Obrót prawny z Norwegią w sprawach cywilnych

źródło: Mikita Karasiou

Doręczenia do Norwegii:

W stosunkach z Norwegią zastosowanie ma konwencja haska - Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz.U.2000.87.968).

Norwegia sprzeciwia się wykonywaniu przez sądy polskie (i innych państw) doręczeń pocztowych i przez placówki dyplomatyczne – oświadczenie z dnia 16.06.2000 r. (Dz.U.2000.87.969). Nie należy wykonywać tego typu doręczeń.

Doręczenie dokumentów w trybie konwencji haskiej wymaga: sporządzenia tłumaczenia na norweski (ewentualnie duński lub szwedzki) wszystkich doręczanych dokumentów, chyba, że adresat zna język polski i przyjmie dokumenty dobrowolnie. Tłumaczeniu podlega też to, co jest wpisywane do formularza wniosku o doręczenie.

Jeżeli nie tłumaczymy dokumentów doręczanych wówczas we wniosku o doręczenie należy zaznaczyć punkt C „przez oddanie adresatowi, jeżeli dobrowolnie wyraża na to zgodę (artykuł 5, ustęp 2)”.

Wnioski składamy za pośrednictwem organów centralnych (prezesi sądów okręgowych, MS).

Za doręczenie nie są pobierane opłaty.

Jednostką, do której należy zaadresować wniosek jest:

Ministry of Justice and Public Security
Department of Civil Affairs
P.O Box 8005 Dep
0030 Oslo
Norway

Adres mailowy postmottak@jd.dep.no

Czas doręczenia przeciętny ok. 5-6 miesięcy.

Adres strony internetowej ze wszelkimi informacjami, tylko w języku angielskim:

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=246

W załącznikach - wielojęzyczne formularze wniosku o doręczenie. Odpowiednie puste miejsca powinny być wypełnione w języku norweskim lub angielskim.

W praktyce - zlecam tłumaczenie tylko poszczególnych wpisów do formularza:

- na norweski, kiedy doręczane dokumenty tłumaczę na norweski,

- na angielski (tłumaczę sama, można korzystać z translatora, nie ma konieczności udziału tłumacza), kiedy dokonuję doręczeń Polakowi, który wiem, że zna język polski i zależy mu na odbiorze korespondencji (wówczas nie tłumaczę dokumentów doręczanych na norweski).

Tłumaczowi najlepiej zlecić przesłanie tłumaczenia w formie elektronicznej, aby kopiować przetłumaczone sformułowania bez ich przepisywania (ryzyko omyłki).

Poradnik, jak wypełnić wniosek (dostępny tylko w języku angielskim):

https://assets.hcch.net/docs/1e4b0a96-9e87-4b10-99c8-8647c843b80e.pdf

Przeprowadzanie dowodów w Norwegii:

Zastosowanie ma kolejna konwencja haska – Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. (Dz.U.2000.50.582).

Wniosek o doręczenie należy sporządzić w języku norweskim, angielskim, duńskim lub szwedzkim (w załączniku formularz).

Wniosek przesyłamy bezpośrednio do:

Ministry of Justice and Public Security

Department of Civil Affairs

P.O Box 8005 Dep

0030 Oslo

Norway

Adres elektroniczny: postmottak@jd.dep.no

Możemy wnosić o bezpośrednie poinformowanie stron i pełnomocników o czasie i miejscu przeprowadzenia postępowania w celu umożliwienia im wzięcia w nim udziału (punkt 14 wniosku).

Jeżeli świadkowi przysługuje w świetle prawa polskiego prawo odmowy zeznań – należy to wskazać (punkt 16 wniosku).

Generalnie wykonanie wniosku jest bezpłatne, ale Norwegia może zażądać zwrotu wydatków związanych z kosztami biegłych lub tłumaczy.

Czas wykonania ok. 4-6 miesięcy.

Pełna informacja w języku angielskim:

https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=660

Dopuszczalne jest również przeprowadzanie dowodów w drodze konsularnej – w stosunku do obywateli polskich, bez stosowania środków przymusu. Ale konsul przed wykonaniem wniosku musi uzyskać zgodę właściwego organu norweskiego (The Royal Ministry of Justice and the Police, Department of Civil Affairs). Wnioski należy kierować do:

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo

Drammenveien 171

0277 Oslo

Norway

tel. +47 24 11 08 77, e-mail: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

Przewodnik dotyczący wypełniania wniosków w języku angielskim:

https://assets.hcch.net/docs/720beb68-6854-4668-99a8-5c0d9d409fb6.pdf

Możliwe jest też przeprowadzanie dowodów w drodze wideokonferencji. Link do informacji:

https://assets.hcch.net/upload/wop/2008pd06e.pdf

Marta Knotz
Marta Knotz
sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie