanna Lorens, SO w Sosnowcu
 852. Maria Kamocka, SA w Szczecinie, w stanie spoczynku
 853. Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka, WSA w Szczecinie
 854. Emilia Podgajecka-Cilulko, SR w Białymstoku
 855. Wojciech Krawczyk, SR w Olsztynie
 856. Janusz Kukla, SR w Zakopanem, w stanie spoczynku
 857. Elżbieta Selwa, SO w Rzeszowie
 858. Agnieszka Kowalczyk, SR dla Warszawy Pragi-Północ
 859. Jadwiga Żywolewska-Ławniczak, SN, w stanie spoczynku
 860. Joanna Modzelewska, SR w Łomży
 861. Aldona Gąsecka-Duda, WSA w Krakowie, w stanie spoczynku
 862. Maciej Gwiazda, SO w Radomiu
 863. Dorota Piśkiewicz-Kwiatkowska, SR w Tychach
 864. Beata Łomnicka, WSA w Krakowie, w stanie spoczynku
 865. Magdalena Piwowarczyk SR Łowicz
 866. Rafał Skrzecz, SR dla Warszawy Woli w Warszawie
 867. Danuta Poniatowska, SO Suwałki
 868. Maria Taront, SO w Poznaniu, w stanie spoczynku
 869. Anetta Malmuk-Cieplak, SO w Katowicach
 870. Marta Truszkowska,SO w Ostrołęce
 871. Ewa Pintara SR Skierniewice
 872. Ewa Ślusarczyk SO Nowy Sącz
 873. Andrzej Ślusarczyk SR Nowy Sącz
 874. Tomasz Pintara SO Łódź
 875. Jarosław Urban SO Gdańsk
 876. Bogdan Ziemiański SA Rzeszów
 877. Urszula Malak SO Gdańsk
 878. Katarzyna Goreczka SR w Opolu
 879. Anna Zelek SR w Pińczowie w st. spoczynku
 880. Anna Winnicka Kaliszewska SO Szczecin
 881. Beata Łogasz-Kościelniak, SR Katowice-Wschód w Katowicach
 882. Jerzy Dymke, SSO w Ostrołęce, w stanie spoczynku
 883. Ewa Adamczyk, SO w Nowym Sączu, w stanie spoczynku
 884. Anna Bednarek, SR dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
 885. Wojciech Walesiuk SR w Gliwicach
 886. Agnieszka Połyniak SO w Świdnicy
 887. Paweł Ulewicz, SR w Elblągu
 888. Małgorzata Piotrowska, SR w Legnicy
 889. Zbigniew Łasowski, SR w Choszcznie, w stanie spoczynku
 890. Mariusz Górski, SO w Świdnicy
 891. Barbara Dolata, SR Poznań Nowe Miasto i Wilda
 892. Monika Maciej Danek, SR w Rawiczu
 893. Łukasz Sadkowski, SO w Kielcach
 894. Aleksandra Jamróz, SR w Białymstoku
 895. Elżbieta Kabzińska, SO w Kielcach, w stanie spoczynku
 896. Krzysztof Kwiatkowski, SR Katowice-Wschód w Katowicach
 897. Barbara Pięcek SO w Łodzi w stanie spoczynku
 898. Michał Sznura, SR Gdańsk-Północ w Gdańsku
 899. Agnieszka Łyniewska, SR w Kluczborku
 900. Dorota Twardowska, SO Elbląg
 901. Krzysztof Sajtyna, SO w Kielcach
 902. Katarzyna Siuda, SO w Sosnowcu
 903. Łukasz LIpowicz, SR Poznań Stare Miasto
 904. Halina Musiał, SO w Szczecinie, w stanie spoczynku
 905. Michał Jedliński, SO w Świdnicy, w stanie spoczynku
 906. Małgorzata Maleszka, SO w Toruniu w stanie spoczynku
 907. Aneta Szałkiewicz, SR Gdańsk Północ w Gdańsku
 908. Andrzej Solarz SA Kraków
 909. Maria Bereszczyńska, SR Płock
 910. Krystyna Kutzner, WSA w Krakowie, w stanie spoczynku
 911. Monika Sawa WSA Warszawa
 912. Agnieszka Stachurska, SO Warszawa-Praga
 913. Krzysztof Marcinkowski, SA w Krakowie
 914. Paweł Bujalski, SR w Mińsku Mazowieckim
 915. Joanna Tuszyńska, WSA w Krakowie
 916. Maciej Głowacz, SR w Przemyślu
 917. Danuta Gajdziak, SR w Kaliszu
 918. Dariusz Kłodnicki, SA we Wrocławiu
 919. Jan Leszczewski, SA w Białymstoku
 920. Henryk Brzyżkiewicz, SO w Gliwicach
 921. Zdzisława Chechelska, SO w Gliwicach w stanie spoczynku
 922. Adam Dominik, SR Gdańsk - Południe
 923. Andrzej Jagiełło ,sędzia NSA w stanie spoczynku
 924. Barbara Płocheć, SO w Elblągu
 925. Wojciech Leon Turżański, SSO w Lublinie w stanie spoczynku
 926. Edward Loryś, SA w Rzeszowie w stanie spoczynku
 927. Ewa Szymańska SO w Krakowie
 928. Agnieszka Skrzypiec SO w Szczecinie 
 929. Andrzej Kozioł SR w Ełku
 930. Jacek Nowicki, SA w Poznaniu 
 931. Marek Długosz SA w Krakowie
 932. Piotr Biega SR dla Krakowa Śródmieścia
 933. Beata Blankiewicz-Wóltańska WSA w Warszawie
 934. Renata Rosiak-Doroz SR w Kielcach
 935. Iwona Róziewicz SR w Kielcach
 936. Jakub Krawiec SR w Chrzanowie
 937. Grzegorz Gaj SR w Grójcu
 938. Marek Wójcik SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 939. Sylwia Mąsior SR w Chrzanowie
 940. Bogumiła Michalska SR w Mielcu, w stanie spoczynku
 941. Marta Kożuchowska-Warywoda SR dla Warszawy Woli w Warszawie
 942. Lidia Kurnicka SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 943. Magdalena Tyrakowska SR Jarocin
 944. Dorota Trautman SO w Warszawie
 945. Emila Szczurowska SO w Warszawie
 946. Barbara Nita-Światłowska SA w Krakowie
 947. Jacek Olszowiec SR w Pabianicach 
 948. Lidia Rzeczkowska SR Słupsk
 949. Aleksandra Ossowska, SR w Kościerzynie
 950. Adam Zieliński SR w Zgierzu
 951. Grzegorz Gala, SO w Łodzi
 952. Katarzyna Bryl, SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu
 953. Katarzyna Piotrowska SR Gdańsk - Południe w Gdańsku 
 954. Robert Kowalczuk - SR Hrubieszów
 955. Daria Tyrakowska, SR w Nowej Soli, w stanie spoczynku
 956. Ewa Ważny SO w Gdańsku
 957. Jolanta Żywicka-Witt SO w Gdańsku
 958.  Włodzimierz Witt SO w Gdańsku 
 959. Aldona Trzmadel SO w Zielonej Górze 
 960. Danuta Sawicz-Nowacka SO w Zielonej Górze 
 961. Oliwia Walkiewicz SO w Zielonej Górze 
 962. Piotr Wojtowicz SR w Krośnie 
 963. Monika Góralska SR w Koszalinie 
 964. Remigiusz Drzewiecki SR w Nysie
 965. Grażyna Horbulewicz SA w Gdańsku
 966. Mateusz Przesłański SR w Częstochowie
 967. Małgorzata Sobczak-Brocka SO w Gdańsku, w stanie spoczynku
 968. Adam Nita WSA w Gliwicach
 969. Przemysław Wasilewski SO w Białymstoku
 970. Izabela Komarzewska SO w Białymstoku
 971. Bogumiła Michalska SR w Mielcu, w stanie spoczynku
 972. Anna Nowak SO w Krakowie
 973. Karolina Nowaczyk SR w Gostyniu
 974. Małgorzata Czeredys-Wójtowicz SR w Zgorzelcu
 975. Piotr Ermich SR dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie
 976. Bożena Jurczak So w Krakowie
 977. Krzysztof Józefowicz SA w Poznaniu 
 978. Beata Kopania SO w Słupsku 
 979. Arkadiusz Piotrowski SO w Warszawie
 980. Katarzyna Rybczyńska SR w Rybniku
 981. Wiesława Kuberska SA w Łodzi
 982. Marzanna Chojnowska SO w Białymstoku
 983. Krzysztof Chojnowski SA w Białymstoku
 984. Marek Szymanek SR w Malborku, w stanie spoczynku
 985. Irena Choma-Piotrowska SO w Tarnowie
 986. Małgorzata Łoboz WSA w Krakowie
 987. Tomasz Ślęzak SA w Katowicach
 988. Anna Chaberska-Nadana SR w Ostrowi Mazowieckiej
 989. Ewa Głowacka SA we Wrocławiu
 990. Dorota Kordiak SO w Zielonej Górze
 991. Paulina Wawrzynkiewicz SO Warszawa-Praga
 992. Justyna Żbikowska SR w Nowym Dworze Mazowieckim
 993. Arkadiusz Fall, SO w Elblągu
 994. Jolanta Hawryszko, SA w Szczecinie
 995. Zbigniew Koźma, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 996. Andrzej  Kuba, sędzia NSA
 997. Magdalena Zając SO w Sosnowcu
 998. Jolanta Pietrzak SO w Elblągu
 999. Jacek Pietrzak, SA w Gdańsku w stanie spoczynku
 1000. Bronisław Bober, SO w Elblągu w stanie spoczynku
 1001. Sebastian Wojewódka, SR Elbląg
 1002. Monika Krajka - Pawlak, SR Gdańsk- Południe w Gdańsku
 1003. Jakub Uzdowski, SR Malbork
 1004. Grażyna Borzestowska, SO Elbląg w stanie spoczynku
 1005. Bożena Czarnota, SO w Elblągu w stanie spoczynku
 1006. Andrzej Czarnota, SA w Gdańsku
 1007. Aleksandra Kozak - Lewandowska, SR w Elblągu
 1008. Tomasz Lewandowski, SR w Elblągu
 1009. Monika Krajka - Pawlak, SR Gdańsk- Południe w Gdańsku 
 1010. Grzegorz Waloch - SO w Toruniu 
 1011. Adam Skowron SR w Tarnowskich Górach
 1012. Agnieszka Borodziuk SR w Zielonej Górze
 1013. Jolanta Strumiłło WSA w Olsztynie 
 1014. Wojciech Kozłowski SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
 1015. Katarzyna Michalak-Abram SR Katowice-Zachód w Katowicach
 1016. Anna Kulik SR w Zielonej Górze
 1017. Piotr Krawczak SR w Zielonej Górze
 1018. Anna Grasza SR w Zielonej Górze
 1019. Paweł Krystyniecki SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie 
 1020. Roman Wilk SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie
 1021. Grzegorz Dyrga SO w Krakowie 
 1022. Maja Tuszyńska SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie
 1023.  Łukasz Dyląg SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 1024. Katarzyna Nowakowska- Miśta SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 1025. Agata Pyjas Luty SA w Krakowie 
 1026. Piotr Krzak SR w Myślenicach 
 1027. Monika Szczepaniec- Czech SR dla Krakowa Podgórza w Krakowie
 1028. Beata Tabaka SO w Krakowie
 1029. Katarzyna Oleksiak SO w Krakowie 
 1030. Joanna Czernecka SO w Krakowie 
 1031. Teresa Dyrga SO w Krakowie w stanie spoczynku
 1032. Marek Synowski SO w Krakowie 
 1033. Anna Gordon- Gralak SO w Krakowie 
 1034. Maciej Rejzerewicz SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 
 1035. Aleksandra Pelc- Bartosz SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 
 1036. Aneta Mansfeld SO w Krakowie 
 1037. Agnieszka Sułowska - Gibas SR dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
 1038. Janusz Kawałek SO w Krakowie 
 1039. Paweł Piesakowski SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie 
 1040. Katarzyna Grabczak- Ignatjuk SR dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie
 1041. Tomasz Sikora SR w Oświęcimiu
 1042. Paweł Wicherek SO w Krakowie 
 1043. Bogdan Jędrys SO w Krakowie 
 1044. Renata Zwolak SO w Krakowie 
 1045. Joanna Melnyczuk SO w Krakowie 
 1046. Anna Serzysko SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie 
 1047. Danuta Kłosińska SO w Krakowie w stanie spoczynku
 1048. Tomasz Kudla SO w Krakowie
 1049. Katarzyna Biernat-Jarek SO w Krakowie
 1050. Krystyna Strzelecka SO w Krakowie w stanie spoczynku
 1051. Urszula Pałkowska - Różycka SO w Krakowie
 1052. Agnieszka Michalak SR dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie 
 1053. Barbara Baran SA w Krakowie
 1054. Katarzyna Milewska SR dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie 
 1055. Katarzyna Kalicińska-Grzyb SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie 
 1056. Beata Sylwia Moryń SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 1057. Urszula Pałkowska - Różycka SO w Krakowie 
 1058. Agnieszka Rudol SR dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
 1059. Katarzyna Wojtanowska SR w Chrzanowie 
 1060. Barbara Kursa SO w Krakowie 
 1061. Anna Karcz-Wojnicka, SO w Krakowie w stanie spoczynku
 1062. Ewa Kowalik SO w Radomiu
 1063. Ewa Stępień SO w Gliwicach 
 1064. Sylwia Szeleźnik SO Krakowie
 1065. Joanna Kaczmarek-Kęsik SO w Radomiu
 1066. Monika Matysiak SR Poznań Stare Miasto w Poznaniu 
 1067. Beata Kurdziel SA w Krakowie
 1068. Monika Kowalska SA w Krakowie
 1069. Krystian Serzysko SA w Krakowie
 1070. Grażyna Wiśniewska SA Krakowie
 1071. Urszula Zięba WSA w Krakowie
 1072. Jacek Kaszyński, SR w Bydgoszczy, w st. spocz.
 1073. Marcin Soćko SR dla m. st. Warszawy
 1074. Agata Gawron - Sambura, SO w Gliwicach, w stanie spoczynku 
 1075. Tamara Grzelak, SR Poznań Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu 
 1076. Anna Michałowska SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1077. Magdalena Adamiec SR Poznań -  Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 
 1078. Małgorzata Lamparska SA we Wrocławiu
 1079. Tadeusz Żyznowski SN w stanie spoczynku
 1080. Krystyna Mizak SO w Gdańsku w stanie spoczynku
 1081. Karolina Świderska SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1082. Maria Zięba SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1083. Anna Tokarska SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1084. Feliksa Wilk SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1085. Ewa Drzymała SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1086. Ewa Proniewicz-Szaron SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1087. Halina Gajdzińska SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1088. Witold Dygoń SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1089. Anna Trybuła SR w Cieszynie
 1090. Agata Pierożyńska SO w Krakowie
 1091. Wiesława Anna Namirska, SA w Katowicach 
 1092. Danuta Matuszewska, SA Gdańsk w stanie spoczynku
 1093. Renata Połuch, SR Gdańsk-Południe
 1094. Jarosław Zawrot, SO Gdańsk
 1095. Urszula Walenta SO w Gliwicach w stanie spoczynku
 1096. Magdalena Danek SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1097. Mariola Adamczyk SR w Toruniu
 1098. Bożena Lichota SA w Krakowie w stanie spoczynku
 1099. Rafał Ziętek SR w Olkuszu
 1100. Małgorzata Przybylska-Lewandowska SR Sopot
 1101. Paweł Jurewicz SR w Świebodzinie 
 1102. Ewa Dawczak - Schaefer SO w Gliwicach, w stanie spoczynku
 1103. Izabela Halik SA w Poznaniu, w stanie spocz
 1104. Robert Kubicki SR Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1105. Danuta Raś SR w Dzierżoniowie
 1106. Izabela Bratek-Krull SR w Kwidzynie
 1107. Artur Onderka SR w Miechowie
 1108. Sylwia Skotnicka SO w Krakowie
 1109. Marta Wiśniewska SSR Braniewo
 1110. Izabela Perkowska SR w Białymstoku
 1111. Maria Pilecka-Rudnicka SR w Nowej Soli, w stanie spoczynku
 1112. Dagmara Gałuszko SR Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 1113. Cezary Wójcik SA w Lublinie, w stanie spoczynku
 1114. Ewa Górska-Wójcik SO w Lublinie
 1115. Anna Zapłata SO w Poznaniu
 1116. Agnieszka Berezowska SR dla Warszawy Żoliborza w Warszawie
 1117. Mirosław Brzozowski SO w Lublinie
 1118. Zofia Kołaczyk SA w Katowicach w stanie spoczynku
 1119. Ewa Maciejewska SR dla m. st. Warszawy w Warszawie  
 1120.  Mirosław Ziaja SA w Katowicach
 1121. Anna Wypych-Knieć Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
 1122. Magdalena Czynsz-Wolska SO w Gdańsku
 1123. Magdalena Rydel-Wołpiuk SR w Oświęcimiu 
 1124. Robert Węgrzyn, SR Kwidzyn
 1125. Joanna Radzyńska-Głowacka SO w Warszawie
 1126. Dawid Hrapkowicz SR Katowice-Zachód w Katowicach
 1127. Małgorzata Rydel-Pabis SR w Oświęcimiu
 1128. Sławomir Nowak SR w Oświęcimiu
 1129. Adam Szymeczko SR w Oświęcimiu
 1130. Katarzyna Stasiak-Ochocka SR w Obornikach
 1131. Aleksander Dziwiński SR w Kępnie,
 1132. Aneta Gintowt SR w Kaliszu del. do SO w Kaliszu 
 1133. Bogdan Wolski SSO Warszawa-Praga w Warszawie w stanie spoczynku
 1134. Zbigniew Muszyński SSO we Wroclawiu
 1135. Grzegorz Buła, SO w Krakowie,
 1136. Joanna Żelazny, SO we Wrocławiu 
 1137. Jerzy Bogacz, SO w Nowym Sączu
 1138. Tomasz Błoński SR w Ostrzeszowie
 1139. Iwona Owsińska-Gwiazda WSA w Warszawie
 1140. Greta Puchalska SO w Szczecinie
 1141. Armand Meisnner SR Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 1142. Katarzyna Dyrduł-Meissner SR Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
 1143. Elżbieta Kosecka - Sobczak, SO Elbląg
 1144. Mariusz Gregorowicz, SO Elbląg 
 1145. Marek Wolski, SA w Lublinie w stanie spoczynku
 1146. Anna Zajączkowska, SR w Nowym Dworze Mazowieckim
 1147. Wojciech Wolski SR Lublin-Zachód w Lublinie
 1148. Piotr Wrzesiński, SR we Włocławku
 1149. Maksymilian Zboina, SR w Mińsku Mazowieckim
 1150. Dariusz Przemyk SO Jelenia Góra 
 1151. Stanisława Kubica SA Wrocław w stanie spoczynku 
 1152. Dorota Rysińska, SN w stanie spoczynku  
 1153. Krzysztof Jucha, SR w Rzeszowie
 1154. Ewa Żołnierczuk-Dec, SR w Rzeszowie.                                                
 1155. Iwona Nowakowska, SO w Radomiu w stanie spoczynku
 1156. Karol Przybysz, SR w Bydgoszczy     
 1157. Sylwia Roszak, SR w Bydgoszczy,   
 1158. Witold Benicki, SO w Rzeszowie
 1159. Jakub Wąwoźny, SR w Chełmnie,
 1160. Marzanna Wiśniewska, SR Brodnica
 1161. Edyta Borek, SR w Rzeszowie 
 1162. Jacek Czaja, Izba Gospodarcza NSA
 1163. Elżbieta Czaja, SA w Lublinie 
 1164. Justyna Ryłko, SR w Szydłowcu 
 1165. Krzysztof Dobrowolski, SR w Radomiu 
 1166. Jolanta Olszowy-Rozmus, SR w Rzeszowie
 1167. Katarzyna Żmigrodzka, sędzia SO w Lublinie - w stanie spoczynku
 1168. Ryszard Żmigrodzki, sędzia SA w Lublinie - w stanie spoczynku,
 1169. Greta Książkiewicz,  sędzia SO w Lublinie,
 1170. Elżbieta Michałowska-Dec, sędzia SO w Lublinie,
 1171. Sławomir Kaczor, sędzia SO w Lublinie,
 1172. Aleksandra Machel-Dzik, sędzia SR Lublin-Zachód w Lublinie,
 1173. Beata Błotnik,  sędzia SO w Lublinie, 
 1174. Grażyna Lipianin, sędzia SO w Lublinie- w stanie spoczynku,
 1175. Anna Zawiślak,  sędzia SR Lublin-Zachód w Lublinie,
 1176. Anna Dyczewska-Lizon, sędzia SR w Opolu Lubelskim,
 1177. Dorota Wiśniewska, sędzia SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
 1178. Ewa Klementowska,  sędzia SR Lublin-Zachód w Lublinie,
 1179. Katarzyna Pszczoła,  sędzia SO w Lublinie, 
 1180. Bogdan Radomski,  sędzia SA w Lublinie- w stanie spoczynku, 
 1181. Dorota Stańczyk,  sędzia SO w Lublinie,
 1182. Krzysztof Kusz,  sędzia SO w Zamościu, 
 1183. Magdalena Kurczewska-Śmiech,  sędzia SO w Lublinie, 
 1184. Arkadiusz Śmiech,  sędzia SO w Lublinie,
 1185. Maria Żuchowska, SR w Toruniu, 
 1186. Małgorzata Maleszka, SO w Toruniu, w stanie spoczynku,
 1187. Hanna Matuszewska, SO w Toruniu, w stanie spoczynku, 
 1188. Mirosław Maleszka, SO w Toruniu,
 1189. Andrzej Klimkowski, SO w Lublinie 
 1190. Renata Suraj,  sędzia SR Lublin-Wschód w Lublinie, 
 1191. Michał Suraj,  sędzia SR Lublin-Wschód w Lublinie, 
 1192. Małgorzata Jesipowicz,  sędzia SR Lublin-Wschód w Lublinie-w stanie spoczynku, 
 1193. Monika Wysmulska,  sędzia SO w Lublinie, 
 1194. Adam Daniel,  sędzia SO w Lublinie, 
 1195. Luiza Dąbska,  sędzia SO w Lublinie 
 1196. Zdzisław Pachowicz sędzia SA we Wrocławiu w stanie spoczynku 
 1197. Leszek Nowopolski Sędzia SR Gdańsk Połnoc w Gdansku (del do SO w Gdańsku)

a także sędziowie sądów warszawskich:

 1. SSO Anna Bator – Ciesielska
 2. SSR Marcin Babicz
 3. SSO Agnieszka Bedyńska – Abramczyk
 4. SSR Mariusz Belowski
 5. SSR Łukasz Biliński
 6. SSO Anna Błażejczyk
 7. SSO Katarzyna Bojańczyk
 8. SWSA Piotr Borowiecki
 9. SSO Edyta Bronowicka
 10. SSR Wojciech Buchajczuk
 11. SSO Tomasz Całkiewicz (w stanie spoczynku)
 12. SSA Katarzyna Capałowska
 13. SSO Marek Celej (w stanie spoczynku)
 14. SSO Janusz Cieszko
 15. SSO Agnieszka du Château
 16. SSO Paweł du Château
 17. SSO Bożena Chłopecka
 18. SSO Krzysztof Chmielewski
 19. SSO Ewa Cylc
 20. SSR Anna Czarnocka
 21. SSO Dorota Czyżewska
 22. SSO Beata Dzierżko
 23. SSO Paweł Dobosz
 24. SSO Justyna Dołhy
 25. SSO Agnieszka Domańska
 26. SSO Monika Dominiak
 27. SSO Magdalena Dobrzańska
 28. SSO Michał Doleżal
 29. SSO Maria Dudziuk
 30. SSO Alicja Dziekańska
 31. SSO Grzegorz Fidrysiak
 32. SSO Agnieszka Fronczak
 33. SSO Artur Fryc
 34. SSR Agnieszka Furman (w stanie spoczynku)
 35. SSO Anna Gałas
 36. SSO Magdalena Gałązka
 37. SSO Piotr Gąciarek
 38. SSO Renata Gąsior
 39. SSO Elwira Gocławska
 40. SSO Piotr Gocławski
 41. SSO Irena Gorel (w stanie spoczynku)
 42. SSR Grzegorz Godzina
 43. SSO Agnieszka Gradowska
 44. SSO Tomasz Grochowicz
 45. SSO Marek Grodzki
 46. SSN Irena Gromska - Szuster
 47. SSO Danuta Grunwald
 48. SSO Maciej Gruszczyński
 49. SSO Agnieszka Grzybczak - Stachyra
 50. SSO Beata Gutkowska
 51. SSR Przemysław Hałasa
 52. SSO Joanna Hut
 53. SSO Urszula Idzikowska (w stanie spoczynku)
 54. SSO Marzena Iwańska
 55. SSO Bożena Jaskuła (w stanie spoczynku)
 56. SSO Bogusława Jarmołowicz- Łochańska
 57. SSO Agnieszka Jarosz
 58. SSO Anita Jarząbek - Bocian
 59. SSR Renata Kielak – Komorowska
 60. SSN Halina Kiryło
 61. SSO Katarzyna Kisiel
 62. SSO Piotr Kluz
 63. SSO Małgorzata Kluziak (w stanie spoczynku)
 64. SSO Grzegorz Kochan
 65. SSO Iwona Konopka
 66. SSO Małgorzata Kosicka
 67. SSR Marcin Kosowski
 68. SSR Izabela Kościarz - Depta
 69. SSO Joanna Korzeń
 70. SSN Iwona Koper
 71. SSR Justyna Koska - Janusz
 72. SSO Andrzej Krasnodębski
 73. SSO Maciej Kruszyński
 74. SSO Sylwia Kulma
 75. SSO Magdalena Kurc – Mazurkiewicz
 76. SSO Renata Latosińska
 77. SSO Izabela Ledzion
 78. SSO Iwona Lizakowska - Bytof
 79. SSR Dorota Loryś – Kosylo
 80. SSR Monika Louklinska
 81. SSR Ewelina Lubieniecka
 82. SSO Aleksandra Łączyńska - Mendakiewicz
 83. SSO Monika Łukaszewicz
 84. SSO Agnieszka Łukaszuk
 85. SSO Joanna Machoń
 86. SSO Izabela Magdziarz
 87. SSO Magdalena Majewska
 88. SSO Ewa Malinowska
 89. SSO Tomasz Malinowski
 90. SSO Piotr Maksymowicz
 91. SSO Jolanta Marek – Trocha
 92. SSR Natalia Maszkiewicz
 93. SSO Jacek Matusik
 94. SSO Aleksandra Mazurek
 95. SSO Sebastian Mazurkiewicz
 96. SSN Dawid Miąsik
 97. SSR Arletta Mierzwiak
 98. SSO Bożena Miśkowiec
 99. SSO Małgorzata Młodawska - Piaseczna
 100. SSO Rafał Młyński
 101. SSR Łukasz Mrozek
 102. SSO Beata Najjar
 103. SSO Magdalena Nałęcz
 104. SSR Monika Niedziela
 105. SSO Monika Niezabitowska – Nowakowska
 106. SSO Beata Nowak
 107. SSR Małgorzata Nowak - Januchta
 108. SSO Aneta Obszyńska - Małocha
 109. SSO Renata Olejnik – Tyszka
 110. SSO Radosław Olszewski
 111. SSO Dorota Opiłowska
 112. SSO Grażyna Otola – Pawlica (w stanie spoczynku)
 113. SSO Agnieszka Owczarewicz
 114. SSR Jerzy Ożdżeński
 115. SSN Maciej Pacuda
 116. SSR Małgorzata Pałeszniak – Gańczarek
 117. SSO Monika Pawłowska
 118. SSO Anna Pawłowska – Patro
 119. SSO Remigiusz Pawłowski
 120. SSR Albert Parzyszek
 121. SSO Małgorzata Perdion – Kalicka
 122. SSO Krzysztof Petryna
 123. SSO Maria Piasecka
 124. SSO Michał Piotrowski
 125. SSR Marta Pilśnik
 126. SSO Beata Piwowarska
 127. SSO Halina Plasota (w stanie spoczynku)
 128. SSA Ewa Plawgo (w stanie spoczynku)
 129. SSO Zbigniew Podedworny
 130. SSR Agata Pomianowska
 131. SSA Grzegorz Pomianowski (w stanie spoczynku)
 132. SSO Monika Popielarska
 133. SSO Anna Przesmycka
 134. SSO Anna Ptaszek
 135. SSO Dagmara Pusz-Florkiewicz
 136. SWSO Piotr Raczkowski
 137. SSO Magdalena Roszkowska – Matusik
 138. SSO Alina Rychlińska (w stanie spoczynku)
 139. SSO Ada Sędrowska
 140. SSO Cezary Skwara
 141. SSO Maja Smoderek
 142. SWSA Jadwiga Smołucha
 143. SSO Joanna Sieradz
 144. SSO Barbara Sierpińska (w stanie spoczynku)
 145. SSO Andrzej Sobieszczański
 146. SSO Marek Sobkowicz (w stanie spoczynku)
 147. SSR Lidia Sobotka – Paczuska
 148. SSR Jakub Sokół
 149. SSR Urszula Sorbian
 150. SSO Zenon Stankiewicz
 151. SSO Katarzyna Stasiów
 152. SSO Andrzej Sterkowicz
 153. SSO Maja Stępkowska – Michalska
 154. SSR Małgorzata Szamborska (w stanie spoczynku)
 155. SSO Katarzyna Szaniawska-Stejblis
 156. SSN Maria Szulc
 157. SSO Ireneusz Szulewicz
 158. SSO Anna Szymacha – Zwolińska
 159. SSO Iwona Szymańska
 160. SSO Anna Szymańska – Grodzka
 161. SSO Ewa Talarczyk
 162. SSR Magdalena Taraszkiewicz – Sołtys
 163. SSO Ewa Teofilak
 164. SSR Joanna Tertil
 165. SSR Monika Tkaczyk - Turek
 166. SWSA Arkadiusz Tomczak
 167. SSR Katarzyna Tomczak
 168. SSO Igor Tuleya
 169. SSO Maria Turek
 170. SSO Ludmiła Tułaczko
 171. SSO Beata Tymoszów
 172. SSO Anna Tyrluk – Krajewska
 173. SSO Jacek Tyszka
 174. SSO Sylwia Urbańska
 175. SSO Bolesław Wadowski
 176. SSN Karol Weitz
 177. SSR Dorota Walczyk
 178. SSR Rafał Waszkiewicz
 179. SSR Marcin Waszkiewicz
 180. SSO Beata Wehner
 181. SSO Remigiusz Wehner
 182. SSO Anna Wielgolewska
 183. SSO Anna Wierciszewska – Chojnowska
 184. SSO Agnieszka Wojciechowska - Langda
 185. SSO Piotr Wojtysiak
 186. SSO Magdalena Wójcik
 187. SSR Katarzyna Wróbel – Zumbrzycka
 188. SSO Agnieszka Zakrzewska - Leżańska (w stanie spoczynku)
 189. SSO Janusz Zalewski
 190. SSO Joanna Zaremba
 191. SSO Hubert Zaremba
 192. SSO Anna Zawadka
 193. SSO Anna Zborzyńska
 194. SSR Urszula Żółtak
 195. Grażyna Ruiz SA w Warszawie, w stanie spoczynku
 196. Zofia Pawelczyk-Bik SR Warszawa Praga-Południe
 197. Marcin Bik SR Warszawa Praga-Północ

oświadczenie wspierają także prokuratorzy

 1. Katarzyna Gembalczyk, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 2. Piotr Wójtowicz, Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 3. Jerzy Iwanicki, Prokuratura Regionalna w Warszawie
 4. Marian Młynarski, Prokuratura Rejonowa w Żywcu;, Prokurator w stanie spoczynku
 5. Wioletta Misiura, Prokuratura Rejonowa w Lublinie
 6. Marcin Wielgomas, Prokuratura Regionalna w Warszawie
 7. Katarzyna Kuklis, Prokuratura Okręgowa Bielsko-Biała
 8. Mariusz Kowal, Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie
 9. Mariusz Krasoń, Prokuratura Regionalna w Krakowie
 10. Jolanta Kruczek, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód
 11. Christopher Świerk, zdegradowany z b. PPA w Szczecinie;, Prokurator w stanie spoczynku
 12. Paweł Nowak, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 13. Dariusz Korneluk, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
 14. Grażyna Szuszkiewicz, Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 15. Michał Przybycień, Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie
 16. Tomasz Jędrych, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
 17. Dariusz Ślepokura, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 18. Maciej Prabucki, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 19. Robert Kmieciak, Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze
 20. Daniel Drapała, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
 21. Waldemar Starzak, Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu
 22. Arkadiusz Roćko, Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.
 23. Krzysztof Wójcik, Prokuratura Okręgowa w Krakowie
 24. Izabela Politewicz, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
 25. Aleksandra Antoniak-Drożdż, Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 26. Jolanta Waś, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 27. Marek Gorzkowicz, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 28. Iwona Palka, Prokuratura Apelacyjna w Katowicach;, Prokurator w stanie spoczynku
 29. Elżbieta Czerepak, Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
 30. Andrzej Janecki, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola
 31. Alfred Staszak, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
 32. Roman Pękała, Prokuratura Okręgowa w Świdnicy;, Prokurator w stanie spoczynku
 33. Michał Binkiewicz, Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 34. Dariusz Sowik, Prokuratura Okręgowa w Łodzi
 35. Wojciech Dutkowski, Prokuratura Okręgowa w Katowicach;, Prokurator w staniespoczynku
 36. Krystyna Paszek, Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim
 37. Katarzyna Szeska, Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola w Warszawie
 38. Artur Oniszczuk, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
 39. Paweł Sokół, Prokuratura Okręgowa w Kielcach
 40. Jerzy Piwko, Prokuratura Okręgowa w Kielcach
 41. Celina Kurzydło, Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 42. Anna Wasilczuk, Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
 43. Andrzej Grygoruk, Prokuratora Rejonowa w Białymstoku
 44. Tomasz Dems, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ
 45. Andrzej Śliwski, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
 46. Zbigniew Szpiczko, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
 47. Andrzej Bura, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
 48. Małgorzata Kozłowska, Prokuratura Krajowa
 49. Karolina Staros, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie
 50. Robert Kiliański, Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu
 51. Robert Wypych, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie
 52. Ewa Szkodzińska-Łacek, Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 53. Ewa Janczur, Prokuratura Okręgowa w Toruniu
 54. Renata Mazur, Prokuratura Okręgowa Warszaw Praga;, Prokurator w stanie spoczynku
 55. Urszula Noras-Cema, Prokuratura Rejonowa w Pszczynie;, Prokurator w stanie spoczynku
 56. Maciej Młynarczyk, Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Północ w Warszawie
 57. Katarzyna Kwiatkowska, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 58. Sebastian Rohm, Prokuratura Okręgowa w Katowicach
 59. Joanna Kłosowska, Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim
 60. Piotr Kowalik, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie
 61. Ewa Wrzosek, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie
 62. Joanna Górska, Prokurator byłej, Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku;, Prokurator w stanie spoczynku
 63. Piotr Niezgoda, Prokuratura Okręgowa w Krakowie
 64. Liliana Łukasiewicz, Prokuratura Okręgowa w Legnicy
 65. Urszula Turzyńska –Schulz, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 66. Przemysław Nowak, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 67. Piotr Fortuna, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 68. Agnieszka Łosicka, Prokuratura Okręgowa w Lublinie;, Prokurator w stanie spoczynku
 69. Marcin Śliwiński, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 70. Aleksandra Wójcik, Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 71. Maciej Płeszka, Prokuratura Rejonowa Kraków - Prądnik Biały
 72. Jarosław Onyszczuk, Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów w Warszawie
 73. Małgorzata Kaszubska, Prokuratura Rejonowa Szczytno
 74. Elżbieta Korwell, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku;, Prokurator w stanie spoczynku,
 75. Krzysztof Biegun, Prokuratura Rejonowa Żywiec
 76. Joanna Dubin, Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej
 77. Cezary Porada, Prokuratura Okręgowa w Toruniu
 78. Michał Mistygacz, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie
 79. Elżbieta Sidwa, Prokuratura Krajowa;, Prokurator w stanie spoczynku
 80. Beata Syk- Jankowska, Prokuratura Okręgowa w Lublinie
 81. Jadwiga Gorzelewska, Prokuratura Rejonowa w Lublinie;, Prokurator w stanie spoczynku
 82. Krzysztof Parchimowicz, Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów w Warszawie
 83. Jaromir Rybczak, Prokuratura Regionalna w Rzeszowie
 84. Jerzy Szkapiak, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 85. Monika Lewandowska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 86. Paweł Pik, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 87. Monika Skinder-Pik, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 88. Dorota Bojanowska, Prokuratura Rejonowa Prądnik Biały w Krakowie
 89. Anna Markuszewska-Wolfram, Prokuratura Okręgowa w Toruniu
 90. Aleksandra Panek-Troć, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 91. Anna Kowalska, Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały
 92. Marta Midera, Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
 93. Damian Gałek, Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
 94. Magdalena Wiśniewska, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 95. Hubert Podolak, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 96. Tomasz Nowicki, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 97. Jacek Bilewicz, Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
 98. Jolanta Kordulska, Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe w Białymstoku
 99. Jerzy Mierzewski, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
 100. Lucyna Siegień - Wasiluk, Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
 101. Wojciech Misiewicz, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
 102. Jacek Winkiel, Prokuratura Okręgowa w Łodzi, stan spoczynku
 103. Małgorzata Adamajtys, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie
 104. Joanna Szczęśniak, Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ w Warszawie
 105. Justyna Brzozowska, Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 106. Anna Sienkiewicz - Mrozowska, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
 107. Dominik Mrozowski, Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe w Bydgoszczy
 108. Bogusław Olewiński, Prokuratura w Rzeszowie
 109. Marzena Czyżyk, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 110. Michał Rzeźnik, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 111. Grzegorz Pluto, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 112. Zbigniew Niemczyk, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 113. Bogdan Szegda, Prokuratura Regionalna w Gdańsku
 114. Ireneusz Szeląg, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
 115. Dariusz Witek – Pogorzelski, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 116. Tomasz Mackiewicz, Prokuratura Rejonowa w Malborku
 117. Zbigniew Owsiany, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 118. Marcin Włodarczyk, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 119. Małgorzata Ceregra, Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
 120. Robert Sośnicki, Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
 121. Marta Rzepa, Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
 122. Marcin Maksjan, Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
 123. Zbigniew Rzepa, Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów
 124. Piotr Skoba, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście 
 125. Artur Matkowski, Prokuratura Rejonowa w Poznaniu
 126. Dorota Kawa, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 127. Jolanta Dębiec Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 128. Ewa Ruchlicka, Prokurator Prokuratury Regionalnej  w Lublinie w stanie spoczynku
 129. Cezary Maj, Prokurator Prokuratury Regionalnej  w Lublinie
 130. Jerzy Krawczuk, Prokurator Prokuratury Regionalnej  w Lublinie w stanie spoczynku
 131. Michał Gabriel-Węglowski, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
 132. Anna Adamiak, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie
 133. Aneta Urbanik-Urjasz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów w Warszawie
 134. Marcin Szczepanowski Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdniku
 135.  Dorota Kalinowska-Kłos, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Lublinie
 136. Michał Sikora, prokurator Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu - Zdroju
 137. Joanna Malcharek, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gliwicach 
 138. Arkadiusz Kwapiński, prokurator Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju 
 139. Małgorzata Kozicka, Prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód, w stanie spoczynku
 140. Agnieszka Cisowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim
 141. Wojciech Zieliński, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju 
 142. Joanna Bogdan, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie
 143. Aneta Pich, Prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie 
 144. Aldona Lema, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 
 145. Jacek Andrzejuk, Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód 
 146. Miłosz Ziółkowski, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
 147. Joanna Struś, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie
 148. Katarzyna Okomska, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w stanie spoczynku
 149. Aleksandra Marchlewska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Szczecinie Niebuszewo
 150. Krzysztof Wolski, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi 
 151. Damian Kordykiewicz, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie 
 152. Jakub Cema, Prokurator Prokuratury Okręgowej Katowicach 
 153. Robert Rybiński, Prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo
 154. Andrzej Piaseczny, Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 
 155. Beata Skowronek-Frużyńska, Prokuratura Regionalna w Krakowie
 156. Marcin Reszkowski, Prokuratura Okręgowa w Toruniu
 157. Joanna Garus, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów
 158. Aneta Hładki, Prokuratura Rejonowa w Zakopanem
 159. Lubosz Ossowski, Prokuratura Okręgowa w Toruniu