Jak doręczyć pisma sądowe do Nowej Zelandii?

W stosunkach prawnych RP z Nową Zelandią zastosowanie ma Konwencja między Prezydentem RP a Jego Królewską Mością odnośnie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.1932.55.533) oraz oświadczenie rządowe z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii do ww. konwencji.

 Doręczenie można wykonać drogą pocztową. W razie braku zpo link do strony poczty Nowej Zelandii, gdzie możemy sprawdzić czy wykonano doręczenie po wpisaniu numeru nadawczego przesyłki (do ustalenia przez sekretariat, numer w formacie „RR…cyfry...PL”):

https://www.nzpost.co.nz/tools/tracking

W razie braku możliwości doręczenia pocztowego możemy zwrócić się do polskiej Ambasady w Nowej Zelandii z wnioskiem o doręczenie. Dane Ambasady:

Polish Embassy in Wellington

Featherston Street

P.O. Box 10 211

Wellington 6143

New Zealand

 kontaktowy adres e-mail: wellington.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 Wniosek o do Ambasady może iść w dwóch trybach:

- na podstawie art. 26 Prawa konsularnego, ale wymagane jest wówczas wykazanie obywatelstwa polskiego adresata (sam wydruk z PESEL nie jest wystarczający, chyba że wynika z niego, iż adresat posiada aktualny polski dowód osobisty), doręczenie w tym trybie ma charakter dobrowolny, co oznacza, iż jeżeli adresat nie będzie chciał odebrać korespondencji to nie zostanie mu doręczona,

- na podstawie art. 4 ust. 1 Konwencji, konsul może wówczas doręczyć równieżadresatowi niebędącemu obywatelem polskim, ale wciąż doręczenie będzie miało charakter dobrowolny.

 Kierując wniosek do ambasady/konsulatu ZAWSZE wskazujemy podstawę prawną, na której wnosimy o doręczenie - ma to istotne znaczenie dla ustalenia uprawnień i obowiązków konsula przy wykonywaniu naszego wniosku.


Możemy również zwrócić się do Sądu Najwyższego Nowej Zelandii o doręczenie. W tym celu należy przygotować:

  1. wniosek do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Nowej Zelandii o przekazanie Sądowi Najwyższemu Nowej Zelandii wniosku o doręczenie - wskazując koniecznie jako podstawę prawną art. 3 ww. Konwencji,

wniosek piszemy w języku polskim (brak adekwatnego formularza/wzoru)

  1. wniosek o doręczenie do Sądu Najwyższego Nowej Zelandii

- wniosek adresujemy do Supreme Court of New Zealand

- wniosek należy przetłumaczyć na język angielski,

- we wniosku należy wskazać: nazwiska i bliższe oznaczenie stron, nazwisko, bliższe oznaczenie i adres odbiorcy i rodzaj pisma, które ma być doręczone,

- brak jest adekwatnego wzoru wniosku, ale można skorzystać ze wzoru zawartego w załączniku numer 4 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych

link do wzoru w Lex:

https://sip.lex.pl/#/template/318863936?cm=RELATIONS

- pisma, podlegające doręczeniu, należy przetłumaczyć na język angielski (wymagane tłumaczenie przysięgłe) i załączyć w dwóch egzemplarzach

Przygotować należy więc: 3 egzemplarze wniosku o przekazanie, 3 egzemplarze wniosku o doręczenie. W jednym egzemplarzu wniosku o doręczenie pole adresata zostawiamy PUSTE. Wnioski podpisuje sędzia.

Przygotowujemy też 2 komplety pism do doręczenia (uwaga – załączyć pouczenia transgraniczne, w szczególności o art. 1135(5) k.p.c.) z tłumaczeniami.

3 wnioski o przekazanie i 3 wnioski o doręczenie i 2 komplety pism przekazujemy za pośrednictwem Prezesa SO. Jeden egzemplarz wniosku o przekazanie i doręczenie wróci do akt, dwa komplety wniosku z 2 kompletami dokumentów zostaną wysłane do Nowej Zelandii.

W załącznikach nieoficjalne wzory pism do Ambasady i wniosku do SN Nowej Zelandii, opracowane we własnej praktyce orzeczniczej przez autorkę niniejszego wpisu (do każdego sposobu doręczenia jest inny wniosek z inną podstawą prawną).

Marta Knotz
Marta Knotz
sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie - Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie