Karne przenoszenie sędziów Sądu Apelacyjnego - aktualne informacje

Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy - wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne.”

SSA Ewa Gregajtys - cyt. z niżej publikowanego stanowiska

“Powstrzymanie się od orzekania w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego (…) w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego uzasadniałam orzeczeniami tych sądów, nie chcąc narażać stron postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również nie chcąc narażać budżetu Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe.”

SSA Ewa Leszczyńska - Furtak - cyt. z niżej publikowanego stanowiska

-——–

Dziś (1.09.2023 r.) napiszemy tylko tyle:

szczegóły czytaj na : https://oko.press/wielkie-zwyciestwo-trzech-sedzi-apelacyjnych-z-warszawy-ich-karne-przeniesienie-zostalo-wycofane

-——-

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Przemysław W. Radzik, wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie zakomunikował dwóm sędziom tego Sądu - SSA Ewie Gregajtys i SSA Ewie Leszczyńskiej-Furtak, że odwołuje tym sędziom przydział spraw w Wydziale Karnym i kieruje ich do wykonywania czynności w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu.

treść komunikatu:

-————————————————————

W dniu 5 września 2022 r. - w dzień powrotu z urlopu - taki sam akt represji dotknął kolejnego sędziego Wydziału Karnego SA w Warszawie

Sędziego Marzannę Piekarską - Drążek

-————————————————————

Wobec bezprecedensowej decyzji o faktycznym przeniesieniu sędziów Sądu Apelacyjnego, wybitnych karnistów, którzy swoim doświadczeniem przy rozpoznawaniu spraw karnych gwarantują wysoki poziom orzecznictwa w tych sprawach, do Wydziału o zupełnie odmiennym profilu, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wystosowali oświadczenie, do którego przyłączyli się sędziowie innych sądów.

Treść oświadczenia, wraz z podpisami publikujemy na stronie

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

-—–

()* po przeniesieniu kolejnego sędziego - s. Marzanny Piekarskiej - Drążek, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydali kolejne oświadczenie - prezentujemy je w załączniku na stronie jw. oraz poniżej na tej stronie, w porządku chronologicznym wydarzeń.

-—–

W reakcji na oświadczenie sędziów, Pan Przemysław W. Radzik wystosował do sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie pismo następującej treści:

Sytuacja ta jest szeroko komentowana przez sędziów w mediach oraz mediach społecznościowych.

Poniżej polecamy:

dwie rozmowy przeprowadzone z sędziami przez Panią red. Annę Gmiterek - Zabłocką w TOK FM w dniu 13 sierpnia 2022 r.:

z sędziami: Agnieszką Niklas - Bibik, Barbarą Du Chateau i Maciejem Czajką

link do podcastu

oraz z sędzią Michałem Boberem

link do podcastu

rozmowę z sędzią Jarosławem Matrasem, przeprowadzoną w dniu 20 sierpnia 2022 r.:

link do podcastu

W reakcji na decyzję Pana wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pana Przemysława W. Radzika, a także postawę innych sędziów, pełniąca obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego Pani Małgorzata Manowska w dniu 16 sierpnia 2022 r. wystosowała apel do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie - następującej treści:

apel I Prezesa SN:

W odpowiedzi na powyższy apel, Pan Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotr Schab, w piśmie z dnia 19 sierpnia 2022 r. wyjaśnił, że przeniesienie sędziów jest efektem dokonania przez Prezesa Sądu oceny, że sędziowie w sposób niewłaściwy wykonują swoje obowiązki:

odpowiedź Prezesa SA w Warszawie

Przypominamy, że Pan Piotr Schab pełni obowiązki rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, zaś Pan Przemysław W. Radzik, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

Należy więc założyć, że obaj Panowie doskonale znają drogę postępowania, służącą weryfikacji oceny co do tego, czy sędziowie wykonują swe obowiązki nienależycie oraz sankcje, jakie po przeprowadzeniu stosownego postępowania można względem sędziów zastosować. W szczególności zaś znają treść poniższych przepisów:

Okoliczności tej w niczym nie zmienia stanowisko wyrażone przez Panią Dagmarę Pawełczyk Woicką, jako Przewodniczącą organu, który od 2018 r. zastępuje konstytucyjny organ Państwa, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa:

oświadczenie:

Stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego podsumowała w liście otwartym Pani sędzia Katarzyna Wesołowska - Zbudniewek (list opublikowany na facebooku) :

Do stanowiska Pana Prezesa Schaba odniosła się także Pani sędzia Ewa Leszczyńska - Furtak w oświadczeniu z 19 sierpnia 2022 r. a także Pani sędzia Ewa Gregajtys w piśmie z dnia 22 sierpnia 2022 r. Poniżej publikujemy oświadczenie SSA Ewy Leszczyńskiej - Furtak:

oświadczenie SSA Ewy Gregajtys:

W dniu 23 sierpnia 2022 r. uchwałę w tej sprawie podjęło Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów: opublikowana: Uchwała Nr 2/22 Stałego Prezydium FWS z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany warunków służby sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

5 września 2022 r. - w dzień powrotu z urlopu - analogiczne oświadczenie o przeniesieniu do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych otrzymała orzekająca w Wydziale Karnym SA w Warszawie - Pani sędzia Marzanna Piekarska - Drążek. Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie złożyli wobec tej decyzji następujące oświadczenie:

(w pdf dostępne w załączniku na stronie Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

Stanowisko to poparli także sędziowie warszawscy:

(w pdf dostępne w załączniku na stronie Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie | Forum Współpracy Sędziów (forumfws.eu)

w dniu 8 września 2022 r. stanowisko wobec represjonowania sędziów Apelacji Warszawskiej zajął Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS: (dostępne także na stronie Stowarzyszenia)

w dniu 6 grudnia 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł o zabezpieczeniu w sprawie ze skargi trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie w związku z Ich przeniesieniem z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu:

Decyzja w sprawie środka tymczasowego

(…) Trybunał postanowił, dla zabezpieczenia interesu stron i prawidłowego toku postępowania przed nim, do wskazania Rządowi Polskiemu (…)

aby pozwane państwo zawiesiło skutki decyzji o przeniesieniu skarżących z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Warszawie i powstrzymało decyzję o przeniesieniu wnioskodawców do innego wydziału warszawskiego Sądu Apelacyjnego wbrew ich woli aż do rozpatrzenie skarg skarżących przez Trybunał.

Zwraca się uwagę stron na fakt, że nieprzestrzeganie [zabezpieczenia] może pociągać za sobą naruszenie artykułu 34 Konwencji.

(…) Ponadto Trybunał zdecydował o nadaniu pierwszeństwa skardze (…)

w dniu 12 grudnia 2022 r. sędziowie skierowali w tej sprawie pismo do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie:

pismo z 13 grudnia 2022 r. - odpowiedź Prezesa SA w Warszawie

W dniu 16 stycznia 2023 r. sędziowie Sądu Apelacyjnego wezwali Prezesa do natychmiastowego wykonania zabezpieczeń nakazanych przez ETPCz.

10 stycznia 2023 roku Marzanna Piekarska-Drążek, Ewa Gregajtys i Ewa Leszczyńska-Furtak wraz ze swoim pełnomocnikiem adwokatem, prof. Michałem Romanowskim złożyły w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury.

w kolejnych dniach stycznia 2023 r. skierowane zostały przez Prezesa Sądu Apelacyjnego oraz Przewodniczącą II Wydziału Karnego SA w Warszawie pisma do sędziów z odpowiedzią na apel sędziów:

Sędziowie ustosunkowali się do tego pisma w kolejnym piśmie - z dnia 24.01.2023 r.:

1 lutego 2023 r. stanowisko w sprawie przedstawil Europejski Trybunał Praw Człowieka:

W dniach 8 i 9.02.2023 r. stanowisko swoje przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich w pismach do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz do Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka:

a oto odpowiedż Prezesa SA w Warszawie:

3.03.2023 r. pisemne stanowisko przedstawiło także Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej:

7.03.2023 r. na wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich Zdecydowała się Pani sędzia Ewa Leszczyńska -Furtak:

Przeniesieni sędziowie Jeszcze w 2022 r. jako sąd orzekający w powierzonych im do rozpoznania sprawach z zakresu prawa i ubezpieczeń społecznych zdecydowali się na złożenie do Sądu Najwyższego wniosków o przekazanie spraw przydzielonych w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych -innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 44(1) k.p.c.

Sąd Najwyższy w większości spraw przychylił się do wniosków i przekazał sprawy. Motywację postanowień Sądu Apelacyjnego zamieszczamy poniżej:

Zapadły jednak także odmienne orzeczenia Sądu Najwyższego - tu: opublikowane na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Poniżej prezentujmy w całości orzeczenie wydane w warunkach nieważności postępowania z uwagi na wadliwy skład Sądu (art. 379 pkt 4 k.p.c. ) wobec tego, że w składzie Sądu brała udział osoba powołana na urząd sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 3) - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu Renata Żywicka powołana na stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego po wadliwym postępowaniu z udziałem organu nie spełniającego wymogów z art. 187 ust. 1 pkt 2 Konstytucji RP - co wprost wynika z tezy I oraz uzasadnienia Uchwały Sądu Najwyższego w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23.01.2020 r. w sprawie BSA I-4110-1/20 - tu 👉można się zapoznać w całości.

Pod wpływem ww. postanowienia “sądu” oraz treści zamieszczonych w uzasadnieniu, Pani sędzia Marzanna Piekarska - Drążek zdecydowała się wystąpić do Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z następującym pismem:

(przed zapoznaniem się z jego treścią zalecamy wnikliwe zapoznanie się z argumentacją zawartą w postanowieniach SA o przekazaniu sprawy oraz konstrukcją uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego)

10 maja 2023 r. sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie podpisali kolejny apel w tej sprawie:

Również 10 maja 2023 r. sędziowie Ewa Gregajtys i Marzanna Piekarska - Drążek skierowały na ręce Prezesa i wiceprezesa SA w Warszawie oraz Przewodniczące Wydziału Karnego oraz do wiadomości Przewodniczącej Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kolejne pismo z żądaniem respektowania środka tymczasowego ETPCz i umożliwienie wykonywania pracy orzeczniczej.

14 czerwca 2023 r. Pani sędzia Marzanna Piekarska - Drążek uzyskała zabezpieczenie roszczenia o dopuszczenie do pracy w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie